DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-207-212

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Олена Василівна Грінченко

Анотація


Розглянуто сутність та роль інститутів спільного інвестування в сучасних ринкових умовах. В роботі наведено аналіз різних підходів до класифікації інститутів спільного інвестування як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Проведено порівняльну характеристику корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні та визначено їх основні відмінності. В роботі було досліджено та проаналізовано основні показники діяльності інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України та визначено їх місце в економічній системі. Основний зміст дослідження становить аналіз основних функцій діяльності інститутів спільного інвестування, що найбільш повно розкривають його сутність та роль як частини фінансового ринку. Також автором наведено рекомендації щодо вирішення проблем та вдосконалення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні.


Ключові слова


інститути спільного інвестування; інвестиційні фонди; фінансовий ринок; інвестиції; ринок спільного інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, В.М. Коверда, Т.В. Волковинська // Серія «Міжнародний бізнес». – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 512 с. 2. Директива Ради ЄС «Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)» № 85/611/ЄС від 20 грудня 1985 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_293. 3. Змієнко М.О. Інститути спільного інвестування: сутність, сучасний стан, проблеми та перспективи / М.О. Змієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http: //economy.kpi.ua/uk/issue/2011. 4. Клименко К.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі / К.В. Клименко [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1874. 5. Крейдич І.М. Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні / І.М. Крейди // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2009. – № 6. – С. 11–18. 6. Офіційний сайт української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http: //www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5909.html. 7. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди): Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-IІІ // Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Василівна Грінченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.