ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зінаїда Борисівна Янченко

Анотація


Досліджено питання обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств. Проаналізовано джерела фінансування інноваційної діяльності. Запропоновано класифікацію інновацій у сільському господарстві.


Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; інноваційна діяльність; аграрні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России / В.Л. Макаров // Вестник российской академии наук. – 2003. – Т. 73. – № 5. – С. 450–462. 2. Ільченко О.О. Відображення витрат на наукові дослідження та розробки в бухгалтерському обліку підприємства / Ільченко О.О. // Науковий вісник ДАСОА. – К. – 2008. – № 2 (19). – С. 35–39. 3. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / О.Є. Кузьмін, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова та ін. ; Національний ун-т «Львівська політехніка»; Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с. 4. Левицька О.О. Аналіз витрат на інноваційну діяльність в Україні / О.О. Левицька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Економічні науки. – 2009. – Вип. 7. – С. 160–164. 5. Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 662 с. 6. Фатенок-Ткачук А.О. Деякі аспекти обліку інноваційної діяльності / А.О. Фатенок-Ткачук, В.М. Пронь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/12.htm. 7. Пушкар М.С. Концепція контролінга / М.С. Пушкар // Перспективи розвитку контролінгу як науки: теорія та практика : Матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17 груд. 2008 р.). – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – С. 7–23. 8. Кантаєва О.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності / О.В. Кантаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/2079/1/10.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-109-113

Copyright (c) 2014 Зінаїда Борисівна Янченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.