DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-197-202

Система внутрішньобанківського контролю як напрям попередження появи проблемних кредитів у банках

Світлана Михайлівна Дячек, Володимир Георгійович Виговський

Анотація


У роботі визначено, що у законодавстві України закладено концепцію пріоритетності прав боржника, що провокує безвідповідальність позичальників щодо виконання ними своїх зобов’язань та ставить права кредиторів і вкладників у залежність від добросовісності позичальника. Метою означеної статті є оцінка підходів до управління проблемними кредитами банків та розробка системи попередження виникнення такої заборгованості у банківських установах шляхом впровадження системи внутрішньобанківського контролю. Завданнями дослідження є: виокремлення підходів до управління проблемною заборгованістю банків; надання характеристики методам управління проблемними кредитами з виділенням їх переваг та недоліків; формування елементів внутрішньобанківського контролю як системи, спрямованої на попередження появи сумнівної заборгованості у майбутньому. В процесі дослідження авторами застосовано системний підхід (для формування структури системи внутрішньобанківського контролю); методи аналізу та порівняння (для оцінки існуючих підходів та методів управління проблемною заборгованістю). Авторами виділено два основних підходи до управління проблемною заборгованістю та виокремлено переваги та недоліки застосування методів реструктуризації проблемних кредитів банками України у сучасних умовах господарювання. Зроблено висновок, що для майбутнього недопущення появи проблемних кредитів комерційним банкам необхідне впровадження системи раннього попередження виникнення проблемної заборгованості на етапі оцінки кредитоспроможності позичальника та видачі кредиту, що може бути реалізовано шляхом створення ефективної системи внутрішньобанківського контролю. Формування такої системи передбачає виділення наступних складових елементів: суб’єкт контролю; об’єкт (предмет) контролю; мета та завдання контролю; контрольні дії, що реалізуються шляхом використання інструментів контролю. Результатом впровадження системи внутрішньобанківського контролю у банках за кредитними коштами повинно стати зменшення проблемних кредитів, скорочення величини кредитного ризику, зростання прибутковості кредитних операцій.

Ключові слова


проблемний кредит; банк; внутрішньобанківський контроль; методи управління проблемними кредитами; кредитний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhanov, O.Ie. (2012), «Osoblyvosti metodiv upravlinnia problemnoiu zaborhovanistiu bankiv», Biznes Inform. No. 5, Рр. 188–190.

Bolhar, T.M. (2013), Problemni kredyty u bankivskii diialnosti v umovakh finansovoi kryzy, monohrafiia, Vydavnytstvo PP Shcherbatykh O.V., Kremenchuk, 372 р.

Bolhar, T.M. (2014), «Restrukturyzatsiia problemnykh borhiv u suchasnii bankivskii praktytsi Ukrainy», Innovatsiina ekonomika, No. 6, Рр. 269–274.

Bolhar, T.M. (2014), Rozvytok naukovo-metodolohichnykh pidkhodiv do upravlinnia problemnymy kredytamy banku, monohrafiia, Vydavnytstvo PP Shcherbatykh O.V., Kremenchuk, 268 р.

Bolhar, T.M. (2014), «Upravlinnia problemnymy kredytamy vitchyznianykh bankiv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia», Biznes Inform, No. 1, Рр. 248–255.

Britchenko, I.H. (2010), «Napriamy optymizatsii roboty ukrainskykh bankiv z borzhnykamy yak zasib zmenshennia obsiahu problemnykh ipotechnykh kredytiv», Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, Seriia Ekonomichni nauky, No. 2, Рр. 164–168.

Vitlinskyi, V.V. and Skitsko, V.I. (2007), «Ryzyky v sferi komertsiinoho kredytuvannia», Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomitsi, Zb. nauk. prats., KNEU, K., Iss. 76, Рр. 199–208.

Diakonova, I.I. and Shyian, D.V. (2013), «Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu zabezpechennia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy», Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, No. 1, Рр. 156–163, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31

Iepifanov, A.O., Vasylieva, T.A., Kozmenko, S.M. and others (2012), Upravlinnia ryzykamy bankiv: monohrafiia u 2 tomakh, Vol. 1: Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii, in Yepifanova, A.O. and Vasylievoi, T.A. (ed.), DVNZ «UABS NBU», Sumy, 283 р.

Kochetkov, V.M. (2002), Zabezpechennia finansovoi stiikosti suchasnoho komertsiinoho banku: teoretyko-metodolohichni aspekty, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, K., 139 р.

Iurkiv, M.T. (2013), «Upravlinnia problemnymy kredytamy bankiv v Ukraini: suchasni zakonodavchi aspekty», Innovatsiina ekonomika, No. 11, Рр. 184–188.

Khmelenko, O.V. and Vovk, V.Ia. (2004), Kredytuvannia i control, navch. posib., VD «INZhEK», Kh., 240 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бажанов О.Є. Особливості методів управління проблемною заборгованістю банків / О.Є. Бажанов // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 188–190.
 2. Болгар Т.М. Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи : монографія / Т.М. Болгар. – Кременчук : Видавництво ПП О.В. Щербатих. – 2013. – 372 с.
 3. Болгар Т.М. Реструктуризація проблемних боргів у сучасній банківській практиці України / Т.М. Болгар // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 269–274.
 4. Болгар Т.М. Розвиток науково-методологічних підходів до управління проблемними кредитами банку : монографія / Т.М. Болгар. – Кременчук : Видавництво ПП О.В. Щербатих. – 2014. – 268 с.
 5. Болгар Т.М. Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання / Т.М. Болгар // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 248–255.
 6. Брітченко І.Г. Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів / І.Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2. – С. 164–168.
 7. Вітлінський В.В. Ризики в сфері комерційного кредитування / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ. – 2007. – Вип. 76. – С. 199–208.
 8. Д’яконова І.І. Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи / І.І. Д’яконова, Д.В. Шиян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 156–163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31.
 9. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та інші / за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – 283 с.
 10. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / В.М. Кочетков. – К. : Київський національний економічний університет. – 2002. – 139 с.
 11. Юрків М.Т. Управління проблемними кредитами банків в Україні: сучасні законодавчі аспекти / М.Т. Юрків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 184–188.
 12. Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: навч. посіб. / О.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – Х. : ВД «ІНЖЕК». – 2004. – 240 с.
Copyright (c) 2019 Світлана Михайлівна Дячек, Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.