ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тетяна Василівна Момонт

Анотація


Розкрито особливості функціонування туристичної індустрії. Досліджено склад суб’єктів туристичної сфери та проаналізовано особливості їх діяльності, враховуючи специфіку її організації. 


Ключові слова


туристична індустрія; суб’єкт туристичної індустрії; туристична діяльність; туристичні послуги; туристичний агент; туристичний оператор; туристичний продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Сажнєва Н.М., Арсененко І.А. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні / Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко // Український географічний журнал. – 2012, № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2012-1-40.pdf. 2. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.world-tourism.org. 3. Гостєва Н.П. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму / Н.П. Гостєва // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» : Серія: Державне управління. – 2009. – № 2. – С. 45–50. 4. Богданова Ж.А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / Ж.А. Богданова ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. 5. Осадча Т.С. Організація обліку і контролю діяльності в системі сільського туризму (на прикладі суб’єктів господарювання південного регіону України та АР Крим) : автореф. дис. ... к.е.н. / Т.С. Осадча ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 21 c. 6. Пожарицька І.М. Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво туристичного продукту : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / І.М. Пожарицька ; В.о. Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ : Б. в., 2004. – 19 с. 7. Сметанко О.В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. ... к.е.н. / О.В. Сметанко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19 с. 8. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95. 9. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності» від 12.11.2003 N 142/394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1128-03. 10. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес. Теорія і практика : навч. посіб. / М.П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 11. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с. 12. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Н.В. Чорненька. – К. : Атіка, 2006. – 264 с. 13. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І.М. Школа ; за ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с. 14. Яценко Б.П. Концепція індустрії туризму в Україні / Б.П. Яценко // Наукові дослідження для потреб туризму: матеріали «круглого столу». – К .: Обрії, 2006. – 350 с. 15. Киф’як В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Киф’як. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2003. – 300 с. 16. Зорин И.В. Туризм как вид деятельности : учебник / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А.Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 288 с. 17. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т.Г. Сокол ; за заг. ред В.Ф. Орлова. – К. : Грамота, 2006. – 264 с. 18.Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія. – 2004. - № 55. – С. 3–10. 19. Рутинський М.Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України : навч. посібник / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – 440 с. 20. Вуйцик О.І. Рекреаційно-туристичний комплекс: питання термінології / О.І. Вуйцик // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3 (46). – Ч. 2. 21. Модельний Закон «Про туристичну діяльність» від 16.11.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g17/print13967156376163. 22. Пазенок В.С. Федорченко В.К. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. – К. : Академія, 2013. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academia-pc.com.ua/product/331. 23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ubc.ua/Links/codes_ua2.html. 24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/79/KVED10_79_12.html. 25. Чернобай Л.І. Національний університет «Львівська політехніка» / Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/chernobaj.htm. 26. Богданова Ж.А. Особливості діяльності туроператорів і турагентів: обліковий аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/552/1/59.pdf. 27. Проблеми географії та менеджменту туризму / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці : Рута, 2006. – 260 с. 28. Биржаков М.Б. Введение в туризм : учеб. для студ. выс. учеб. заведений / М.Б. Биржаков. – М. – Санкт-Петербург : Издательский дом «Герда», 2006. – 510 с. 29. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-Ш в редакції від 26.04.2014, підстава 1193-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14. 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про строк дії ліцензії на проведення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000 р. № 1755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1755-2000-%D0%BF. 31. Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. N 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. 32. Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів, затверджене наказом Держкомтуризму України від 10.07.96 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 33. Облік видів економічної діяльності : підручник / Н.О. Гура. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. 34. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : Монографія / А.М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 807 c. 35. В’їзний туризм : навч. посібник / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва та ін. – Ніжин : Видавництво В.В. Лук’яненко, 2010. – 304 с. 36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/print/2756. 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 25 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/25-2009-%D0%BF


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-69-81

Copyright (c) 2014 Тетяна Василівна Момонт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.