DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-180-184

Механізми державного регулювання у сфері трудової міграції сучасної України

Вікторія Францівна Загурська-Антонюк, Сергій Захарович Мошенський

Анотація


У статті здійснюється аналіз складного процесу, який перебуває на етапі динамічного зростання не тільки в Україні, але й у всьому світі, - трудової міграції. Еволюція соціально-економічних відносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. зумовлює суттєву активізацію міграційних процесів в усьому світі. За різними оцінками на сучасному етапі розвитку понад 3% населення земної кулі проживає за межами країни свого походження, включаючи близько 12 млн. біженців та офіційно визнаних шукачів притулку.
Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Відомо, що українська держава є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції. Світова практика засвідчує важливість посилення ролі державного управління міграційними процесами в сучасних розвинених країнах, та використання даного досвіду в Україні, що обумовлено необхідністю якнайшвидшого вирішення глобальних проблем, пов’язаних з некерованістю міграційними процесами.

Ключові слова


державне регулювання; людський капітал; міграційна політика; міграційні процеси; регулювання міжнародної міграції; робоча сила; трудова міграція; трудові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Mos'ondz, S.O. (2005), Administratyvno-pravovi osnovy derzhavnoi mihratsijnoi polityky v Ukraini, navchal'nyj posibnyk, Mahistr-ХХІ storichchia, Kyiv, Ukraine, 208 р.

Bohynia, D.P. and Hrishnova, O.A. (2002), Osnovy ekonomiky pratsi , Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, 313 р.

Brych, V. and Shushpanov, P. (2010), «Ways to improve the regulation of external labor migration», Ukraina: aspekty pratsi, No. 4, pp. 28–30.

Bublij, M.P. (2008), «State regulation of foreign labor migration in Ukraine», Abstract of the dissertation, Kharkiv, Ukraine, 21 p.

Vasyl'chenko, V.S., Hrynenko, A.M., Hrishnova, O.A. and Kerb, L.P. (2005), Upravlinnia trudovym potentsialom, navch. posibnyk, KNEU, Kyiv, Ukraine, 403 p.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), «European Convention on Legal Status of Migrant Workers, 1977», Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, Vol. 74, art. 2788.

Legislation of Ukraine (2011), Convention on the Legal Status of Migrant Workers and Members of Their Families, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_j82

Kuz'min, O.Ye. and Mel'nyk, O.G. (2003), Osnovy menedzhmentu, Akademvydav, Kyiv, Ukraine, 416 p.

Lapshyna, I.A. (2008), Rozvytok liuds'koho kapitalu Ukrainy u protsesi ievrointehratsii, Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', L'viv, Ukraine, 330 p.

Malynovs'ka, O.A. (2014), «Migration policy in Ukraine: formation, content, compliance with modern requirements», Analitychna zapyska, Online, available at: http://www.ier.com.ua/files//publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf

Mel'nychenko, O. (2003), Theoretical bases of the regulatory influence of the state on labor migration [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/3/06.pdf

Osovs'ka, H.V. and Krushel'nyc'ka, O.V. (2003), Upravlinnia trudovymy resursamy, Kondor, Kyiv, Ukraine, 223 p.

Polischuk, O.V. (2009), International Labor Organization (ILO) in the system of international legal regulation of labor migration, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/CCN/ Pravo/4_polischukov.doc.htm

Informational and legal web portal (1949), On Migrant Workers (Revised 1949), Convention No. 97 of the International Labor Organization, [Online], available at: http://www.uazakon.com/documents/date_bo/pg_gwgwxr.htm

Legislation of Ukraine (1990), On the protection of the rights of all migrant workers and members of their families, United Nations Convention of 18.12.1990, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_203

