DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-121-134

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Анотація


Досліджено сучасний стан громадського контролю в сфері земельних відносин. З’ясовано, що в Україні самоврядний та громадський контроль розвинуті недостатньо, що знижує результативність їхнього впливу під час вирішення ряду земельних питань, які мають важливе значення для суспільства. На основі аналізу методів громадського контролю було визначено необхідність впровадження державно-громадського аудиту, що  надасть можливість об’єднати досвід контрольної діяльності державних контролерів та громадських організацій і сприятиме появі нового ефекту в здійсненні контролю за земельними відносинами, усуненню протиріч між суспільством та державними органами, підвищить участь громадськості в управлінні державою.


Ключові слова


земельні відносини; громадський контроль; державний фінансовий контроль; аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Державне управління : навч. посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна та ін. ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання Прес, 2003. 2. Жаровська І.М. Громадський контроль як інтегральна складова у концепті владних відносин сучасної держави і громадянського суспільства // І.М. Жаровська / Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 14–16. 3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 р. № 2657 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://net-law.biz/?dir=2.1&article=91&lng=ru. 4. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_zvernennya_gromadyan.htm. 5. Закон України «Про місцеве самоврядування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997. – № 24. – 170 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. 6. Звіти Рахункової Палати України за 2011, 2012 рр. / Офіційний сайт Рахункової Палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826. 7. Земельний кодекс України від 20.12.2001 № 2905-III із змінами і доповненнями від 20.11.2012 № 5496-VI ( 5496-17 ) / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002. – № 3–4. – С. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 8. Інформація щодо стану розгляду звернень громадян Державною фінансовою інспекцією України за 2010–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/95788. 9. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с. 10. Мерзляк А.В. Особливості державного управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / А.В. Мерзляк, В.А. Боклаг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2010_1/files/PD110_20.pd. 11. Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку земельних відносин в Україні / Л.Я. Новаковський // Економціка АПК. – 2009. – С. 21–23. 12. Положення про громадські раду при Держземагентстві, затверджене рішенням громадської ради від 23 жовтня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/hromadska-rada/dokumenty/104188-polozhennia-prohromadskuradu-pry-derzhzemahentstvi-ukrainy-zatverdzhene-rishenniam-hromadskoi-rady-vid-23-veresnia-011roku.html. 13. Положення про громадську раду при ДФІ, затв. наказом ДФІ від 02.04.2012 р. № 126 / Офіційний сайт Рахункової Палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/83668. 14. Селіванов М.В. Проблеми трансформації державної політики і чинного права в Україні / М.В. Селіванов // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід : матер. міжнар. наук. конф. 9–12 листопада 2005 р. ; за ред. Акад. НАН України В.Я. Тація. – Х. : Право, 2006. – С. 81–82. 15. Стрілець Ю. Перспективи реалізації громадського контролю у місцевому самоврядуванні в Україні / Ю.Стрілець // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 29. – С. 327–332. 16. Упродовж року до Держземагентства України надійшло 3938 звернень та скарг від громадян щодо вирішення питань у сфері земельних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/zvitnist/zvit-pro-robotu-zvernennia-hromadian/101449-analitychna-informaciya-po-roboti-iz-zvernennyamy-gromadyan-za-2009-rik.html. 17. Усаченко Л.М. Громадська експертиза рішень органів державної влади як форма громадського контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/...2/.../17.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.