НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Тетяна Федорівна Плахтій

Анотація


Обґрунтовано, що застосування якісного підходу є одним із напрямів забезпечення подальшого розвитку бухгалтерського обліку. Проаналізовано особливості застосування поняття «якість облікової інформації» в українському законодавстві. Доведено необхідність розробки нормативного документа, де мають бути сформульовані подальші напрями розвитку бухгалтерського обліку на основі застосування якісного підходу. Виділено дві основні групи вчених, які піднімають у своїх працях проблему необхідності підвищення якості облікової інформації. Обґрунтовано позиції вчених, віднесених до кожної з груп. Проаналізовано взаємозв’язок між якістю облікової інформації та ефективністю управлінських рішень. Обґрунтовано, що генерування обліковою системою якісної інформації створює необхідні передумови для прийняття ефективних управлінських рішень. Виділено загальнонаукові та методичні причини необхідності проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення якості облікової інформації.


Ключові слова


якість облікової інформації; якісний підхід у бухгалтерському обліку; обліково-аналітичне забезпечення системи управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаев А.С. Главное – повысить качество бухгалтерского учета и отчетности / А.С. Бакаев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rnk.ru/article/68290-as-bakaev-glavnoe-povysit-kachestvo-buhgalterskogo-ucheta-i-otchetnosti/.

Бондар М.І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи управління / М.І. Бондар // Вісник НУ «Львівська політехніка» / Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 721. – С. 50–53.

Будько О.В. Оцінка якості облікової інформації / О.В. Будько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Economics/ 7_146463.doc.htm.

Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь : монографія / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 328 с.

Гуцаленко Л.В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства / Л.В. Гуцаленко // Економіка АПК : Міжнар. науково-виробн. журнал. – 2010. – № 7. – С. 67–71.

Дорохова Е.В. Роль автоматизации системы учета в финансовом анализе / Е.В. Дорохова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 2. – С. 1–13.

Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009/page.

Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика : монографія / С.А. Кузнецова. – Мелітополь : Таврійський держ. агротехнол. ун-т, 2007. – 297 с.

Малявко А.Б. Обеспечение качества учетных систем / А.Б. Малявко // Вестник НГУ / Серия : Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1. – С. 60–70.

Мельник Т.Ю. Ознаки корисності обліково-аналітичної інформації в системі контролювання фінансових результатів підприємства / Т.Ю. Мельник // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сб. трудов VIII междунар. научно-практ. конф. (УО «Полесский государственный університет», г. Пинск, 17 окт. 2014 г.) / Министерство образования Республики Беларусь и др. ; редкол. : К.К. Шебеко и др. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 115–117.

Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ; затверджено Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р., № 73.

Поплаухина Т.Д. Качество учетно-аналитической информации как научная категория / Т.Д. Поплаухина // Актуальные вопросы экономики и управления : матер. междунар. науч. конф. (г. Москва, апр. 2011 г.). – М. : РИОР, 2011. – Т. I. – С. 202–205.

Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 г. № 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (01 июля 2004 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48508/.

Соколова Е.С. Методы оценки качества учётной информации / Е.С. Соколова // Экономические науки. – 2009. – № 5 (54). – С. 293–299.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-33-38

Copyright (c) 2016 Тетяна Федорівна Плахтій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.