DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-268-276

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Дмитрій Олександрович Грицишен, Людмила Вікторівна Каленчук

Анотація


Дослідження присвячене проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу виробничих запасів в умовах застосування логістичних систем. Зокрема за результатами
дослідження обґрунтовано особливості організації системи бухгалтерського обліку при логістичному інсорсингу та аутсорсингу. Визначено склад завдань бухгалтерського обліку виробничих запасів при використанні логістичних систем як основи ефективного управління ресурсним потенціалом. Обґрунтовано склад інформаційно-комунікаційних зв’язків при застосуванні логістичного інсорсингу. Визначено склад інформаційно-облікових потоків в системі логістичного ланцюга при застосуванні логістичного аутсорсингу. Для раціональної організації обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами при застосуванні логістичного підходу визначено складові облікової політики


Ключові слова


виробничі запаси; логістика; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Алькема В. Ефективная организационная структура служб логистики: видение и реалии / В.Алькема, Н.Наниева // Логистика: проблемы и решения. – 2008. – № 3 (16). 2. Василенко В.О. Виробничий менеджмент : навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко ; за ред. Василенка В.О. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532 с. 3. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Каравела : Піча Ю.В., – 2009. – 624 с. 4. Сахчинская Н.С. Учетная политика коммерческих организаций: методология формирования и механизм реализации : Автореф. дис. … д.э.н. – Тольятти, 2011. 5. Старий В. Щодо удосконалення регулювання, обліку та звітності у сфері поводження з відходами / В.Старий // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.ecoinitiatives. org.ua/page/vidhody. 6. Сметанин В.И. Защитаокружающейсреды от отходовпроизводства и потребления / В.И. Сметанин. – М. : Колос, 2000. – 232 с. 7. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства щодо відходів / Т.М. Сторожук, Д.А. Авершин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_1/18 Storo.pdf. 8. Сиволап А.В. Современные решения по сбору и переработке ТПВ / А.В. Сиволап // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 55. – Т.3. – С. 38–41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp55_3/knp55t3_3 -41.pdf. 9. Трусов А.Д. Комплексное использование сырьевых ресурсов: (Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП) / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. – М. : Экономика, 1986. – 110 с. 10. Хамитова А.Р. Учет затрат и оценка экономической эффективности комплексного использования сырья: на примере горнорудной промышленности : дис. … к.эн. : 08.00.12. – М. : РГБ, 2003. 11. Шулаева Ю.Е. Обоснование необходимости усовершенствования государственного классификатора отходов / Ю.Е. Шулаева // Наукові праці донецького національного технічного університету / Серія: економічна. – Вип. 33-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2008. – С. 12–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Дмитрій Олександрович Грицишен, Людмила Вікторівна Каленчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.