DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-179-186

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Стаття містить теоретичне обґрунтування передумов становлення стратегічного менеджменту як окремого самостійного напряму управління, визначення його особливостей на вітчизняних підприємствах. Автором стверджується, що найважливішою передумовою трансформації управління та виникнення корпоративного менеджменту стали ринкові умови господарювання, які вимагали принципово нових підходів до управління, відмінних від методів керівництва у планово-директивній економіці. Доведено, що в основу розвитку стратегічного менеджменту покладена теза про підприємство як відкриту систему, яка підлягає постійному впливу з боку зовнішнього середовища, що потребує нівелювання його загроз та використання сильних сторін для розробки довгострокового плану. Визначена різноспрямованість підходів до тлумачення стратегічного менеджменту. Це надало можливість шляхом їх узагальнення визначити такі характерні особливості стратегічного менеджменту, як: орієнтація на врахування можливостей зовнішнього середовища та внутрішній потенціал підприємства; специфічна власна методологія; складне інформаційне забезпечення; високі вимоги до професійних якостей управлінського персоналу; акцент на прогностичній функції управління. Автором виділено низку проблем, пов’язаних з недостатнім кадровим, методологічним та інформаційним забезпеченням реалізації стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах.


Ключові слова


стратегічний менеджмент; стратегічне управління; стратегічний потенціал; фінансова стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Николов И. Кибернетика и экономика / И.Николов. – М. : Изд-во «Экономика», 1974. – 184 с. 2. Бандурин А.В. Финансовая стратегия корпорации / А.В. Бандурин, В.А. Гуржиев, Р.З. Нургалиев. – М. : Типография «Алмаз», 1998. 3. Фатхутдинов Р.А. Организация производства : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 672 с. 4. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика : учеб. для вузов / А.Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 5. Порохня В.М. Стратегічне управління / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с. 6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Шершньова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 699 с. 7. Ансофф И .Стратегическое управление ; пер. с англ. / И.Ансофф. – М. : Прогресс, 1989. – 519 с. 8. Минцберг Г. Стратегический процесс ; пер. с англ. / Г.Минцберг, Дж.Куинн ; под ред. Ю.Каптуревского. – СПб : Питер, 2001. – 688 с. 9. Карлофф Б. Деловая стратегия ; пер. с англ. / Б.Карлофф. – М. : Инфра-М, 2002. – 347 с. 10. Мамонов К.А. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / К.А. Мамонов. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 56 с. 11. Туленков Н. Ключевая позиція стратегического менеджмента в организации / Н.Туленков // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 104–107. 12. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 480 с. 13. Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология / Н.Стефанов. – М. : Изд-во «Прогресс», 1976. – С. 170. 14. Стратегічне управління: конспект лекцій ; укладачі: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 228 с. 15. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М., 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Василівна Саух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.