DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-145-152

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Олексій Володимирович Лисенок, Олена Горівна Мелоян

Анотація


Ризики є невід’ємною складовою банківської діяльності, тому існує чимало досліджень  щодо визначення, вимірювання та моніторингу банківських ризиків. Важливим на сьогодні є удосконалення процесу управління ризиком легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, особливо в сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни. Це дозволить підвищити якість фінансового моніторингу в державі в цілому і знизити ризик залучення банків до процесу «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом. У статті розглядаються і досліджуються сучасні методи управління та оцінки ризику «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом. Подаються пропозиції щодо посилення відстеження й виявлення відповідних нелегальних схем і підходів до «відмивання» злочинних коштів, а також пропонується відповідна модель управління ризиками, які супроводжують процес «відмиванням» доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами дослідження подаються висновки та рекомендації з удосконалення процесу управління ризиками в системі внутрішнього фінансового моніторингу банків.


Ключові слова


банк; система; ризик; «відмивання» доходів; фінансовий моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затверджене Постановою Правління НБУ від 31.01.2011 р. № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0463-11.

Розпорядження «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 05.08.2003 р. № 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0715-03.

Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання / О.Бережний, Т.Медвідь // Вісник НБУ. – 2011. – № 11. – С. 24–31.

Вовк В.Я. Кредитування і конроль / В.Я. Вовк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1719051241505/bankivska_sprava/osnovni_metodi_ otsinki_bankivskih_rizikiv.

Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмивання грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Укр. акад. банк. справи Національного банку України. – 2007. – № 2. – С. 120.

Підходи до управління ризиками банку / О.Б. Данченко, В.О. Занора, А.І. Боркун, А.М. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P 21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Uprv_2010_1_5.pdf.

Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи / І.Б. Дзедзик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5470/14-Dzedzyk.pdf?sequ ence=1.

Діденко С.В. Оптимізація управління ризиками в системі фінансового моніторингу в банку / С.В. Діденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cibs.ck.ua/rs/scien/spub/didenko379.pdf.

Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування терроризму / С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Л.Г. Левченко, Т.А. Медвідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/848_2008.pdf.

Коваленко В.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія / В.В. Коваленко, С.О. Дмитров, А.В. Єжов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 112 с.

Колдовський М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. диc. … канд. екон. наук : 08.00.08. / М.В. Колдовський ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Суми, 2009. – 21 с.

Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/ stories/docs/587/1.pdf.

Куришко О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу / О.О. Куришко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internetconfe rence/onfer encia-20-09-2012/52-article-onferencia-20-09-2012/294-2012-09-21-06-22-04.html.

Патюта І.М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І.М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 262–269.

Пернарівський О.В. Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності / О.В. Пернарівський, Ю.М. Орловська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Popu_2011_3_9.pdf.

Страхарчук В.П. Концептуальні засади кількісної оцінки ризиків / В.П. Страхарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/3005/1/41.pdf.

Худокормова М.І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти / М.І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2011. – № 6. – С. 226–232.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олексій Володимирович Лисенок, Олена Горівна Мелоян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.