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), «On ratification of the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers», Law of Ukraine dated from September 20, 2006, Vidomosti VRU, No 21, P. 290.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), «On ratification of the Convention on the legal status of migrant workers and members of their families of States members of the Commonwealth of Independent States», Law of Ukraine dated from December 21, 2011, Vidomosti VRU, No. 30, art. 351.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), On external labor migration, Law of Ukraine dated from November 5, 2015, [Online], available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvemv3q3JAhVK8XIKHQhuDpYQFggpMAQ&url=http%3A%2F%2Fmlsp.kmu.gov.ua%2Fdocument%2F156169%2F1.doc&usg=AFQjCNHHx_WRdLTIlGA4JHw_EDnRxrWERQ&sig2=fdcqvqrZ0htbXWU6fewPtQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ

Legislation of Ukraine (2011), On the Concept of State Migration Policy, Decree of the President of Ukraine dated from May 30, 2011, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/622/2011

State Migration Service of Ukraine (2015), Draft Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025, [Online], available at: http://dmsu.gov.ua/images/files/nakazy/Strategia.pdf

State Statistics Service of Ukraine (2019), Labor market. Technical guidance, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Suiarova, O.O. (2008), «Systematization of human, intellectual and innovative capital essence», Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, No. 4, Vol. 2, pp. 233–238.

International Organization for Migration (2004), Glossary on Migration, Geneva, Switzerland, 38 p.

The World Bank (2018), Labor force, [Online], available at: http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Мосьондз C.О. Адміністративно-правові основи державної міграційної політики в Україні : навчальний посібник / С.О. Мосьондз ; Університет економіки і права «КРОК». – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 208 с.
 2. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова– К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.
 3. Брич В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції / В.Брич, П.Шушпанов // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 4. – С. 28–30.
 4. Бублій М.П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управл. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / М.П. Бублій. – Харків, 2008. – 21 с.
 5. Управління трудовим потенціалом : навч. посібник / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.
 6. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 р. // Офіційний вісник України. –12.10.2007. – № 74. – С. 216. – Ст. 2788.
 7. Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_j82.
 8. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
 9. Лапшина І.А. Розвиток людського капіталу України у процесі євроінтеграції : монографія / І.А. Лапшина. – Львів : Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. – 330 с.
 10. Малиновська О.А. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам / О.А. Малиновська // Аналітична записка. – 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf.
 11. Мельниченко О. Теоретичні засади регуляторного впливу держави на трудову міграцію / О.Мельниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/3/06.pdf.
 12. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 223 с.
 13. Поліщук О.В. Міжнародна організація праці (МОП) в системі міжнародного правового регулювання трудової міграції / О.В. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/CCN/ Pravo/4_polischukov.doc.htm.
 14. Про працівників-мігрантів (переглянута 1949 р.) : Конвенція № 97 Міжнародної організації праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_bo/pg_gwgwxr.htm.
 15. Про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей : Конвенція ООН від 18.12.1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_203.
 16. Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів : Закон України від 20.09.2006 р. // Відомості ВРУ. – 2007. – № 21. – С. 290.
 17. Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав : Закон України від 21.12.2011 // Відомості ВРУ. – 2012. – № 30. – Ст. 351.
 18. Про зовнішню трудову міграцію : Закон України від 5.11.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvemv3q3JAhVK8XIKHQhuDpYQFggpMAQ&url=http%3A%2F%2Fmlsp.kmu.gov.ua%2Fdocument%2F156169%2F1.doc&usg=AFQjCNHHx_WRdLTIlGA4JHw_EDnRxrWERQ&sig2=fdcqvqrZ0htbXWU6fewPtQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ.
 19. Про Концепцію державної міграційної політики : Указ Президента України від 30.05.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/622/2011.
 20. Проект Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dmsu.gov.ua/images/files/nakazy/Strategia.pdf.
 21. Ринок праці. Методологічні пояснення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 22. Суярова О.О. Систематизація сутності людського, інтелектуального та інноваційного капіталів / О.О. Суярова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – Т. 2. – С. 233–238.
 23. Glossary on Migration. – Geneva : International Organisation for Migration, 2004. – 38 p.
 24. Labor Force [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN.
Copyright (c) 2019 Вікторія Францівна Загурська-Антонюк, Сергій Захарович Мошенський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.