DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-97-100

Проблеми обліку концесії на вуглевидобувних підприємствах

Андрій Андрійович Макурін

Анотація


У роботі розглянуто проблеми управління майновими правами на основні засоби. Встановлено важливість процесу документування у бухгалтерському обліку. Визначено проблеми обліку ліцензій для видобутку корисних копалин. Оскільки кожне інтегроване вуглевидобувне об’єднання повинно мати ліцензію на видобуток корисних копалин, тому потрібно обліковувати їх як нематеріальні активи та нараховувати амортизацію. У дослідженні проаналізовано процес прийняття рішень на інтегрованому вуглевидобувному об’єднанні стосовно передачі основних засобів з підприємства-донора на підприємство-реципієнт, встановлено пряму залежність від інформації з виробництва, що впливає на кількість та частоту повторення такої операції, під час процесу передачі основних засобів інтегроване вуглевидобувне об’єднання виступає єдиним майновим комплексом, не зважаючи на це, кожне підприємство, що передає чи отримує основний засіб, має укласти договір, в якому прописані всі правові відносини, урегульовано питання обліку основних засобів, їх утримання та амортизації. Також у договорі визначено первинну інформацію по кожному об’єкту та забороняється змінювати метод амортизації. Досліджуючи питання передачі основних засобів з одного вуглевидобувного підприємства на інше у межах інтегрованого вуглевидобувного об’єднання запропоновано нову ідентифікацію основних засобів під час процесу передачі. Запропонована нов класифікацію основних засобів під час передачі дозволяє ідентифікувати основні засоби, визначає основні напрями їх в обліку. Запропоновано виділяти наступні види основних засобів під ас процесу передачі, а саме: балансові, переміщені, переприйняті. Наведено розмежування цих понять та встановлено граничні терміни, за якими варто переводити та змінювати статус основних засобів з переміщених на балансові та переприйняті. Від правильності документального оформлення надходження основних засобів залежить подальший процес обліку та використання основних засобів на підприємстві.

Ключові слова


гірнича концесія; корисні копалини; передача основних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Verhovna Rada Ukrai'ny (2009), Konstytucija Ukrai'ny, stanom na 30.09.2016, Vol. 28, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), Zakon Ukrai'ny Pro koncesii' (st.1), stanom na 16.07., available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14/

Majduda, G.S. (2011), «Lizyng jak dzherelo vidtvorennja osnovnyh zasobiv pidpryjemstva», Ekonomika, No. 2 (2), Pp. 416–426.

Cogla, O.O. (2013), «Teoretychni zasady traktuvannja ponjattja koncesija», Ekonomika, No. 7, Рp. 34–38.

Gladka, O.V. (2015), Komercijna koncesija jak forma innovacijnogo investuvannja, Abstract of diss. k.ju.n., Kharkiv, 194 p.

Lytvynenko, I.Ju. (2009), «Ob’jekty buhgalters'kogo obliku u sferi orendnyh vidnosyn», Ekonomika, No. 3 (15), Рp. 152–164.

Medvedjeva, N.P. (2008), Pravovi zasady girnychoi' koncesii', Abstract of diss. k.ju.n., Kiev, 216 p.

Samburs'ka, N.I. (2016), «Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja osnovnymy zasobamy», Ekonomika, No. 1 (2), Рp. 38–44.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2016), Kodeks Ukrai'ny. Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny, No. 435-15, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Verhovna Rada Ukrai'ny (2016), Kodeks Ukrai'ny. Komentar do Cyvil'nogo kodeksu Ukrai'ny gl. 24, No. 435-15, Available at: http://uazakon.ru/ukr/tsku/index.htm

Verhovna Rada Ukrai'ny (2003), Kodeks Ukrai'ny. Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny st. 134, No. 436-IV, Available at: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/016/133.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Конституція України / Верховна Рада України : Конституція : Закон : станом 1996. – Т. 28 : станом на 30.09.2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Закон України Про концесії (ст.1) : станом на16 липня 1999 року : N 997-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997.
 3.  Майдуда Г.С. Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства / Г.С. Майдуда // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2 (2). – С. 416–426.
 4. Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття концесія / О.О. Цогла // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 34–38.
 5. Гладка О.В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування : автореф. дис. ... к.ю.н. : Спец. 12.00.04 / О.В. Гладка / кер. роботи Д.В. Задихайло. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 19 с.
 6. Литвиненко І.Ю. Об’єкти бухгалтерського обліку у сфері орендних відносин / І.Ю. Литвиненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – №. 3 (15). – С. 152–164.
 7. Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії : автореферат дис. … к.ю.н. / Н.П. Медведєва. – 2008. – Т. 12. – № 06.
 8. Самбурська Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами: теорія і практика (на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства) / Н.І. Самбурська. – 2016.
 9. Кодекс України. Цивільний кодекс України : № 435-15 : станом на 02.11.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435.
 10. Кодекс України : Коментар до Цивільного кодексу України гл. 24 : № 435-15 : станом на 02. 11 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.ru/ukr/tsku/index.htm.
 11. Кодекс України : Господарський кодекс України ст. 134 : № 436-IV : станом на 16. 01 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/016/133.php.
Copyright (c) 2019 Андрій Андрійович Макурін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.