DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-24-34

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ

Вадим Олександрович Куслій

Анотація


Запропоновано механізм формування фінансових результатів підприємств, який побудовано для цілей управління. Інформацію, що використовується для визначення фінансового результату від операційної діяльності, можна використати також для здійснення аналізу «витрати–обсяг–випуск» і визначення оптимального рівня виробництва, а також доцільності окремих замовлень, встановлення цін тощо. В цілому, показник фінансового результату від операційної діяльності дозволяє охарактеризувати діяльність, яка є основною для підприємства та для здійснення якої було створено даний суб’єкт господарювання.  Наступною перевагою даної моделі є те, що визначення фінансового результату від фінансової інвестиційної та надзвичайної діяльності є більш ефективним з точки зору інформативності, ніж просто поділ на витрати та доходи від зазначених діяльностей. Що стосується фінансового результату від надзвичайної діяльності, то даний показник дозволяє виявити випадкові чинники, що не залежать від господарюючого суб’єкта, та виміряти їх вплив на фінансовий результат підприємства в цілому. 


Ключові слова


фінансові результати; прибуток; збиток; витрати; доходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко Л.А. Еволюція поглядів на інновацію: історико-економічний аспект / Л.А. Антоненко, Г.І. Рудь // Проблеми економіки та управління : Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Л., 2008. – Вип. № 628. – С. 24–28.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 544 с.

Володькін М.В. Економіка промислового підприємства : навч. посібник / М.В. Володькін. – К. : Знання 2003. – 600 с.

Уткіна Н.В. Економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємства: історичний аспект / Н.В. Уткіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 133–137.

Ловінська Л.Г. Концепція фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку підприємства / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2003. – № 11.

Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 58–65.

Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1444407287055521.

Патарідзе-Вишинська М.В. Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід / М.В. Патарідзе-Вишинська // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2010_2_33.pdf.

Рахматуллин Ю.Я. Пути совершенствования и проблемы формирования отчета о прибылях и убытках для организаций апк / Ю.Я. Рахматуллин // Вестник АГАУ. – 2013. – № 4 (102). – С. 139–142.

Скалюк Р. Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії / Р.Скалюк // Галицький економічний вісник. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/822/2/GEB_2010_v28_No3R_Skaljuk_Concept_of_financial_results_of_18.pdf.

Теорія бухгалтерського обілку : монографія / Л.В. Нападовська, М.Добія, Ш.Сандер, та ін. ; за заг. ред. Л.В. Нападовської. – К. : Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2008. – 735 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Вадим Олександрович Куслій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.