DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-111-118

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Галина Миколаївна Тарасюк

Анотація


Розглянуто основні проблеми управління державними підприємствами України. Значна увага приділяється питанням нормативно-правового забезпечення діяльності державних підприємств, плануванню діяльності таких підприємств та його нормативній базі. Акцентовано увагу на зростанні ролі соціальної та організаційної складової ефективності діяльності державних підприємств. Досліджені питання важливості підвищення ролі індикативного планування,
розглянуті основні підходи до його здійснення на різних рівнях управління. Обґрунтована доцільність впровадження структурно-стратегічної форми індикативного планування. Структурно- стратегічний підхід у плануванні є адаптивним, оскільки забезпечує відповідність цільовій орієнтації
розвитку потенціалу суб’єктів господарювання і майбутнім змінам зовнішнього середовища.
Застосування індикативного планування у формі стратегічного плану на корпоративному рівні дозволить орієнтувати корпорацію в цілому на моделювання своєї майбутньої діяльності і на розробку відповідних програм і планів, орієнтувати відокремлені підрозділи на загальнокорпоративні інтереси, створити для них систему мотивації та забезпечити впровадження нової ідеології
розвитку корпорації.


Ключові слова


управління; державне підприємство; ефективність діяльності; планування; державні корпоративні права; державний акціонерний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Щербина В.І. Організація управління державними підприємствами: стан та перспективи / В.І. Щербина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5- 1%2840%29/135.pdf. 2. Управління державним сектором національного господарства в ринковій системі України : автореф. дис. к.е.н. / М.В. Шашина. – Ін-т законодавства ВР України.– К. – 2009. – 20 с. 3. Лех І.А. Проблеми управління державними корпоративними правами у промисловості / І.А. Лех [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15689/1/9-Lekh- 24-25.pdf. 4. Визначення поняття і статусу підприємства державної форми власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/4380. 5. Жданов В.П. Индикативное планирование регионального развития / В.П. Жданов, А.А. Сухарев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. bief. ru. 6. Стратегическое планирование на предприятии : учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова и др. // Серия «Экономика и управление». – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005. – 400 с. 7. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством : монографія / Г.М. Тарасюк. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2006. – 469 с. 8. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования : монография / А.Н. Петров, Л.Г. Демидов и др. – СПб. : Знание, 2000. – 258 с. 9. Макмиллан Ч. Японская промышленная система ; пер. с англ. / Ч.Макмиллан. – М. : Прогресс, 1998 – 260 с. 10. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. пособие / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 260 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Галина Миколаївна Тарасюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.