DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-8-19

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова

Анотація


Проведено суцільне дослідження публікацій в періодичних виданнях та авторефератах дисертацій, з метою визначення, яку увагу приділено проблемам якості облікової інформації.


Ключові слова


інформація, облікова інформація, якість інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Вісник житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – № 1–4. – 2005–2013 рр. 2. Гончар О.В. Методологічні засади забезпечення якості статистичної інформації : автореф. дис. ... д.е.н. : 08.00.10 / О.В. Гончар. — Київ, нац. академія статистики, обліку та аудиту. — К., 2013. — 37 с. 3. Дрей В.В. Контролінг інформації на основі її цінності та ефективності : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / В.В. Дрей. – Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А.Нобеля. – 2011. – 20 с. 4. Журнал «Бухгалтер и закон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright/arch.php. 5. Журнал «Бухгалтерский учет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhgalt.ru/arhiv-zhurnala/. 6. Журнал «Всё для бухгалтера» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/. 7. Журнал «Международный бухгалтерский учет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/about.php. 8. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / О.М. Коробко. – Нац. аграр. Ун т. – К., 2003. — 20 с. 9. Кузьмич О.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку підприємств побутового обслуговування : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / О.Г. Кузьмич. – Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. – 21 с. 10. Кучеренко Т.Є. Фінансова звітність у системі управління сільськогосподарським виробництвом : автореф. дис. ... д.е.н. : 08.00.09 / Т.Є. Кучеренко. – Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – К., 2011. – 36 с. 11. Лівошко Т.В. Вплив економічної інформації та планування господарської діяльності підприємства : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.01 / Т.В. Лівошко. – Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2006. – 20 с. 12. Лутай А.П. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств торгівлі : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.01 / А.П. Лутай. – Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. –19 с. 13. Мервенецька В.Ф. Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / В.Ф. Мервенецька. – Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 22 с. 14. Ніколашин А.О. Побудова системи облікової інформації в сільськогосподарських підприємствах в умовах комп’ютеризації : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / А.О. Ніколашин. – Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. – К., 2008. – 20 с. 15. Орловська Т.М. Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / Т.М. Орловська. – Терноп. нац. екон. ун-т. –Т., 2011. – 20 с. 16. Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.02.02 / О.В. Пархоменко. – НАН України ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – К., 2006. – 23 с. 17. Пономаренко Н.Ш. Удосконалення управління діяльністю інформаційних підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.01 / Н.Ш. Пономаренко. – Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2005. – 19 с. 18. Світлий Д.О. Інформаційне забезпечення управління вартістю підприємства: автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / Д.О. Світлий. – Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2009. — 21 с. 19. Соколова Е.С. Методология оценки качества учетной информации : автореф. дис. ... д.э.н. : 08.00.12 / Соколова Е.С. – Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 2011. – 48 с. 20. Шляга О.В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.04 / О.В. Шляга. – Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 19 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.