DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-134-144

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дмитрій Олександрович Грицишен

Анотація


Для формування ефективного аналітичного забезпечення управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств було обґрунтовано вихідні положення еколого-економічного аналізу. Зокрема, визначено мету (формування інформації про вплив господарської діяльності підприємства, яка ґрунтується на встановлених причинно-наслідкових зв’язках, що дозволяє отримати комплексну оцінку для прийняття управлінських рішень щодо зміни параметрів системи управління в цілому та окремих підсистем управління, спрямованих на забезпечення еколого-економічної безпеки промислового підприємства) та завдання, предмет (причинно-наслідкові зв’язки, що характеризують стан взаємозв’язку господарської діяльності з навколишнім середовищем і визначають рівень еколого-економічної безпеки промислового підприємства) та об’єкт (господарська діяльність у частині взаємозв’язків із навколишнім середовищем, що визначають рівень еколого-економічної безпеки промислового підприємства). Це дозволило розширити розуміння економічного аналізу в цілому та його значення в забезпеченні ефективної взаємодії підприємства з навколишнім середовищем.


Ключові слова


економічний аналіз; еколого-економічний аналіз; еколого-економічна безпека; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Галенко О.М. Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.М. Галенко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 34 с.

Гарманов А.В. Организация экономического экологического анализа хозяйствующего субъекта : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Гарманов Александр Викторович ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2011. – 148 c.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» ; 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» / Л.В. Гнилицька. – К., 2013. – 40 с.

Гоголь Т.А. Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу / Т.А. Гоголь // Чернігівський держ. технол. ун-т / Серія : Економічні науки. – 2013. – № 3 (68). – С. 174–184.

Гушко С.В. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / С.В. Гушко. – К., 2011. – 44 с.

Зоріна О.А. Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.А. Зоріна ; ЖДТУ. – Житомир, 2013. – 37 c.

Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / Т.М. Ковальчук ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2004. – 40 с.

Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / Я.Д. Крупка ; Тернопільська акад. народного госп. – Т., 2002. – 32 с.

Лаговська О.А. Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.А. Лаговська ; МОНМС України, ЖДТУ. – Житомир, 2012. – 40 c.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / І.Д. Лазаришина ; Тернопільський держ. економічний ун-т. – Т., 2006. – 434 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.

Латыпова О.В. Экономико-экологический анализ деятельности предприятия: теория, методология, методика и организация : дис. … д-ра экон. наук : специальность 08.00.12 / Латыпова Ольга Владимировна. – М., 2005. – 298 с.

Левицька С.О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спеціальність 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / С.О. Левицька. – К., 2005. – 36 с.

Мних Є.В. Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів / Є.В. Мних // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-ту. – 2013. – № 3 (68). – С. 168–173.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.В. Олійник ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 36 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз в банках: методологія та практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / І.М. Парасій-Вергуненко ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 32 с.

Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / Л.О. Примостка ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 481 с.

Савчук В.К. Інформаційно-аналітичний процес: праксеологічний підхід : монографія / В.К. Савчук, О.М. Костенко,В.М. Краєвський. – К. : ВІК Принт., 2013. – 204 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Дмитрій Олександрович Грицишен

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.