DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-79-85

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Ольга Миколаївна Сазонець, Олена Іванівна Качан

Анотація


Для успішного функціонування національного господарства країни необхідно брати участь у зовнішніх економічних відносинах, що призводить до збільшення обсягів міжнародного бізнесу. Після визначення характеру взаємозв’язків та цільового ринку співпраці постає питання вибору форми здійснення міжнародних відносин. Метою проведення даного дослідження є огляд існуючих форм та способів здійснення міжнародної підприємницької діяльності, що дозволить уточнити та поглибити його сутність і скласти класифікацію форм здійснення міжнародного бізнесу.
Подано сутність та зміст поняття «бізнес» та «міжнародна торгівля», де узагальнено, що міжнародним бізнесом вважається підприємництво, яке передбачає ділові операції з
декількома партнерами за межами країни з метою отримання більшого прибутку або забезпечення соціального ефекту за рахунок конкурентних можливостей і переваг. Детально
розглянуто види та способи здійснення експортно-імпортних операцій, які містять суттєві відмінності залежно від використання посередників у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Наведено переваги та недоліки прямого іноземного інвестування, що на сьогоднішній день є однією із найпоширеніших форм здійснення міжнародного бізнесу в світі. Здійснено детальний
опис спільного підприємництва, яке представлене різноманіттям способів здійснення міжнародної підприємницької діяльності. За результатами дослідження проведено узагальнення способів здійснення зовнішньоекономічних зв’язків і визначено, що залежно від необхідності та масштабів міжнародний бізнес може здійснюватися в таких формах, як експорт (імпорт), спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування.


Ключові слова


міжнародний бізнес; експорт; спільне підприємництво; ліцензування; франчайзинг; прямі іноземні інвестиції; міжнародні корпорації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій Л.В. Міжнародний бізнес: організація та управління / Л.В. Бабій. – 2008. – № 3. – С. 30–35. 2. Єрохін В.Л. Міжнародне підприємництво : навч. посібник / В.Л. Єрохін. – М. : Фінанси і статистика ; Ставрополь : АҐРУС. – 2008. – 392 с. 3. Кокоріна В.І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / В.І. Кокоріна // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 67–73. 4. Колосов А. Особенности иностранного инвестирования в Украине / А.Колосов // Бизнес-информ. – 2007. – № 11. 5. Лук’яненко Д.Г. Стратегії глобального управління / Д.Г. Лук’яненко, Т.В. Кальченко // Міжнародна економічна політика. – 2009. – № 8–9. – С. 5–43. 6. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот та ін. ; заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка та д.е.н., проф. А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с. 7. Козак Ю.Г. Основи міжнародної торгівлі : навч. посібник / Ю.Г. Козак ; за ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К. : ЦУЛ, 2005. 8. Савченко В.Ф. Національна економіка : навч. посібник / В.Ф. Савченко. – 2011. –165 с. 9. Сазонець О.М. Аналіз динаміки зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами / О.М. Сазонець : зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету // Серія: Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. І. – С. 33–38. 10. Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес : учеб. пособие / И.А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 168 с. 11. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг : навч. посібник / Т.М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 1998. – 120 с. 12. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посібник / Д.М. Черваньов. – К. : Знання-прес, 2003. – 622 с. 13. Byrne S. International Joint Ventures Handbook, Baker & McKenzie / S.Byrne, L.Popoff. – 2008. 14. Emerging Issues in International Business Research / edited by Masaaki Kotabe, Preet S. Aulakh. – 2002. – 285 р. 15. Geringer J.M. Control and Performance of International Joint Ventures / J.M. Geringer, L.Hebert // Journal of International Business Studies. – 20 (2). – Р. 235–254. 16. International Business: 4E / K.Aswathappa. – New Delhi : Tata McGraw Hill Education, 2010. – 775 p. 17. International business strategy – reasons and forms of expansion into foreign Markets // Katarzyna Twarowska. – Active Citizenship by Knowledge Menagement and innovation. – Zadar.crotia. – Р. 1005–1011. 18. International business strategy and the multinational company / John B. Cullen and K. Praveen Parboteeah. – Published 2010 by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016. – 500 p. 19. International Business: Themes and Issues in the Modern Global Economy / Debra Johnson, Colin Turner. – New York : Taylor & Francis e-Library, 2010. – 496 p. 20. Killing J.P. How to Make a Global Joint Venture Work / Killing J.P. // Harvard Business Review.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ольга Миколаївна Сазонець, Олена Іванівна Качан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.