DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-170-177

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лариса Володимирівна Гнилицька

Анотація


Обґрунтовані сучасні підходи до формування облікової інформації як внутрішнього ресурсу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Встановлено напрями модернізації теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням зростання впливу зовнішнього середовища на
показники діяльності підприємства. Визначено пріоритети удосконалення принципів бухгалтерського обліку з метою найбільш повного задоволення потреб окремих груп
користувачів під час прийняття управлінських рішень щодо підтримання безпечного та динамічного розвитку підприємства.


Ключові слова


економічна безпека; облікова система; облікова інформація; принципи бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 2. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л.Г. Ловінська. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с. 3. Палий В.Ф. Теория бухгалтерськогоучета:современные проблемы / В.Ф. Палий. – М. :«Бухгалтерский учет», 2007. – 88 с. 4. Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. –628 с. 5. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М. : Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 6. Хмелев С.А. Методология и организация комплексной учетно-информационной системы обеспечения экономической безопасности предприятия : автореф. дис. ... д.э.н. : 08.00.05, 08.00.12 / Хмелев Сергей Александрович. – Москва, 2011.– 18 с. 7. Друкер П.Ф. Информация, которая действительно нужна руководителю. Измерение результативности компании / П.Ф. Друкер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 131 с. 8. Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / С.Рид. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 397 с. 9. Гуцайлюк З. Прогнозный (стратегический) учет и современные проблемы развития теориибухгалтерського учета / З.Гуцайлюк // Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. – № 2. – С.14–19. 10. Чайковская Л.А. Современные концепции учета: теория и методология : автореф. дис. ... д.э.н. : спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Л.А. Чайковская. – М., 2007. – 45 с. 11. Основи економічної теорії : підручник / заг. ред. А.А.Чухно. – К. : Вища школа, 2001. – 606 с. 12. Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія : монографія / Т.В. Давидюк. — Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508с. 13. Хорин А.Н. Рыночно ориентированная финансовая отчетность: отчет о стоимости / А.Н. Хорин / Бухгалтерский учет. – 2006. – № 16. – С. 50–57. 14. Крупка Я. Економічна безпека підприємства та її реалізація через систему облікових принципів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі», (Тернопіль, 25–26 листопада 2010). – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 57–60. 15. Рассказова-Николаева С.А. Принципы регулирования бухгалтерского учета / С.А. Рассказова-Николаева // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 8. – С. 49–53. 16. Гнилицька Л.В. Особливості визнання та порядок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу : зб. наук. пр. / Л.В. Гнилицька // Фінанси, облік і аудит. – Вип.15. – К. : КНЕУ, 2010. –С. 227–235. 17. Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Companu’s True Value Finding Its Hidden Brainpower / L.Edvinsson, M.S.Malone. – New York. Harper Business. – 1997. 18. Дымова И.А. Учетно-аналитические аспекты экономической безопасности бизнеса : дис. ... к.э.н. : 08.00.12 / И.А Дымова. – М. : РГБ, 2005. 19. Голов С.Ф. Теория многоцелевого бухгалтерского учета / С.Ф. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2011. – № 4. – С. 3–13. 20. Соколов Я.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и мы / Я.В. Соколов// проблемы учета и анализа : сб. статей, посвященных 100-летию со дня рождения П.И.Савичева ; под. ред. А.Д. Ларионова. – С Пб. : СПГ ГУЭФ. – 2001. – С.135–145. 21. Экклз Р.Дж. Манифест революции в оценке работы компаний / Р.Дж. Экклз // Измерение результативности компании. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 32–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Лариса Володимирівна Гнилицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.