ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Анатоліївна Аксьонова

Анотація


Основним джерелом, що дозволяє правильно розрахувати та оцінити вартість підприємства є правильно відібрана, повна, оброблена та проаналізована інформаціїя про діяльність підприємства, яка поділяється на зовнішню та внутрішню. Метою написання статті було визначення місця фінансового, податкового та управлінського обліку в наданні інформації для розрахунку та управління ринковою вартістю підприємства. В статті доведена необхідність використання інформаційного забезпечення для управління ринковою вартістю підприємства. Розглянуто сутність та складові системи інформаційного забезпечення для потреб управління ринковою вартістю підприємства. Проаналізувавши складові формування системи інформаційного забезпечення для потреб управління ринковою вартістю підприємства було запропоновано удосконалити поняття «інформаційне забезпечення управління ринковою вартістю підприємства». Узагальнено інформаційні джерела бухгалтерського обліку, що використовуються для управління ринковою вартістю підприємства та доведено важливість її використання при розрахунку та управлінні ринкової вартості.


Ключові слова


інформаційне забезпечення; управління; ринкова вартість; економічний потенціал; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Алферова И.А. Формирование информации в целях оценки стоимости предприятия / И.А. Алферова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.giab-online.ru/files/Data/2008/11/9_Alferova8n.pdf. 2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с. 3. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 4. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы : курс лекций / В.Г. Белолипецкий ; под ред. И.П.Мерзлякова. – М. : ИНФРАМ, 1998. – 298 с. 5. Большой экономический словарь / уклад. А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C5+%CE%C1%C5%D1%CF%C5%D7%C5%CD%C8%C5. 6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем. – К. : Молодь, 1997. 7. Российская энциклопедия по охране труда / В.К. Варов, И.А. Воробьева, А.Ф. Зубкова, Н.Ф. Измерова. – М. : НЦ ЭНАС, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://labor_protection.academic.ru/658/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 9. Вечканов Г.С. Современная экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – СПб. : Лань, 2002. – 80 с. 10. Гвишиани Д.М. Организцаия и управление / Д.М. Гвишиани // Избр. труды по философии, социологии и системному анализу ; под ред. Ю.С. Попкова, В.Н. Садовского, А.А. Сеитова. – М. : Канон РООИ «Реабилитация», 2007. – 672 с. 11. Глинська Г.Я. Напрямки оцінювання ринкової вартості підприємства як об’єкта для поглинання / Г.Я. Глинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2007_594/05.pdf. 12. Ігнатенко Т.В. Звітність за сегментами: інформаційна база для оцінки вартості підприємства / Т.В. Ігнатенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2012_1_31.pdf. 13. Капаруліна М.С. Максимізація вартості підприємства як критерій ефективності його функціонування / М.С. Капаруліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf. 14. Квасній Л.Г. Антикризове управління економічним потенціалом / Л.Г. Квасній, Т.Й. Щербан // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2012_5_71.pdf. 15. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика : словарь ; уклад. С.М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с. 16. Коммерческая электроэнергетика: словарь-справочник ; уклад. В.В. Красник. – М. : Энас, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iknigi.net/avtor-valentin-krasnik/76795-kommercheskaya-elektroenergetika-slovar-spravochnik-valentin-krasnik/read/page-6.html. 17. Корягін М.В. Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток / М.В. Корягін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment /2012_722/23.pdf. 18. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М. : Вуз и школа, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vocable.ru/dictionary/80/word/informacionoe-obespechenie. 19. Лаговська О.А. Зарубіжні методики оцінки вартості підприємства: критичний аналіз / О.А. Лаговська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2012-126/article/12LOAVCA.pdf. 20. Мар’юк Т.В. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття «ринкова вартість підприємства» / Т.В. Мар’юк // Економіка розвитку. – 2011. - № 4 (60). – С. 102–105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecoroz/2011_4/e114mari.pdf. 21. Марчук В.М. Нариси з теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К. : Істина, 2004. – 304 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jenessi.net/narisi_pravo/660-6.2.-osnovn-kharakteristiki-ta.html. 22. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : монографія / О.Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с. 23. Міокова Г.І. Вартість підприємства та її оцінка / Г.І. Міокова // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/25.pdf. 24. Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства : монографія / Ю.Ю. Мороз. – Житомир : ПП «Рута», 2011. – 352 с. 25. Островська Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління / Г.Островська // Галицький економічний вісник. – 2011. - № 1 (30). – С. 107–115. 26. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/i/0201.htm. 27. Солодкая М.С. Субъект управления: проблема определения, границы активності и ответственности / М.С. Солодкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://credonew.ru/content/view/58/49. 28. Тарасевич В.М. Ценовая політика предприятия / В.М. Тарасевич. – 2–3 изд. – СПб. : Питер, 2003. – 288 с. 29. Тарасенко С.І. Дослідження впливу управління капіталом на вартість підприємства / С.І. Тарасенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_8/stati/Tarasenko.pdf. 30. Теорія та історія державного управління : навч. посібник / Г.С. Одинцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова, В.В. Нікітін. – К. : Вид. дім «Професіонал», 2008. – 288 с. 31. Тихонов А.В. Социология управления / А.В. Тихонов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Канон РООИ «Реабилитация», 2007. – 472 с. 32. Якупова Н.М. Стоимость предприятия в системе стратегического управления / Н.М. Якупова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik.osu.ru/2003_6/21.pdf. 33. Evans M.H. Creating Value through Financial Management / M.H. Evans // Excelence in Financial Management. – Course 8. – 1999. – Desember. – 27 p. 34. Penman H. Accounting for Value / Stephen H. Penman / Columbia university Press, 2011. – 244 p. 35. Penman H. Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus? / Stephen H. Penman [Electronic resource]. – Access mode : http://www.jps-dir.com/forum/uploads/12611/financial_reporting_quality_fair_value.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-3-10

Copyright (c) 2014 Світлана Анатоліївна Аксьонова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.