DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-50-57

ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ, ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЮ

Василь Антонович Дерій

Анотація


Дано авторське трактування понять «інтелектуалізація», «інформатизація» та «інформація про економічну діяльність підприємства». Інтелектуалізація підприємства є процесом нагромадження, розвитку та поліпшення структури інтелектуального потенціалу підприємства з метою забезпечення його стратегічних цілей в умовах поглиблення глобалізації та гіперконкуренції. Під інформатизацією автор розуміє процес наповнення  підприємства сучасними технічними засобами і програмним забезпеченням до них, з метою отримання бажаного обсягу інформації для ухвалення ефективних управлінських рішень. Інформація про економічну діяльність підприємства – це будь-яке повідомлення про факти господарського життя, які мають суттєвий вплив на майновий стан підприємства. Розкрито  номенклатуру  витрат на інтелектуалізацію, інформатизацію й інформацію та встановлено їх питомі ваги у загальних витратах підприємства. Запропоновано запровадити нові аналітичні рахунки, пов’язаних з витратами на інтелектуалізацію. Висловлено авторський погляд щодо послідовності аналізу витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію й інформацію.


Ключові слова


облік; аналіз; витрати підприємства; інтелектуалізація; інформатизація; інформація; аналітичні рахунки; склад витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверчев И.В. Управленческий учет и финансовая отчетность. Статья 1 / И.В. Аверчев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gaap.ru/articles/upravlencheskiy_uchyet_i_finansovaya_otchyetnost_statya_1/. 2. Безверхий К.В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К.В. Безверхий. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 276 с. 3. Бизнес-анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://v8.1c.ru/consolid/1014.htm. 4. Бузак Н.І. Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Н.І. Бузак. – К., 2009. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bnisit.zip. 5. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с. 6. Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст) : монографія / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – К. : Знання, 2011. – 255 с. 7. Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції : монографія / М.Б. Кулинич. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 204 с. 8. Мних Є.В. Науковий рівень аналітичного забезпечення креативного менеджменту / Є.В. Мних, Н.М. Пелешко // Економічні науки. Сер. «Облік і фінанси». – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 425–431. 9. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с. 10. Попова Л.В. Основные концепции управленческого анализа затрат на промышленном предприятии / Л.В. Попова, Т.А. Головина //Управленческий учет. – 2005. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecinn_2013_54_41.pdf. 11. Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 152 с. 12. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції : монографія / М.І. Скрипник. – Житомир, 2011. – 732 с. 13. Чукурна О.П. Методологія встановлення ціни на інформаційні продукти / О.П. Чукурна // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gaap.ru/articles/osnovnye_kontseptsii_upravlencheskogo_analiza_zatrat_na_promyshlennom_predpriyatii/. 14. Financial Software and Accounting Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mbaware.com/finandacsof.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Василь Антонович Дерій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.