DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-148-154

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


Досліджено економічну сутність пільгового оподаткування. Шляхом аналізу наукових досліджень уточнено та вивчено підходи до трактування поняття «податкова пільга», яке має
досліджуватися як категорія, що розкриває соціальну сутність податків і соціально-економічну спрямованість податкової політики держави. Визначено роль податкових пільг як інструментів регулювання та стимулювання соціально-економічних процесів, а також враховано найбільш
важливі чинники, які впливають на результативність надання податкових пільг. Проаналізовано сучасний стан використання податкових пільг в Україні та розраховано втрати бюджету від надання податкових пільг.

Виявлено переваги та недоліки застосування податкових пільг, виокремлено характерні ознаки податкових пільг, з метою регулювання процесів і пропорцій економічного відтворення. Розроблено рекомендації з подальшого розвитку системи пільгового оподаткування.


Ключові слова


податки; податкові пільги; податкова система; пільгове оподаткування; система адміністрування податків; податкове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Артус М.М. Бюджетна система України : навч. посібник / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 225 с. 2. Барышева Г.А. Налоговые льготы как інструмент соціального партнерства / Г.А. Барышева, Т.В. Арцер // Сибирская финансовая школа. – 2007. – № 2. – С. 54–59. 3. Гега П.Т Основи податкового права : навч. посібник. – 3-те вид. перероб. і доп./ П.Т. Гега, Л.М. Доля. – К. : Знання, 2003. – 302 с. 4. Гречана С.І. Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах / С.І. Гречана // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9. – С. 244–249. 5. Гуреев В.И. Налоговое право / В.И. Гуреев. – М. : Экономика, 1995. – 253 с. 6. Економічна енциклопедія. – в 3-х т ; відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К. : Академія, 2001. – 848 с. 7. Захожай В.Б. Система оподаткування та податкова політика / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. 8. Іванов Ю.Б. Особливості оподаткування інвестиційної діяльності в Україні / Ю.Б. Іванов, О.С. Франкудатіс // Бізнес Інформ. – 2011. – № 9. – С. 142–144. 9. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент : навч. посібник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-9819.html. 10. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент : навч. посібник / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 330 с. 11. Кучерявенко Н.П. Налоговое право : учебник / Н.П. Кучерявенко. – Харьков : Консилиум, 1997. – 432 с. 12. Марченко В.Б. Податкове право : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.Б. Марченко, М.Ф. Легкова. – К. : КНЕУ, 2004. – 225 с. 13. Милявська Є.П. Податкова система : консп. лекцій для студентів економічних спеціальностей / Є.П. Милявська, Г.Ю. Ісаншина. – Краматорськ : ДДМА, 2001. – 85 с. 14. Налоговая система Украины : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / М.В. Гридчина, В.Б. Тропина, Н.И. Вдовиченко, А.В. Калина. – К. : МАУП, 2003. – 144 с. 15. Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг / К.В. Павлюк // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 34–40. 16. Паєнтко Т. Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням світового досвіду / Т.Паєнтко // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 18–24. 17. Підлісна О. Теоретичні аспекти надання податкових пільг / О.Підлісна // Науковий вісник. – 1999. – № 3. – С. 8–16. 18. Податковий кодекс України : від 02 грудня 2010 р., № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 19. Серебрянський Д.М. Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах : автореф. дис. … к.е.н. : 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Д.М. Серебрянський. – Ірпінь, 2006. – 20 с. 20. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду : монографія / А.М. Соколовська, Т.І. Єфименко, І.О. Луніна та ін. – К. : НДФІ, 2006. – 320 с. 21. Соколовська А.М. Визначення категорії «податкова пільга» та його практичне значення / А.М. Соколовська, І.О Луніна // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 21–30. 22. Федишин Н.І. Інструменти податкового планування суб’єктів господарювання / Н.І. Федишин // Бізнес Інформ. – 2011. – № 10. – С. 119–123. 23. Швадченко В.О. Податкове стимулювання розвитку малих підприємств : автореф. дис. … к.е.н. : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В.О. Швадченко. – Харків, 2003. – 21 с. 24. Why Worry About Tax Expenditures? / The World Bank PREMNotes, Economic Polisy, № 77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.worldbank.org/Prem//PREMNotes/premnote77.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Яна Вікторівна Лебедзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.