DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-148-156

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

Оксана Сергіївна Новак

Анотація


Розроблено класифікацію ризиків сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів. Залежно від джерела походження виділено зовнішні ризики (безпосередньо не пов’язані з проведенням операції); ризики, повязані з предметом сек’юритизації та ризики фонду сек’юритизації. Запропонована класифікація ризиків сек’юритизації дозволить повною мірою та своєчасно виявляти ризики під час проведення операції сек’юритизації активів з метою подальшої їх оцінки та мінімізації.


Ключові слова


ризик; сек’юритизація активів; фонд сек’юритизації; оригінатор

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Н.В. Риски секьюритизации банковских активов и их снижение с помощью механизмов повышения надежности / Н.В. Александрова // Финансы и кредит. – 2007. – 29 (269) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=123112. 2. Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик : навч. посібник / В.Андрійчук, Л.Бауер. – К. : КНЕУ, 1998. – 316 с. 3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с. 4. Бэр Х.П. Секьюритизация активов / Х.П. Бэр. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 586 с. 5. Ризикологія : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / П.І. Верченко, Г.І. Великоіваненко, Н.В. Демчук та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 176 с. 6. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. — К. : КНЕУ, 2000. — 292 с. 7. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с. 8. Івченко І.Ю. Економічні ризики : навч. посібник / І.Ю. Івченко. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 304 с. 9. Казаков А.А. Управление рисками при секьюритизации / А.А. Казаков // Энциклопедия российской секьюритизации. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusipoteka.ru/files/articles/2008/kazakov-1.pdf. 10. Киселёва М.С. Риски, связанные с секьюритизацией факторинговых активов, и механизмы защиты / М.С. Киселёва // Финансы и кредит. – 2012. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uecs.ru/uecs40-402012/item/1212-2012-04-02-05-58-39. 11. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск / Т.Райс ; пер. с англ. Тони Райс, Брайн Койли. – К. : Торгово-издательское бюро ВНV, 1995. – 592 с. 12. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К. : ІВЦ "Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с. 13. Фінансовий менеджмент : навч. посібник, курс лекцій ; за ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Оксана Сергіївна Новак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.