ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТА ВИМОГ

Володимир Георгійович Виговський

Анотація


Досліджено питання інформаційного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника. В науковій літератур існує неоднозначність поглядів на трактування складу інформації, що вивчається банківською установою для оцінки можливості надання кредиту позичальнику. Найбільш поширеними є поділ інформації на внутрішні й зовнішні джерела, офіційні та неофіційні відомості, одержані безпосередньо від позичальника, і відомості, що формуються банківськими установами самостійно. На основі критичного аналізу існуючих класифікацій інформаційного забезпечення оцінки кредитоспроможності клієнта було уточнено склад внутрішніх і зовнішніх джерел, деталізовано вимоги до інформації про позичальника. Сформульовано актуальні проблеми інформаційного забезпечення оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника на сучасному етапі господарювання і запропоновано напрями їх вирішення. Розв’язання зазначених проблем сприятиме зниженню кредитного ризику, чіткій структуризації зовнішньої та внутрішньої інформації, підвищенню ефективності функціонування банківських установ.


Ключові слова


інформаційне забезпечення; інформація; кредитоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Владичин У.В. Банківське кредитування : навч. посібник / У.В. Владичин ; за ред. С.К. Реверчука. – К. : Атіка, 2008. – 648 с. 2. Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, М.В. Мельник. – Суми : УАБС, 2007. – 286 с. 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 768 с. 5. Положення про порядок формування та використання резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Національного Банку України №279 від 06.07.2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0538500-98. 6. Томов Й. Теория на контрола и одита / Й.Томов. – Стопанска академия Д.А. Ценов». – Свищов, 2002. – 340 с. 7. Халіменко Ю.М. Методика та організація аналізу операцій банків з кредитування суб’єктів господарювання : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Ю.М. Халіменко. – Київ, 2013. – 20 с. 8. Хміль Ф.І. Менеджмент : підручник для студ. кооперативних вищ. навч. закладів / Ф.І. Хміль. – К. : Вища школа, 1995. – 351 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-200-206

Copyright (c) 2014 Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.