DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-131-136

ДЕЯКІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Тетяна Віталіївна Якимчук

Анотація


Проаналізовано найбільш поширені методи визначення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості, а саме: монографічний, статистично економічний,  системний, розрахунково-конструктивний, та додаткові – діалектичний та абстрактно-логічний. Надана перевага системному методу. Який характеризується вивченням зв’язків між структурними елементами підприємства та зв’язків досліджуваного підприємства з іншими
учасниками ринку; простотою розрахунків індивідуальних показників та доцільною їх кількістю; можливістю визначити ефективність окремих процесів для виявлення резервів росту
ефективності підприємства; можливістю врахувати соціальну та екологічну значущість продукції, що виготовляється; дає змогу аналізувати в динаміці та планувати майбутню
діяльність підприємства. 

Визначено основні вимоги та критерії до системного методу під час визначення ефективності підприємства. Враховуючи різні види вираження ефективності харчової промисловості, що характеризуються специфічним змістом, формами вираження та методичними прийомами, розглянуто структуровану систему показників, яка складається з
трьох блоків: економічного, соціального, екологічного.


Ключові слова


харчова промисловість; економічна ефективність; соціальна ефективність; екологічна ефективність; системний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівський П.С. Ефективність виробництва і формування ринку продуктів скотарства у Карпатському регіоні / П.С. Березівський. – Львів : Українські технології, 1998. – 256 с. 2. Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Л.В. Дейнеко, Е.І. Шелудько ; НАН України ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». – К., 2013. – 120 с. 3. Дейнеко Л.В. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України / Л.В. Дейнеко, П.М. Купчак // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 6 (358). – С. 5–9. 4. Дейнеко Л.В. Проблеми наукового забезпечення розвитку харчової промисловості України / Л.В. Дейнеко, М.П. Сичевський // Проблеми оцінки економічного потенціалу підприємства та механізм використання його показників : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. – Суми : Видавництво Сумський ДУ. – 2004. – С. 11–14. 5. Іванілов О.С. Оцінка результатів діяльності будівельного підприємства на основі визначення інтегрального показника соціально-економічної активності / О.С. Іванілов, А.Ю. Перетятько, Г.В. Алексєєва // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей Української державної академії залізничного транспорту. – 2011. – № 34. – С. 288–291. 6. Канцевич С.І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / С.І. Канцевич // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 36–40. 7. Кобрин Л.М. Методологія ефективності функціонування молокопереробних підприємств / Л.М. Кобрин // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (1). – С. 212–217. 8. Кононенко Г.С. Проблеми економічного розвитку підприємств харчової промисловості / Г.С. Кононенко // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : VI Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kononenko-gs-problemiekonomichnogo- rozvitku-pidpriemstv-harchovoyi-promislovosti/. 9. Крисанов Д.Ф. Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи / Д.Ф. Крисанов, К.О. Бужинська // Вісник Хмельницького національного університету. – Т. 1. – 2009. – № 5. – С. 58–66. 10. Потьомкін Л.М. Методологія дослідження ефективності промислового виробництва / Л.М. Потьомкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mevhnu. at.ua/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_met di_ta_mekhanizmi_pidvishhennja/37 -1-0-168. 11. Економіка підприємств : навч. посібник / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос, Г.Б. Іваницька, Н.Ф. Павленчик ; за заг. ред. Г.В. Черевка. – Львів : Апріорі, 2004. – 384 с. 12. Черкашина А.В. Обґрунтованість необхідності формування критеріїв ефективності діяльності підприємства / А.В. Черкашина // Управління розвитком. – 2012. – № 2. – С. 97–99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Тетяна Віталіївна Якимчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.