МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІСТ І КОМПОНЕНТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-106-119

Ключові слова:

управління, стратегічне управління, стратегічний аналіз, управлінське рішення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню різних трактувань і визначенню сутності поняття «стратегічне управління» з метою виявлення підходів до розкриття його змісту та основних особливостей.

На підставі критичного аналізу економічної літератури виділено процесний, цільовий та комплексний підходи до трактування сутності стратегічного управління і визначено, що дане поняття є комплексним і містить управління стратегічними можливостями та оперативне управління проблемами в реальному масштабі часу з метою швидкого реагування на непередбачувані зміни.

Відповідно до сучасного розуміння стратегічного управління, виділено його основні особливості, що передбачають забезпечення швидкого реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища за допомогою розроблених стратегічних методів і моделей, сформованого стратегічного мислення працівників суб’єкта господарювання з метою досягнення стратегії його розвитку.

Систематизовано параметри порівняння оперативного та стратегічного управління й встановлено, що перше – сконцентроване на пошуку шляхів ефективнішого використання ресурсів підприємства, а друге – орієнтується на потреби та зміни зовнішнього середовища, відстеження і адаптацію до змін у ньому, пошук нових можливостей у конкурентній боротьбі.

Сформовано концептуальну модель стратегічного управління підприємством, використання якої дозволяє визначити місце стратегічного аналізу в даній системі та за його допомогою забезпечити виконання стратегічних планів. 

Біографія автора

Інна Тадеушівна Райковська, Житомирський державний технологічний університет

I.T. Raykovska

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Байдаков С.Л. Теория и методология стратегического управления мегаполисом и его территориальными единицами : автореф. дис. … д-ра экон. наук / С.Л. Байдаков. – М., 2010. – 37 с.

Белый Е.М. Использование концепции стратегического менеджмента в управлении государственным вузом / Е.М. Белый, И.Б. Романова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mevriz.ru/articles/2003/3/1546.html.

Бруханський Р.Ф. Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку / Р.Ф. Бруханський // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1 (67). – С 163–169.

Бурденюк Т.Г. Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств / Т.Г. Бурденюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 1 (28). – С. 39–50.

Вагнер І. Роль стратегічного аналізу у виборі та розробці стратегії управління підприємством / І.Вагнер // Економічний аналіз. – 2010. – № 8. – С. 98–104.

Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник. – 2-е изд., перераб и доп. / О.С. Виханский. – М. : Гардарика, 1998. – 296 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.al24.ru/pdf_kniga_7849.html.

Гавриленко Т.В. Стратегічне управління підприємством в умовах кризи : автореф. дис. … канд. екон. наук. / Т.В. Гавриленко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gtvplp.zip.

Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.

Довбня С.Б. Стратегія підприємства : навч. посібник / С.Б. Довбня, А.О. Найдовська, М.М. Хитько. – Д. : НМетаАУ, 2011. – Ч. 1. – 71 с.

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика / А.Т. Зуб . – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eup.ru/Documents/2004-08-23/3017E.asp.

Кантаєва О.В. Проблеми інформаційного забезпечення інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах України / О.В. Кантаєва, Н.М. Батищева // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 3. – С. 130–134.

Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления / В.С. Катькало. – 2-е изд. – СПб. : Высшая школа менеджмента ; Издат. дом СПб. гос. ун-та, 2008. – 548 с.

Коробейников О.Л. Стратегическое поведение: от разработки до реализации / О.Л. Коробейников, В.Ю. Колесов, А.А. Трифилова // Менеджмент в Росии и за рубежом. – 2002. – № 3. – С. 88–129.

Лукашевич О.Ф. Значення стратегічного аналізу в системі стратегічного управління господарськими організаціями / О.Ф. Лукашевич // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 138–143.

Мескон М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 700 с.

Місько Г.А. Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук / Г.А. Місько. – Одеса, 2012. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liber.onu.edu.ua.

Міщенко А.П. Стратегічне управління : навч. посібник / А.П. Міщенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 336 с.

Петров A.M. Методология выработки стратегии предприятия / A.M. Петров. – СПб. : УЗФ, 1992. – 127 с.

Печериця Ю.В. Місце стратегічного аналізу в системі прийняття стратегічних рішень / Ю.В. Печериця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2012_33/Pecher.pdf.

Порохня В.М. Стратегічне управління : навч. посібник / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 224 с.

Просалова В.С. Генезис форм и методов стратегического управления / В.С. Просалова, Е.Н. Смольянинова // Современные исследования социальных проблем : электронный научный журнал. – 2011. – № 4 (08) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/smolyaninova.pdf.

Саух І.В. Передумови виникнення та особливості стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств / І.В. Саух // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2014. – 3 (69). – С. 179–186.

Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Н.Н. Смирнов. – СПб. : Питер, 2002. – 128 с.

Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд ІІІ. – 12-е изд. ; пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2006. – 928 c.

Трухан О.Л. Змістовна сутність поняття «стратегія підприємства»: суперечності поглядів / О.Л. Трухан // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – С. 236–241.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 448 с.

Хашиєва Л.В. Сутність і поняття стратегічного управління / Л.В. Хашиєва // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 4. – С. 97–103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2009_4_16.pdf.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : навч.-метод. посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2001. – 232 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления / Л.С. Шеховцева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mevriz.ru/articles/2002/6/1054.html.

Chaffee E. Three models of strategy / E.Сhaffee // Academy of Management Review. – 1985. – № 10 (1). – P. 89–98.

Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management. Text and Cases / J.M. Higgins. – 2-nd ed. – Chicago : The Dryden Press, 1983. – 237 p.

Pearse J.A. Strategic Management / J.A. Pearse, R.B. Robinson. – 2-nd ed. – Homtwood III : Richard D.Irwin, 1985. – 268 p.

Schendel D.E. Business Policy or Strategic Management / D.E. Schendel, K.J. Hatter // A Broader View for an Emerging Discipline. – Academy of Management Proceeding. – August, 1972.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

Райковська, І. Т. (2015). МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІСТ І КОМПОНЕНТИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (3(73), 106–119. https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-106-119