ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗВІТНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Вікторія Самвелівна Амбарчян

Анотація


Розглянуто вдосконалення структури та змісту фінансової звітності вітчизняних ВНЗ, підвищення її інформативності з можливістю контролю діяльності закладів вищої освіти з боку громадськості.

В процесі дослідження застосовувалися загальні та спеціальні економічні методи наукового пізнання. Серед загальних методів використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння. З-поміж спеціальних методів економічних досліджень застосовано методи групування, табличний метод, графічний метод, метод інформаційно-логічного аналізу.

Охарактеризовано нормативні документи, що регулюють порядок складання та подання звітності ВНЗ у різних країнах, проведено порівняння пакетів звітності університетів України, США та Великобританії, визначено напрями вдосконалення структури та змісту звітів вітчизняних ВНЗ з метою підвищення їх інформативності.

У результаті проведеного дослідження сформовано рекомендації щодо доповнення звітності вітчизняних ВНЗ Звітом вищого керівництва, в якому розкривається інформація про досягнення звітного періоду та ефективність витрачання бюджетних коштів.


Ключові слова


звітність ВНЗ; фінансові звіти; бюджетні звіти; децентралізація; дерегуляція; розкриття інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Christiaens J. The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: an international comparison / J.Christiaens, B.Reyniers, C.Rollé // International Review of Administrative Sciences. – March 2015. – Р. 158–177.

Ryan C. Politics of Financial Reporting and Consequences for the Public Sector / C.Ryan, J.Guthrie, R.Day // A Journal of Accounting, Finance and Business study. – December 2007. – Vol. 43. – issue 4. – Р. 474–487.

Statement of recommended practice: Accounting for further and higher education / Universities UK. – July 2014. – 80 p.

Statement № 35 of the Governmental Accounting Standards Board «Basic Financial Statements – and Management’s Discussion and Analysis – for Public colleges and universities» / Governmental Accounting Standards Series. – November, 1999. – № 176-B. – 55 p.

University of Oxford. Financial Statements 2013/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ox.ac.uk.

Yale Financial report 2013–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finance.yale.edu/sites/default/files/2013-2014%20Financial%20Report_Web%20Posting_FINAL_0.pdf.

Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові інформаційного підґрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : монографія. – Т. 3 : Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / Т.І. Єфіменко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська та ін. – К. : НДФІ, 2007. – 549 с.

Закон України «Про вищу освіту» ; прийнятий Верховною Радою України № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Наказ «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» ; прийнятий Міністерством освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансових звітів» ; затв. наказом Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р.

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів ; Затв. наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Свірко С.В. Загальні положення порядку складання фінансової звітності в секторі державного управління відповідно до МСБОДС / С.В. Свірко // Формування ринкової економіки : наук. зб. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» ; відп. ред. О.О. Бєляєв. – 2010. – Вип. 23. – С. 470–486.

Свірко С.В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації / С.В. Свірко // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – Вип. 19. – С. 360–369.

Фінансова та бюджетна звітність Національного університету «Києво-Могилянська Академія» за 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukma.edu.ua/images/docs/FinZvit2014.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-3-11

Copyright (c) 2016 Вікторія Самвелівна Амбарчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.