РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ

Тетяна Петрівна Остапчук

Анотація


Обліково-правове відображення земельних ресурсів є досить важливим на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки земельні активи становлять велику цінність як для держави в цілому, так і для кожного землевласника та землекористувача. Тому вони повинні мати належне правове забезпечення та достатньо інформативну облікову методику. На практиці у суб’єктів земельних відносин виникає безліч питань та виявляються певні невідповідності в існуючих нормативно-правових документах, крім того спостерігається неузгодженість чинної нормативної бази з нормами бухгалтерського обліку. Сьогодні в обліковому законодавстві відсутні документи, які б стосувалися конкретно земельних ресурсів як об’єктів обліку та прав на них. У статті уточнено перелік об’єктів обліку, пов’язаних з повним правом власності на земельні ресурси та іншими речовими правами на них. Удосконалено методичні підходи до облікового відображення операцій з земельними активами залежно від правомочностей власника земельної ділянки, що базуються на чинних нормативно-правових актах та враховують досвід інших країн.

Ключові слова


земельні ресурси; земельні ділянки; земельні активи; право власності; речові права; об’єкти обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Вегера С.Г. Земельный участок как объект бухгалтерского учета в составе единого объекта недвижимости / С.Г. Вегера // Розвиток системи обліку аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : зб. тез доп. учасників VIII міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930–14.03.2002) (26 берез. 2010 р.). – К., 2010. – 186 с. – С. 12–13.

Вегера С.Г. Развитие методологи бухгалтерського учета земли в контексте современной теории ренты : монография / С.Г. Вегера. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – 464 с.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

Земельний кодекс України від 25 грудня 2001 р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р. № 94н [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://petrograd.biz/zakon/plan_schetov.php.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. – № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Карп’як Я.С. Особливості бухгалтерського та податкового обліку земельних ділянок / Я.С. Карп’як // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 363–368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vnulp/Menegment/2009_647/63.pdf.

Кобилянський В. Укладення та реєстрація договору земельного сервітуту / В.Кобилянський // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 69. – С. 13–15.

Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об’єкт цивільно-правового захисту / О.П. Кулинич // Держава і право. – Вип. 53. – С. 401–406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2011_53/05_17.pdf.

Лисачевська В.С. Особливості обліку земель водогосподарського призначення / В.С. Лисачевская // Облік і аудит: теорія, практика, перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. студ. конф. (17–19 черв. 2005 р.) / Міністерство аграрної політики України, Таврійська державна агротехнічна академія. – Мелітополь, 2005. – № 5. – С. 106–110.

Макарова Л.А. Изучение GAAP: основы основ : курс лекций : лекция пятая / Л.А. Макарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gaap.ru/articles/49403/.

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/320289/file/IAS%2016.pdf.

Наказ Міністерства фінансів України «Про примітки до річної фінансової звітності від 29.11.00 № 302 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Положение по бухгалтерському учету «Учет основних средств» ПБУ 6/01, затверджене наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 р. № 26н [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_6.pdf.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Сисак Е.О. Проблемні аспекти відображення земельних ресурсів у звітності підприємств / Е.О. Сисак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/ index.php/ru/economy/ accounting-and-auditing/2857-sisak-sw.

Счетоведение : монография в 3-х ч. / под. науч. ред. проф. М.Я. Штейнмана. – Житомир : ЖГТУ, 2009. – Ч. ІІ. Планы счетов бухгалтерского учета / Н.М. Малюга, М.Я. Штейнман, Е.П. Боримская ; предисл. Ф.Ф. Бутынца. – 396 с.

Ткаченко Н.М. Актуальні питання обліку земельних ділянок України в умовах різних форм власності / Н.М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 162–165 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2010_2/36.pdf.

Хмелевський І. Купівля–продаж землі: бухгалтерський та податковий облік / І.Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 20. – С. 43–54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-23-32

Copyright (c) 2016 Тетяна Петрівна Остапчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.