DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-233-239

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ДЖЕРЕЛОМ КЛЮЧОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Олена Адамівна Лаговська

Анотація


Зміни в інституційному середовищі, визначені інтересами та запитами учасників економічних відносин, зумовлюють необхідність адаптування системи бухгалтерського обліку, яка створює інформаційний простір управління екологічним напрямом діяльності підприємства. У зв’язку з цим визначено напрями трансформації бухгалтерського обліку в контексті розширення його можливостей оцінювати рівень екологічного ризику за рішеннями, що приймаються управлінським персоналом через зміну існуючої методології бухгалтерського обліку відповідно до інституційних
запитів та усунення обмеженості облікової інформації щодо опису реальних та потенційних можливостей та загроз підприємства екологічного характеру. Запропоновано порядок бухгалтерського обліку непередбачених екологічних активів та зобов’язань як ідентифікованих
ризик-причин екологічної діяльності підприємства.


Ключові слова


бухгалтерський облік; екологічна діяльність; екологічні ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Strategy and Value. SCCO International CEO Performance 125 CEO Performance of Northern California’s Largest Companies. – SCCO International in association with Pepperdine University, June 2012. – 15 р. 2. Асаул Н.А. Методические принципы институциональных взаймодействий субъектов рынка как открытых «живих» систем в концепции информационного общества / Н.А. Асаул. – М. : СПб. : «Вольное экономическое общество России», 2004. – 175 с. 3. Барков С.А. Организация и рынок как объекты социального управления: институциональный анализ : автореф. дис. д.социол.н. : специальность 22.00.08 – Социология управления / С.А. Барков. – Москва, 2008. – 46 с. 4. Бердиев Р.Б. Институциональные факторы инвестиционного развития в постсоветском пространстве (на материалах Республики Таджикистан) : автореф. дис. д.э.н. : специальность 08.00.01 – Экономическая теория / Р.Б. Бердиев. – Бишкек, 2012. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissers.ru/avtoreferati doktorskih-dissertatsii1/a23.php. 5. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. ; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с. 6. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/SCIENCE/ukrayina_u_globalnih_vimirah_stalogo rozvitku-46725.html. 7. Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков 2010 год 10 основных бизнес-рисков // Обзор отраслевых рисков угрожающих международному бизнесу. – С. 44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business-risks report-2010- RU/$FILE/Business-risks-report-2010-RU.pdf. 8. Лесков Л.В. Апокалиптика глобализации / Л.В. Лесков // Экономическая теория на пороге ХХІ века – 7: Глобальная экономика ; под ред. Ю.М. Осипова, С.Н. Бабурина, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М. : Юристъ, 2003. – 992 с. 9. Фролов Д.П. Основные направления развития институциональной экономики в современной России : автореф. дис. д.э.н. : 08.00.01 – Экономическая теорія / Д.П. Фролов. – Волгоград, 2009. – 50 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Адамівна Лаговська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.