ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ВЛАСНІСТЬ: ВІД РЕЛІГІЙНИХ ДОКТРИН ДО КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ

Олена Іванівна Топішко

Анотація


Розглянуто трансформацію сутності категорії «власність» в історичному аспекті з позицій основних економічних шкіл, а також у ракурсі ідеалістичних та матеріалістичних її трактувань. Із врахуванням домінування в сучасних соціально-економічних відносинах ліберальних засад їх організації акцентовано увагу на доктринах класичної школи політичної економії.
Зазначено, що в умовах кризового стану сучасної економічної теорії формування нової парадигми її розвитку деякі вчені пов‘язують із можливістю і необхідністю становлення «духовної економіки», зверненням до фундаментальних підвален розвитку соціуму.
Підкреслено важливість побудови цивільно-правових форм власності на засадах людиноцентристської концепції. Розвинуто положення щодо необхідності збалансованого розвитку всіх форм власності. Звернуто увагу на важливість дотримання у відносинах власності узгодженності суспільних та індивідуальних інтересів. Проаналізовано результати
соціологічних досліджень щодо ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів, зокрема відносин власності, в Україні.


Ключові слова


власність; світогляд; класична школа; людиноцентристська концепція; «духовна економіка»

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://pidruchniki.ws/17810409/ekonomika/intelektualna_vlasnist_-_bazilevich_vd. 2. Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии / Н.А. Бердяев // Русская философия собственности (XVII–XX вв). – С Пб. : Ганза, 1993. 3. Булгаков С.Н. История экономических учений / С.Н. Булгаков. – Ч. 2. – 7-е изд. – М., 1918. – 192 с. 4. Булгаков С.Н. Христианство и социальный вопрос / С.Н. Булгаков // Два града : Исследования о природе общественных идеалов. – СПб. : Изд-во РХГИ, 1997. – 589 с. 5. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. – Соч. в 2-х т. – Т. 2. / Т.Гоббс. − М. : Мысль, 1991. − С. 253–254. 6. Гордіца К.А. Еволюція наукових поглядів на власність у дослідженнях вітчизняних учених кінця ХІХ - початку ХХ ст. / К.А. Гордіца // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. − Вип. 46. – 2013. − С. 75–96. 7. Гуревич А.Я. Категория средневековой культуры : 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Гуревич. − М. : Искусство, 1984. – 350 с. 8. Захарова Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір / Т.Захарова // Вісник КНТЕУ. − 2011. − № 3. − С. 117–128. 9. Институт собственности в Исламе [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://txtb.ru/75/17.html. 10. Кенэ Ф. Естественное право / Ф.Кенэ. − М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1960. 11. Коваль Т.Б. Личность и собственность. Христианство и другие религии мира / Т.Б. Коваль [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/510/007/1220/2003_n2_p3- 45.pdf. 12. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с. 13. Красин Ю.А. Собственность в России. что дальше? / Ю.А. Красин [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/text/19051256.html. 14. Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж.Локк. – Соч. в 3-х т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1988. – С. 278–279. 15. Милль Дж.С. Основы политической экономии / Дж.С. Милль. – в 3-х т. – Т. 1. ; пер. с анг. − М. : Прогресс, 1980. − С. 350–366. 16. Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право / О.М. Мироненко [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://pidruchniki.ws/1094040751941/pravo/rimski_yuristi. 17. Рахманов А. Особенности легитимации частной собствености в православии / А.Рахманов [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/text/50334635/. 18. Скловский К.И. О сущности собственности / К.И. Скловский [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/139448.html. 19. Смакота В.В. Етос економічної поведінки в православ’ї та юдаїзмі: порівняльний аналіз : автореф. дис. … к.соц.н. : 22.00.04 / В.В. Смакота ; НАН України. Ін-т соціології. – К., 2002. – 19 с. 20. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А.Сміт ; пер. з анг. − К. : Port-Royal, 2001. − С. 210. 21. Соловьев B.C. Оправдание добра : сочинения в 2 т. Т. 1 / B.C. Соловьев. − М., 1988. 22. Степаненко С. Історична еволюція поняття «власність» (від Арістотеля до неоінстуціоналістів) / С.Степаненко // Економіка України. − 2011. − № 9. − С. 76–92. 23. Туган-Барановський М.И. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма / М.И. Туган-Барановський. – 3-е изд. – СПб., 1906. – 271 с. 24. Хюбнер К. Истина мифа / К.Хюбнер ; пер. с нем. И.Касавина. – М. : Республика, 1996. – 448 с. 25. Черниловский З. Право собственности от Авраама до Валентина Павлова / З.Черниловский [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/285/204/1217/16_Chernilovskij.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-119-124

Copyright (c) 2014 Олена Іванівна Топішко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.