ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СИСТЕМІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олексій Олександрович Захаркін

Анотація


Розглядаються питання застосування різних управлінських концепцій та підходів (функціонального, процесного, системного, ситуаційного, вартісного, проектного) в контексті інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що вибір підприємством загальної концепції, на якій базуватиметься побудова його системи управління, повинен максимально забезпечувати досягнення цілей, які ставляться підприємством на поточному етапі розвитку та в перспективі, узгоджуватися з особливостями його виробничої діяльності та умовами функціонування. В процесі дослідження було проаналізовано можливість застосування того чи
іншого управлінського підходу, їх переваги та недоліки. Було виявлено, що найбільш розповсюдженим на вітчизняних підприємствах є функціональний та процесний підходи, які
мають як чисельні переваги, так і суттєві недоліки, що не дозволяє повноцінно використовувати їх для умов інноваційних перетворень. Як показали проведені дослідження найбільшу перспективу має підхід, що ґрунтується на вартісно орієнтованому управлінні та передбачає досягнення кінцевої мети впровадження інновацій – приріст вартості підприємства. Розглянуто основні показники, що виражають та характеризують вартість підприємства та найбільш повно узгоджуються із особливостями їх операційної, фінансової діяльності, галузевої приналежності та іншими умовами функціонування.


Ключові слова


approaches to the enterprise management; functional approach; process approach; value-oriented management; system approach; situational approach

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности : использование в управлении стоимостью компании / Д.Л. Волков // Российский журнал менеджмента. – 2005. – Том 3. – № 2. – С. 3–42. 2. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. ; за ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – 3-є вид. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 662 с. 3. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании : вызовы российскому менеджменту / И.В. Ивашковская // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Том 2. – № 4. – С. 113–132. 4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с. 5. Калиниченко М.П. Гармонізація економічних інтересів у системі маркетингового управління промисловим підприємством / М.П. Калиниченко // Економіка промисловості. – 2013. – № 3 (63). – С. 119–128. 6. Каменова М.С. Процессно-ориентированное внедрение ERP-систем / М.С. Каменова, А.И. Громов, А.В. Гуслистая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iteam.ru/publications/it/section_52/article_1410. 7. Коваль З.О. Оцінювання ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємством в екосистемі інновацій / З.О. Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 714. – С. 348–357. 8. Коупленд Т. Стоимость компании : оценка и управление / Т.Коупленд, Дж.Муррин. – М. : Олимп- Бизнес, 2005 – 569 c. 9. Пурлик В.М. Ценность как корпоративная цель и индикаторы ее измерения / В.М. Пурлик // Вестник Московского университета. – Серия 21 / Управление (государство и общество). – 2006. – № 2. – С. 63–80. 10. Рассказова А.Н. Экономическая добавленная стоимость как метод управленческого консалтинга / А.Н. Рассказова // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 2. – 13–33. 11. Рогалев Н.Д. Инвестиционная деятельность как инструмент управления стоимостью генерирующей компании / Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, Е.А. Негомедзянова // Инновации. – 2007. – № 7 (105). – С. 107–111. 12. Романько Е.Б. Проектный подход к управлению инновационными процессами в организации / Е.Б. Романько, К.С. Блялева // Вестник Карагандинского государственного университета. – Серия Экономика. – 2012. – № 1. – С. 17–24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ksu.kz/files/Vestnik_KSU/Economy_1_65_2012.pd. 13. Самбурский А.М. Анализ современных концепций управления стоимостью промышленного предприятия / А.М. Самбурский, М.Я. Ходорковский // Экономика региона. – 2006. – № 2. – С. 96–107. 14. Семон Б.Й. Порівняльний аналіз можливості застосування функціонального та процесного підходів до управління установою / Б.Й. Семон, В.Л. Шевченко, І.В. Подобєдов, Я.О. Радченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpcvsd/2009_1/1.pdf. 15. Сидоренко М. Процессный подход к управлению предприятием. Почему за ним будущее? / М.Сидоренко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kngrup. com/publications/articles/protsessnoe-upravlenie/135. 16. Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління / О.В. Федорчак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/02-FEDORCHAK.pdf. 17. Чараева М.В. Концептуальные основы формирования стратегического финансового управления реальными инвестициями российских предприятий / М.В. Чараева // Terra Economicus. – 2011. – Т. 9. – № 2–2. – С. 165–170. 18. Шегда А.В. Менеджмент : учебник / А.В. Шегда. – 3-е изд., испр. и доп. – К. : Знання, 2006. – 645 с. 19. Evans M.H. Discussion Board Articles – Value Based Management / Matt H. Evans // Creating Value through Excellence in Financial Management (exinfm) [Electronic resourse]. – Access mode : http://exinfm.com/pdffiles/value_based_mgmt_articles.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-53-59

Copyright (c) 2014 Олексій Олександрович Захаркін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.