DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-88-94

СОЦІАЛЬНІСТЬ – НЕОБХІДНА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Людмила Володимирівна Шкуліпа

Анотація


Стаття присвячена об’єктивному аналізу якісних характеристик фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку з акцентом на соціальну складову господарської діяльності. Виходячи з цього та враховуючи ринкові умови господарювання, вперше запропоновано нове тлумачення принципу бухгалтерського обліку з урахуванням соціального призначення бухгалтерського обліку. Наводяться основні розбіжності якісних характеристик фінансової звітності згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку. Проведено порівняння нового і старого порядків складання фінансової звітності з точки зору розширення ступеня відображення облікової інформації соціального характеру. Запропонована автором нова якісна характеристика фінансової звітності «соціальність» допоможе поєднати ті якісні характеристики, що за рекомендацією міжнародних стандартів не враховані до національних (суттєвість, правдивість, нейтральність), та розширити соціальний зміст під час відображення облікової інформації на рахунках бухгалтерського обліку, господарських операцій та у фінансовій звітності.


Ключові слова


якісна характеристика; фінансова звітність; принципи бухгалтерського обліку; соціальність; стандарти бухгалтерського обліку; реструктуризація; соціальне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «РУТА», 2007. – 328 с.

Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера ; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Давидюк Т.В. Вартісна оцінка людського капіталу в стандартах оцінки, бухгалтерського обліку та фінансової звітності / Т.В. Давидюк // Вісник ЖДТУ. – 2011. – 4 (58). – С. 44–46.

Жиглей І.В. Облікове забезпечення заходів, пов’язаних з підвищенням мотивації праці, в світлі П(С)БО 26 «Виплати працівникам» / І.В. Жиглей // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 3. – С. 60–65.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології) : монографія / В.О. Шевчук. – К. : Київський держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с.

Леонтьев Р.Г. Реформирование и реструктуризация предприятий федерального железнодорожного транспорта : монография / Р.Г. Леонтьев, В.Г. Мысник, И.В. Калашникова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2000. – 75 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_051.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» ; затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 30.01.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085.

Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію / Я.Гринчишин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 9. – С. 26–29.

Кантаєва О. Перспективи підвищення інформативності про людський капітал у бухгалтерській звітності підприємства / О.Кантаєва, Т.Давидюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 38–43.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» ; затверджене наказом Міністерства фінансів України № 617 від 07.11.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.

Пацула О.І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / О.І. Пацула. – К., 2008. – 178 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Людмила Володимирівна Шкуліпа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.