DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-31-39

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Стаття присвячена уточненню категоріально-понятійного апарату стратегічного аналізу, необхідність в якому зумовлена відсутністю комплексних наукових праць з вищезазначеної тематики та різноспрямованістю наукових підходів до визначення його змістовної інтерпретації. На підставі критичного аналізу економічної літератури автором виділено плановий, процесний, методологічний, обліковий, контрольний та системний підходи до трактування сутності стратегічного аналізу і визначено, що стратегічний аналіз є багатоаспектною, комплексною категорією. Порівняльна оцінка традиційного поточного та стратегічного аналізу дозволила виділити відмінні ознаки останнього: необхідність врахування впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства; довгостроковий характер;
використання специфічної методології аналізу; спрямованість на майбутнє; особлива мета і завдання здійснення. У статті уточнено поняття стратегічного аналізу як функції стратегічного управління, що спрямована на комплексне всебічне дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища суб’єкта господарювання, для визначення поточного стану справ на підприємстві та виявлення
тенденцій, особливостей, можливих напрямів його розвитку. Визначено, що проведення наукових досліджень в галузі стратегічного аналізу потребує розробки його узагальненої концептуальної моделі та уточнення мети, завдань, принципів та методів стратегічного аналізу.


Ключові слова


стратегічний аналіз; економічний аналіз; метод, потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая : учеб. пособие. – М. : ИП «Экоперспектива», 1998. – 498 с. 2. Кохановский В.П. Философия и методология науки : учебник для вузов / В.П. Кохановский. – Ростов на/Д : Феникс, 1999. – 576 с. 3. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. – М. : Экономика, 1982. – 216 с. 4. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый финансовый механизм / И.А. Белобжецкий. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 256 с. 5. Вознесенский Э.А. Проблемы учебной литературы по курсу «Ревизия и контроль» / Э.А. Вознесенский // Бухгалтерский учет. – 1974. – № 10. – С. 68–70. 6. Данилевский Ю.А. О проекте методики проведения ревизий / Ю.А. Данилевский, В.К. Шарафеев // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 11. – С. 23–28. 7. Омелюк О.Н. Хозяйственный контроль производственной деятельности санаторно-курортных организаций : дис. … к.э.н. : 08.00.12. / Омелюк Олег Николаевич. – М., 2003. – 201 с. 8. Максименко Г.Д. Некоторые публикации о ревизии хозяйственной деятельности // Г.Д. Максименко // Бухгалтерский учет. – 1975. – № 11. – С. 65–67. 9. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с. 10. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : навч. посібник / К.В. Ізмайлова. – 2-е вид. – К. : МАУП, 2001. – 152 с. 11. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с. 12. Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості : монографія // І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун ; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 319 с. 13. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : учебник. – 2-е изд., доп. / А.Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 366 с. 14. Дембинский Н.В. Вопросы теории экономического анализа / Н.В. Дембинский. – М. : Финансы, 1973. – 72 с. 15. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М., 1997. 16. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с. 17. Демьянова О.В. Методические основы стратегического анализа на промышленном предприятии / О.В. Демьянова. : дис. … к.э.н. : 08.00.05. – Казань, 2004. – 269 с. 18. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией : учебник для ВУЗов / М.И. Круглов. – М. : Русская Деловая Литература, 1998. – 768 с. 19. Чичун В.А. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств / Чичун В.А. : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємством». – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. 20. Кораблев А.И. Стратегический анализ предприятия в условиях рыночной экономики : учебное пособие для магистров / А.И. Кораблев. – Санкт-Петербург, 2010. – 42 с. 21. Головко Т.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т.В. Головко, С.В. Сагова ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с. 22. Мамонов К.А. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит». – Харків : ХНАМГ, 2008. – 56 с. 23. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент / Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с. 24. Кравченко О.В. Значення й місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірн. наук. праць. – Т. 8. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. – С. 177–181. 25. Ивашиненко Л.О. Развитие методики стратегического учета в коммерческих организациях / Л.О. Ивашиненко : автореферат дисс. … к.э.н. – Мичуринск-наукоград РФ, 2008. – 26 с. 26. Коробейников О.Л. Стратегическое поведение: от разработки до реализации / О.Л. Коробейников, В.Ю. Колесов, А.А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 3. – С. 88–129. 27. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 28. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод посібник / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький // Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2006. – 247 с. 29. Залевский В.А. Управленческая учетно-аналитическая система производственных затрат для целей стратегического менеджмента: теория и методология / В.А. Залевский : автореф. дис. … д.э.н. – Орел, 2009. – 25 с. 30. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика / І.М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2007. – 360 с. 31. Крылов С.И. Стратегический управленческий учет и его роль в управлении финансовыми потоками организации / С.И. Крылов // Управленческий учет. – 2005. – № 3. – С.13–24. 32. Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for trategy in competitive markets // Accounting Organization and Society. – 1990. – № 1. – P. 27–46. 33. Кундря-Висоцька О.П. Змістовні характеристики стратегічної парадигми обліку / О.П. Кундря- Висоцька // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 137–139. 34. Богатая И.Н. Стратегический учет и аудит: теория и практика / И.Н. Богатая // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rae.ru. 35. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика : учебное пособие для вузов / А.Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Василівна Саух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.