DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-42-52

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Руслана Віталіївна Скалюк

Анотація


Запропоновано авторський підхід до визначення категорії «грошові потоки бюджетної установи» та обґрунтовано обліково-економічну характеристику процесу кругообігу грошових потоків бюджетних організацій. Представлено комплекс технологій бухгалтерського обліку потоків грошових коштів загального та спеціального фондів бюджетних установ для забезпечення ефективного управління грошовими потоками організацій бюджетного сектора.


Ключові слова


грошові потоки; бюджетні установи; загальний фонд; спеціальний фонд; процес кругообігу; процес формування; процес розподілу; процес використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И.А. Бланк. – К. : Эльга Ника-Центр. – 2004. – 521 с. 2. Бобровська О. Грошові потоки фінансового забезпечення соціальної сфери як об’єкт фінансового менеджменту / О.Бобровська, О.Слабінська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/3/01.pdf. 3. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Дж.К. Ван Хорн ; пер с англ., под ред. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 803 с. 4. Васильченко З.М. Теоретичні основи управління грошовими потоками банку / З.М. Васильченко, Д.В. Пірог // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2010. – № 1. – С. 44–49. 5. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 587 с. 6. Заремба Є.М. Грошові потоки підприємства: сутність і класифікація / Є.М. Заремба // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 87–92. 7. Магдич І.П. Сутність та роль грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства / І.П. Магдич // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – Вип. 28. – Т. 1. – С. 376–383. 8. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства / І.А. Маркіна. – К. : Вища школа, 2000. – 76 с. 9. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. 10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=80967&cat_id=80024. 11. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023. 12. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент : підручник / А.М. Поддєрьогін ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с. 13. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02. 14. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України : наказ Міністерства фінансів України № 758 від 22.06.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12. 15. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів : наказ Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12. 16. Семенова С.М. Класифікація грошових потоків підприємства з метою стратегічного управління / С.М. Семенова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.maritime.kiev.ua/uploads/Jurnal/3(15)/narezka/Vnutr_3_15__2012__146_.pdf. 17. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посібник / Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Руслана Віталіївна Скалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.