DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-34-41

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Тетяна Василівна Момонт

Анотація


Розкрито особливості туристичної діяльності та їх вплив на побудову обліку. Розкрито специфіку бухгалтерського обліку туристичної діяльності. Звертається увага на особливості побудови обліку на туристичних підприємствах з огляду на специфіку їх діяльності. 


Ключові слова


туристична діяльність; бухгалтерський облік; туристичні послуги; туристичний агент; туристичний оператор

Повний текст:

PDF

Посилання


Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика : монографія / Р.І. Балашова ; Донец. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк : Вебер, 2009. – 343 с. 2. Богданова Ж.А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / Ж.А. Богданова ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. 3. Височан О.С. Елотмент та комітмент у зовнішньоекономічній діяльності туристичних операторів: проблеми облікового відображення / О.С. Височан // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університетуту «Львівська Політехніка». – 2012. – № 722. – С. 32–37. 4. Гончаренко О.М. Облік витрат та аналіз собівартості туристичного продукту : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / О.М. Гончаренко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 6. Грибова Л. Туризм: організація та облік / Л.Грибова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/1cid01916.html. 7. Данканич Т.П. Властивості туристичного продукту як об’єкта обліку / Т.П. Данканич // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2007. – № 577. – С. 120–124. 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 9. Закон України «Про туризм» Закон від 15.09.1995 № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95. 10. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. nbuv.gov.ua. 11. Осадча Т.С. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю : монографія / Т.С. Осадча. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 290 с. 12. Рошко Н.Б. Особливості обліку туристичних послуг, обумовлені специфікою туристичної діяльності / Н.Б. Рошко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/20_OsOT.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Тетяна Василівна Момонт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.