ФОРМУВАННЯ XBRL-ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Олександр Віталійович Мельниченко

Анотація


Метою статті є дослідження інструментів забезпечення інформаційної безпеки під час формування, зберігання й передачі відомостей про роботу суб’єктів господарювання з
електронними грошима у вигляді XBRL-звітів, а також надання пропозицій стосовно їх використання суб’єктами господарювання, що працюють із цим платіжним засобом, для
забезпечення систем обліку, аналізу й аудиту сучасним та надійним інструментом обробки, передачі та зберігання облікової інформації. У статті досліджено питання використання технології XBRL для формування, зберігання й передачі облікової інформації користувачам з
метою прийняття необхідних рішень.

Вивчено основні параметри роботи з XBRL: схема, елемент, таксономія. Порушено питання щодо потреби створення необхідних параметрів таксономії XBRL з метою складання звітності про участь суб’єктів господарювання в обігу електронних грошей та організацію їх емісії. Запропоновано використовувати вказаний інструмент для створення звітності стосовно роботи суб’єктів господарювання з електронними грошима.


Ключові слова


електронні гроші; XBRL-звітність; таксономія; інформація; звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко О.В. Використання веб-технологій при розкритті інформації в корпоративному управлінні / О.В. Василенко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – С. 109–113. 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції : наукове видання : монографія / С.В. Івахненков. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 432 с. 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі : дис. докт. екон. наук : 08.00.09 / Івахненков Сергій Володимирович. – К., 2011. – 410 с. 4. Інформація за результатами проведення круглих столів з обговорення окремих питань щодо впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;j essionid=03DF1B2062043B6B73F5357 0B5B96039?art_id=123149&showTitle=true. 5. Кашкин И.В. XBRL: заговорить на языке деловой отчетности / И.В. Кашкин. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbr.ru/sbrfr/xbrl/xbrl_speak.pdf. 6. Мелащенко А.О. Онтологии финансово-экономического информационного хранилища / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова, Ж.А. Стрельникова // Пробл. програмув. – 2010. – № 2–3. – С. 419–427. 7. Мельниченко О.В. Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима / О.В. Мельниченко // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 341–347. 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 9. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 р. № 124 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0353- 03. 10. Руководство по таксономии МСФО (IFRS) 2013. – Фонд МСФО (IFRS), 30 Каннон-Стрит, Лондон EC4M 6XH, Объединенное Королевство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Documents/ITGGuide20 3_RUS%202024.06.pdf. 11. Charles Hoffman, Raynier van Egmond. Financial Report Semantics and Dynamics Theory [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.xbrlsite.com/2012/Library/Theory-2012-07-20pdf/. 12. Digital Financial Reporting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://xbrl.squarespace.com/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-220-225

Copyright (c) 2014 Олександр Віталійович Мельниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.