КОНЦЕПЦІЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Алла Володимирівна Озеран

Анотація


Примітки до фінансових звітів є одним із найпотужніших інформаційних джерел для прийняття управлінських рішень щодо суб’єкта господарювання. Тенденція до інформативного перенавантаження приміток обумовлює переосмислення їх ролі та змісту. Метою дослідження є винесення на обговорення низки ідей щодо встановлення вимог до розкриття інформації у примітках до фінансових звітів, аби запобігти дублюванню інформації у фінансовій звітності в цілому та елімінувати неактуальні розкриття, натомість досягти зрозумілості, порівнянності та ефективності інформації, наведеної у примітках. Базуючись на запропонованому визначенні «примітки до фінансових звітів», зроблено висновок, що примітки мають: а) забезпечувати деталізацію і пояснення первинних фінансових звітів; б) стосуватися тільки операцій та подій, які існували на звітну дату; в) орієнтуватися на потреби конкретних користувачів та  відображати специфічну для кожного суб’єкта звітування інформацію. Розвиток викладених концепцій сприятиме корисності фінансових звітів підприємства, підвищенню їх транспарентності.


Ключові слова


фінансові звіти; примітки до фінансових звітів; релевантна інформація; суттєвість

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипенко Н.А. К вопросу формирования показателей бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Антипенко // Труды Минского института управления. – 2008. – № 1. – С. 102–105.

Гибкость и существенность отчетности – «лекарство» от излишней ее загруженности, считает FASB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gaap.ru/news/129912.

Губайдуллина А.Р. Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / А.Р. Губайдуллина. – Казань, 2014. – 245 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (редакція станом на 06.02.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ; затверджено наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Парушина Н.В. Системное представление бухгалтерской отчетности : автореф. дисс. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Н.В. Парушина. – М. : ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», 2007. – 44 с.

Про Примітки до річної фінансової звітності ; затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 (редакція станом на 18.03.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності : Лист Мінфіну України від 29.07.2003 р. № 04230-108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua /control/uk/ publish/article?art_id.

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» ; затверджено наказом Мінфіну України від 18.06.2001 р. № 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com /Res/PSBO/PSBO23.aspx.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 496 с.

Шульга С.В. Раскрытие информации в финансовой отчетности: этапы эволюции национальных систем и детерминанты интеграции / С.В. Шульга // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 38 (332). – С. 43–50.

EFRAG, FRC та ANC. Towards a Disclosure Framework for the Notes : Discussion paper [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.efrag.org/files/ProjectDocuments/PAAinE%20Dis-closure%20Frame-work/121015_Disclosure _Framework_-_FINAL1.pdf.

Financial Reporting Council. Thinking about disclosures in a broader context: a road map for a disclosure framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.frc.org.uk/getatt-achment/99bc28b2-c49c-4554-b129-9a6164ba78dd/ Thinking-about-disclosures-in-a-broader-contex.aspx.

«NON-IFRS» информация в МСФО-отчетности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://amsfo.com.ua/non-ifrs-informaciya-v-msfo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-35-42

Copyright (c) 2016 Алла Володимирівна Озеран

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.