УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • Олексій Володимирович Лисенок Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ, Ukraine
  • Олена Горівна Мелоян ПАТ «Банк Михайлівський», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-145-152

Ключові слова:

банк, система, ризик, «відмивання» доходів, фінансовий моніторинг

Анотація

Ризики є невід’ємною складовою банківської діяльності, тому існує чимало досліджень  щодо визначення, вимірювання та моніторингу банківських ризиків. Важливим на сьогодні є удосконалення процесу управління ризиком легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, особливо в сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни. Це дозволить підвищити якість фінансового моніторингу в державі в цілому і знизити ризик залучення банків до процесу «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом. У статті розглядаються і досліджуються сучасні методи управління та оцінки ризику «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом. Подаються пропозиції щодо посилення відстеження й виявлення відповідних нелегальних схем і підходів до «відмивання» злочинних коштів, а також пропонується відповідна модель управління ризиками, які супроводжують процес «відмиванням» доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами дослідження подаються висновки та рекомендації з удосконалення процесу управління ризиками в системі внутрішнього фінансового моніторингу банків.

Біографії авторів

Олексій Володимирович Лисенок, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

O.V. Lysenok

Олена Горівна Мелоян, ПАТ «Банк Михайлівський»

O.G. Meloyan

Посилання

Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затверджене Постановою Правління НБУ від 31.01.2011 р. № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0463-11.

Розпорядження «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 05.08.2003 р. № 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0715-03.

Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання / О.Бережний, Т.Медвідь // Вісник НБУ. – 2011. – № 11. – С. 24–31.

Вовк В.Я. Кредитування і конроль / В.Я. Вовк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1719051241505/bankivska_sprava/osnovni_metodi_ otsinki_bankivskih_rizikiv.

Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмивання грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Укр. акад. банк. справи Національного банку України. – 2007. – № 2. – С. 120.

Підходи до управління ризиками банку / О.Б. Данченко, В.О. Занора, А.І. Боркун, А.М. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P 21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Uprv_2010_1_5.pdf.

Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи / І.Б. Дзедзик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5470/14-Dzedzyk.pdf?sequ ence=1.

Діденко С.В. Оптимізація управління ризиками в системі фінансового моніторингу в банку / С.В. Діденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cibs.ck.ua/rs/scien/spub/didenko379.pdf.

Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування терроризму / С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Л.Г. Левченко, Т.А. Медвідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/848_2008.pdf.

Коваленко В.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія / В.В. Коваленко, С.О. Дмитров, А.В. Єжов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 112 с.

Колдовський М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. диc. … канд. екон. наук : 08.00.08. / М.В. Колдовський ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Суми, 2009. – 21 с.

Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/ stories/docs/587/1.pdf.

Куришко О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу / О.О. Куришко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internetconfe rence/onfer encia-20-09-2012/52-article-onferencia-20-09-2012/294-2012-09-21-06-22-04.html.

Патюта І.М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І.М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 262–269.

Пернарівський О.В. Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності / О.В. Пернарівський, Ю.М. Орловська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Popu_2011_3_9.pdf.

Страхарчук В.П. Концептуальні засади кількісної оцінки ризиків / В.П. Страхарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/3005/1/41.pdf.

Худокормова М.І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти / М.І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2011. – № 6. – С. 226–232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

Лисенок, О. В., & Мелоян, О. Г. (2015). УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (3(73), 145–152. https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-145-152

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