DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-139-144

Ідентифікація об’єкта управління економічною безпекою підприємства

Ельвіра Ігорівна Данілова

Анотація


Зростання невизначеності зовнішнього середовища посилює як існуючі прояви нестабільності, так і прогнозні оцінювання величини ризиків в процесів діяльності підприємств. Наявність когерентних взаємодій між внутрішніми та зовнішніми процесами змушує підприємства формувати активи, організаційні структури, залучати додатковий персонал, які в сукупності реалізуватимуть функції захисту підприємства від загроз як зовнішнього, так внутрішнього походження.
Управління економічною безпекою є системним поняттям, яке включає комплекс функцій щодо забезпечення захисту як активів, так і процесів та умов діяльності, починаючи від фізичного захисту підприємства та його активів і закінчуючи захистом соціально-психологічного середовища діяльності працівників підприємства, що пояснює розмаїття підходів до дослідження питань економічної безпеки та широту проблем управління нею.
Таке різноманіття наукових досліджень вимагає наукового узагальнення та систематизації існуючих підходів у відповідності до методологічних положень економічної науки.
В статті здійснено сутнісне розмежування понять «системи економічної безпеки», як стійкої сукупності елементів, та «управління системою економічної безпеки», як процесу цілеспрямованого впливу на систему та її елементи. Розвинуто економічну сутність поняття об´єкту системи економічної безпеки та об´єкту управління економічною безпекою. Теоретично узагальнено основні наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства. Розвинуто методологічні основи управління економічною безпекою в частині уточнення об´єкту та мети такого управління.

Ключові слова


система; управління; економічна безпека; об’єкт управління; суб’єкт управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Bendikov, M.A. (2000), «Jekonomicheskaja bezopasnost' promyshlennogo predprijatija v uslovijah krizisnogo razvitija», Menedzhment v Rossii i za rubezhom, No. 2, pp. 17–30.

Vasyl'jev, O.V. and Mejta, V.I. (2013), «Formuvannja systemy upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. prac', Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, in Shkaraban, S.I. (ed.), Vol. 14, No. 2, Vyd.-poligraf. centr Ternop. nac. ekon. un-tu «Ekonomichna dumka», Ternopil', pp. 138–145.

Vovk, V.V. (2014), Formuvannja systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva, [Online], available at: http://confcontact.com/2014_04_25 _ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm

Donec', L.I. and Vashhenko, N.V. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, CUL, K., 280 p.

Dub, B.S. (2016), «Systema ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva: ponjattja ta struktura», Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, No. 4 (60), pp. 5–18.

Yefimova, G.V. and Marushhak, S.M. (2013), «Planuvannja bezpechnogo rozvytku pidpryjemstva na osnovi rezul'tativ diagnostyky rivnja jogo ekonomichnoi' bezpeky», Ekonomika: realii' chasu, No. 3, pp. 43–49.

Ivchenko, Je.A. (2018), Transformacii' systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva, monografija, vyd-vo SNU im. V.Dalja, Sjevjerodonec'k, 420 p.

Kyslova, L.A. (2018), «Problemy strategichnogo planuvannja finansovo-ekonomichnoi' bezpeky na pidpryjemstvah Ukrai'ny», Visnyk Mariupol's'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 15, pp. 20–27.

Korec'ka, O.V. (2017), «Teoretychni pidhody do upravlinnja finansovo-ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstv portovoi' galuzi», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vol. 15, P. 225.

Kuzenko, T.B. (2004), «Planuvannja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva v umovah rynkovoi' ekonomiky», Abstract of the dissertation of kand. ekon. nauk, spec. 08.06.01, K., 18 p.

Lokotec'ka, O.V. (2011), «Vykorystannja systemnogo pidhodu pry doslidzhenni ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva», Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva, No. 8, pp. 197–202.

Melihova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: formuvannja, kontrol', efektyvnist', monografija, Gel'vetyka, Herson, 632 p.

