УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Олександр Якович Чернін

Анотація


Розглянуто особливості організації обліку за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі, що дозволяє конкретизувати відповідальність керівників структурних підрозділів за прийняття управлінських рішень, підвищити якість та точність планування діяльності й налагодити механізм стимулювання підвищення ефективності функціонування центрів відповідальності. Досліджено сутність поняття «центр відповідальності» та встановлено відсутність єдиного підходу до його трактування, систематизовано види центрів відповідальності та етапи організації обліку за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі. Охарактеризовано види центрів відповідальності підприємств оптової торгівлі та запропоновано документальне забезпечення координації діяльності центрів відповідальності. З метою здійснення оперативного контролю за належним виконанням делегованих повноважень центру відповідальності підприємства оптової торгівлі запропоновані форми внутрішньої звітності та порядок звітування центрів відповідальності за результатами їх функціонування.


Ключові слова


оптова торгівля; товари; управлінський облік; центр відповідальності; внутрішня звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бокова Б.Б. Развитие упрвленческого учета на предприятиях оптовой торговки : автореф. … к.э.н. : Специальность 08.00.12. – Бухгалтерский учет, статистика / Б.Б. Бокова. – М., 2013. – 25 с. 2. Бондарчук Н.В. Управлінський облік як основа обліково-аналітичного забезпечення розвитку підприємств АПК / Н.В. Бондарчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Економічні науки : зб. наук. пр. ; ред. кол. П.М. Макаренко (відп. ред.) та ін. – Полтава : ПДАА, 2010. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – С. 26–34. 3. Вербовецька С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства / С.Г. Вербовецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – T. 3. – С. 46–49. 4. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с. 5. Головацька С.І. Особливості торгівельних мереж в Україні та їх вплив на побудову управлінського обліку та контролю / С.І. Головацька, Н.Р. Массик // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – T. 3. – С. 146–150. 6. Куцик П.О. Облік діяльності ринків за центрами відповідальності: організаційно-методичний аспект / П.О. Куцик, Ф.Ф. Макарук // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 34. – С. 158–163. 7. Майкова Ю.Д. Організація обліку витрат за центрами відповідальності / Ю.Д. Майкова // Сборник научных работ НТУ «ХПИ»: Наука і освіта – запорука розвитку. – НТУ «ХПИ», 2013. – С. 73–74. 8. Мілаш І.В. Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності / І.В. Мілаш, Н.М. Гаркуша // Проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 113–117. 9. Партин Г.О. Управління витратами за центрами відповідальності та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин, І.П. Вознюк // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : Тези доповіді Всеукр. наук.-практ. конф. 8–10 листопада 2009 р. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 255. 10. Фірко Н.Б. Облік доходів та результатів основної діяльності за центрами відповідальності / Н.Б. Фірко, Й.В. Кайнак // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – № 10 (4). – С. 340–347. 11. Фірсова Н.В. Модель побудови управлінського обліку витрат у підприємствах споживчої кооперації / Н.В. Фірсова // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 41–46. 12. Чабанюк О.М. Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі / О.М. Чабанюк, Н.О. Юганович //Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 297–301. 13. Ягмур К.А. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних організаціях / К.А. Ягмур // Проблеми теорії т


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-101-108

Copyright (c) 2014 Олександр Якович Чернін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.