ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВ ПОСТІЙНОГО ТА ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ

Тетяна Петрівна Остапчук

Анотація


Унікальність земельних ресурсів як економічної категорії зумовлює специфіку побудови системи їх обліку, що містить накопичення, систематизацію, обробку та аналіз економічної інформації про кількісні, якісні, грошові, а також правові дані щодо цих об’єктів. Велика кількість земель використовується в діяльності багатьох суб’єктів господарювання на правах постійного або тимчасового користування. З огляду на потребу у використанні тимчасово запозичених земельних ресурсів господарюючими суб’єктами, виникає необхідність у розробці загальної методики відображення операцій з обмеженими речовими правами на рахунках бухгалтерського обліку як у власників земельних ділянок, так і у їх користувачів.

Розглянуто питання теоретичних та методичних аспектів облікового відображення прав постійного та тимчасового користування земельними активами в Україні, досліджено питання економічної та правової сутності цих прав, розкрито особливості нормативно-правового регулювання операцій з ними. Висвітлено порядок їх отримання та його вплив на облікове забезпечення, проаналізовано існуючі підходи авторів та запропоновано власну позицію.


Ключові слова


земельні ресурси; земельні ділянки; земельні активи; об’єкти обліку; право постійного користування; право тимчасового користування

Повний текст:

PDF

Посилання


Березинец О.Н. Проблемы учета земельных участков и прав пользования ими при трансформации бухгалтерского учета и земельных отношений в Украине / О.Н. Березинец // Вісник Технологічного університету Поділля : Економічні науки. –Хмельницький, – 2003. – № 5. – Ч. 2, Т. 1. – С. 112–117.

Вакун О.В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку / О.В. Вакун // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. – С. 211–215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/211.pdf.

Вегера С. Развитие учета прав на земельный участок / С.Вегера // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі : матеріали науково-практ. конф. (25–26 листоп. 2010 р.) ; Тернопільський нац. екон. ун-т ; за ред. М.С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 174–177.

Вегера С.Г. Развитие методологи бухгалтерського учета земли в контексте современной теории ренты : монография / С.Г. Вегера. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – 464 с.

Горецька Л.Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Л.Л. Горецька. – К., 2003. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard /2003/03gllsbo.zip.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

Земельний кодекс України від 25 грудня 2001 р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ; затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об’єкт цивільно-правового захисту / О.П. Кулинич // Держава і право. – Вип. 53. – С. 401–406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2011_53/05_17.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» ; затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 р. № 1202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/conv.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» ; затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 р. № 1213 Електронний ресурс . – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Сушко Д.Д. Проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів у частині їх визнання та класифікації / Д.Д. Сушко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 10 (113). – С. 163–166.

Хмелевський І. Купівля–продаж землі: бухгалтерський та податковий облік / І.Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 20. – С. 43–54.

Ягнюк В.А. Особенности признания нематериальными активами права пользования и права на осуществление деятельности / В.А. Ягнюк // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 33–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-50-60

Copyright (c) 2016 Тетяна Петрівна Остапчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.