DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-164-174

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Василівна Момонт

Анотація


Визначається сутність диверсифікації. Проаналізовано науковий доробок, що існує в економічній теорії щодо дослідження дефініції «диверсифікація». Досліджено діючу систему диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання, зокрема проаналізовано класифікацію її напрямів та видів. Обґрунтовано необхідність застосування процесу диверсифікації діяльності суб’єктами господарювання з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та підтримки стійкого фінансового стану підприємств. Охарактеризовано фактори необхідності введення диверсифікаційних процесів. Сформульовано мету та визначено методи проведення диверсифікації з ціллю максимізації показників рентабельності та фінансової стійкості. Описано можливість застосування теорії диверсифікації в діяльності підприємств туристичної індустрії.


Ключові слова


диверсифікація; метод диверсифікації; туристичний ринок; туристична діяльність; ризик; диверсифікаційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронецька І.С. Економічні засади диверсифікації виробництва в агропромисловому секторі / І.С. Воронецька, Н.М. Стасюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/24_NPM_2010/Economics/71164.d c.htm. 2. Цогла О.О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації підприємства / О.О. Цогла // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 148–152. 3. Грушак З.М. Диверсифікація як стратегія діяльності / З.М. Грушак // Економіка, фінанси, право. – 2006. – № 5. – С. 6–9. 4. Богачевська К.В. Теоретичні підходи до визначення поняття «диверсифікація підприємства» як економічної категорії / К.В. Богачевська // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knu.edu.ua/Files/Verstka33/71.pdf. 5. Большой экономический словарь / авт.-уклад. Азрилиян А.Н. – М. : Фонд «Правовая культура», 1994. – 459 с. 6. Эванс Дж. Маркетинг / Дж.Эванс, Б.Берман ; сокр. пер. с англ. ; авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячев. – М. : Экономика, 1990. – 350 с. 7. Грабович Т.С. Диверсифікація як можливий напрям зростання промислового підприємства / Т.С. Грабович // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive. 8. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. 9. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В.Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с. 10. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент : курс лекцій / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М. : ИНФРА- М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 1999. – 288 с. 11. Экономическая энциклопедия ; гл. ред. Абалкин Л.И. – М. : ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – 1055 с. 12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К. : Видавництво КНЕУ, 1999. – 384 с. 13. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика / Зуб А.Т. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 14. Стратегія підприємств та стратегічний менеджмент / Ю.В. Соболєв, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова та ін. – Х. : ТОВ «Олант», 2002. – 416 с. 15. Минцберг Г. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, решения / Г.Минцберг, Д.Куинн, С.Гошал. – СПб. : Питер, 2003. – 514 с. 16. Аронов А.М. Диверсификация производства: теория и стратегия развития / А.М. Аронов, А.М. Петров. – СПб. : Лениздат, 2000. – 126 с. 17. Тян Р.Б. Планирование и контроль деятельности предприятий : учебник / Р.Б. Тян, В.А. Ткаченко. – Днепропетровск : Наука и образование, 2003. – 300 с. 18. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення : монографія / О.С. Тєлєтов. – Суми : Вид-во Сумського державного університету, 2002. – 231 с. 19. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія / С.В. Мочерний : у 3-х т. ; редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 2002. – С. 952. 20. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф. ; пер. с англ. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1990. – 736 с. 21. Бутыркин А.Я. Интеграция и диверсификация – базовые стратегии розвития корпорации / А.Я. Бутыркин // Страховое дело. – 2005. – № 4. – С. 52–59. 22. Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки : автореф. дисс. … к.э.н. : 08.06.01 / С.М. Попова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2004. – 20 с. 23. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / Л.А. Швайка. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – С. 47–51. 24. Диверсифікація та інтеграція в американській промисловості / М.Горт. – Прінстон : Прінстон Юніверсіті Прес, 1962. 25. Коноплицкий В.А. Экономический словарь. Толково-терминологический / В.А. Коноплицкий, А.И. Филина. – К. : КНТ, 2007. – 624 с. 26. Николаева И.П. Экономический словарь / И.П. Николаева. – Москва : Проспект, 2011. – 160 с. 27. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 3-е изд. / Е.Е. Румянцева. – М. : Инфра– М., 2008. – 826 с. 28. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : Инфра–М, 1996. – 496 с. 29. Акмаева Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учеб. пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – Ростов на/Д : Феникс, 2009. – 494 с. 30. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; А.Р. Ганиева (пер.с англ.). – 12 изд. – К. : Вильямс, 2003. –924 с. 31. Пересадько Г.О. Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств : дис. к.е.н. / Г.О. Пересадько ; наук. кер. С.М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 254 с. 32. Ткачук В.І. Диверсифікація аграрного підприємництва : монографія / В.І. Ткачук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 268 с. 33. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : монографія / М.Д. Корінько. – К. : Інформ.- аналіт. агентство, 2007. – 429 с. 34. Скоробогатов М.М. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах / М.М. Скоробогатов, О.І. Куцерубова // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/241 9/4Skorobogatov.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Тетяна Василівна Момонт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.