DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-23-30

ФІЗІОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Сергій Миколайович Остапчук

Анотація


Сьогодні, в умовах зниження природної родючості земель, саме положення теорії фізичної економії та концепції сталого розвитку мають слугувати базисом для удосконалення бухгалтерського обліку використання земель сільськогосподарського призначення. Адже на рівні
суб’єктів господарювання інформація бухгалтерського обліку є підставою для прийняття рішень в сфері управління земельним капіталом.

На основі аналізу положень «Економічної таблиці» Ф.Кене, а також врахування концепції п’яти абсолютних благ М.Руденка і моделі кругообігу енергії землі, здійснено ідентифікацію та поглиблено класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку в сфері використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано авторське бачення предмету бухгалтерського обліку використання сільськогосподарських земель, а також його взаємозв’язку з визначеними в дослідженні об’єктами. Проведена ідентифікація та поглиблена класифікація
об’єктів у землеробстві, сприятиме підвищенню ефективності системи бухгалтерського обліку використання сільськогосподарських земель.


Ключові слова


теорія фізичної економії; землі сільськогосподарського призначення; об’єкти обліку; абсолютні блага; природна родючість землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Вегера С.Г. Учет природных ресурсов в контексте принципов «зеленой» экономики / С.Г. Вегера // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 3 (15). – С. 80–84. 2. Голуб Н.О. Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Н.О. Голуб. – Київ, 2011. – 20 с. 3. Жук В.М. Фізіократична основа побудови обліку сільськогосподарської діяльності / В.М. Жук // Агроінком. – 2010. – № 7–9. – С. 57–62. 4. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с. 5. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения ; пер. с фр., англ. и нем. / Ф. Кенэ и др. ; предисл. П.Н. Клюкин. – М. : Эксмо, 2008. – 1199 с. 6. Кірейцев Г.Г. Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України / Г.Г. Кірейцев // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи / ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез та виступів. – К. : Інститут аграрної економіки, 2006. – 246 с. 7. Корнійчук Л.Я. Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л.Я. Корнійчук, В.О. Шевчук. – К. : КНЕУ; НАСОА, 2012. – 72 с. 8. Руденко М.Д. Енергія прогресу. Гносис і сучасність Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М.Д. Руденко. – К. : Журналіст України, 2008. – 716 с. 9. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колективна монографія / В.М. Жук, П.І. Гайдуцький, Л.С. Гринів та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаківської. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 502 с. 10. Шевчук В.О. Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації / В.О. Шевчук // Облік і фінанси. – 2013. – № 1 (59). – С. 66–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Сергій Миколайович Остапчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.