Migus, I.P., Hudolij, L.M., Denysenko, M.P. and Mihno, S.P. (2012), Korporatyvne upravlinnja v systemi ekonomichnoi' bezpeky akcionernyh tovarystv Ukrai'ny, monografija, TOV «Maklaut», Cherkasy, 274 p.

Ortyns'kyj, V.L., Kernyc'kyj, I.S., Zhyvko, Z.B. and others (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv, organizacij ta ustanov, Pravova jednist', K., 54 p.

Prygunov, P.Ja. (2013), «Osoblyvosti vykorystannja suchasnyh koncepcij upravlinnja v systemi zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv», Jevropejs'ki perspektyvy, No. 11, pp. 103–108.

Prohorova, V.V., Prohorova, Ju.V. and Kucherenko, O.O. (2010), Upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstv, monografija, UkrDAZT, H., 282 p.

Sidak, V.S. (2007), Zabezpechennja informacijnoi' bezpeky v krai'nah NATO i JeS, Vyd-vo KNT, K., 179 p.

Slobodianyk, T.M. (2008), «Zaprovadzhennja kompleksnoi' systemy ekonomichnoi' bezpeky ta ocinka i'i' efektyvnosti na suchasnomu pidpryjemstvi», Ekonomichnyj prostir, No. 12/2, pp. 22–27.

Yanioglo, A. (2015), «Kompleksnaja sistema obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija», Agricultural and Resource Economics, International Scientific E-Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 69–79, [Online], available at: www.are-journal.com

Yakubovych, Z. (2010), «Formuvannja systemy ekonomichnoi' bezpeky mashynobudivnogo pidpryjemstva», Visnyk TNEU, No. 1, pp. 81–86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / А.М. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17–30.
 2. Васильєв О.В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств / О.В. Васильєв, В.І. Мейта // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; за ред. С.І. Шкарабан. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Терноп. нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 138–145.
 3. Вовк В.В. Формування системи економічної безпеки підприємства / В.В. Вовк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com/2014_04_25 _ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm.
 4. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 280 c.
 5. Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура / Б.С. Дуб // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2016. – № 4 (60). – С. 5–18.
 6. Єфімова Г.В. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки / Г.В. Єфімова, С.М. Марущак // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3. – С. 43–49.
 7. Івченко Є.А. Трансформації системи економічної безпеки підприємства : монографія / Є.А. Івченко. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 420 с.
 8. Кислова Л.А. Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України / Л.А. Кислова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2018. – Вип. 15. – С. 20–27.
 9. Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі / О.В. Корецька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – С. 225.
 10. Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Т.Б. Кузенко. – К., 2004. – 18 с.
 11. Локотецька О.В. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства / О.В. Локотецька // Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. – № 8. – С. 197–202.
 12. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : монографія / Т.О. Меліхова. – Херсон : Гельветика, 2018. – 632 с.
 13. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України : монографія / І.П. Мігус, Л.М. Худолій, М.П. Денисенко, С.П. Міхно. – Черкаси : ТОВ «Маклаут». – 2012. – 274 с.
 14. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 54 с.
 15. Пригунов П.Я. Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств / П.Я. Пригунов // Європейські перспективи. – 2013. – № 11. – С. 103–108.
 16. Прохорова В.В. Управління економічною безпекою підприємств : монографія / В.В. Прохорова, Ю.В. Прохорова, О.О. Кучеренко. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 282 с.
 17. Сідак В.С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО і ЄС / В.С. Сідак. – К. : Вид-во КНТ, 2007. – 179 с.
 18. Слободяник Т.М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві / Т.М. Слободяник // Економічний простір. – 2008. – № 12/2. – С. 22–27.
 19. Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия / А.Яниогло // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. – Вып. 1. – № 1. – С. 69–79. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.are-journal.com.
 20. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства / З.Якубович // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 1. – С. 81–86.
Copyright (c) 2019 Ельвіра Ігорівна Данілова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.