DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-3-8

Мотиваційна складова активізації інноваційного розвитку підприємств промисловості

Світлана Юріївна Бірюченко

Анотація


Сучасний стан розвитку економіки базується на іноземному досвіді та впровадженні інновацій у всіх сферах життя людини, що загострює конкурентну боротьбу індивідуумів ринку за право зайняти свою нішу та випередити конкурента, а також отримати якомога більший доход. Проведене дослідження сутності понять «інновація» та «інноваційний розвиток», поданих науковцями дало змогу запропонувати розглядати інноваційний розвиток як позитивні зміни в діяльності суб’єкта господарювання при використанні новацій, що призводять до підвищення його конкурентоспроможності. Засвідчено той факт, що інноваційна активність серед промислових підприємств Житомирської області не перевищує 14 % і фінансується на 80 % за рахунок власних коштів. З метою активізації інноваційної активності велике значення має інвестування в персонал, його навчання, матеріальне стимулювання за якісні показники праці, а також створення сприятливих умов праці. Підкреслено той факт, що починати активізувати інноваційну діяльність варто на тих підприємствах, де матеріально-фінансовий стан і кадрове забезпечення дозволить запровадження інновацій. Для визначення готовності персоналу до новацій запропоновано розрахунок ряду показників з подальшим визначенням інтегрального показника і визначенням частки доходу персоналу в доході підприємства від впровадження інноваційних розробок. Таким чином, вважаємо, що позитивний ефект від застосування мотиваційних механізмів можливий лише тоді, коли він забезпечить появу на ринку інноваційних ідей, відповідних мотивації суб’єктів для якого забезпечується інноваційний розвиток. Оскільки процес впровадження інновацій на початковому етапі є переважно витратним, варто гарантувати стабільність винагороди персоналу за інтелектуальну працю та ініціювати розроблення державних програм інноваційного розвитку промисловості для виходу і визнання України на світових ринках.

Ключові слова


розвиток; інноваційний розвиток; мотивація; активізація інноваційної активності

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashhenko, N.V. (2015), «Metody motyvacii' personalu do innovacijnogo rozvytku pidpryjemstva», Ekonomichnyj visnyk, No. 2, pp. 153–160.

Velychko, O.M. (2013), «Osoblyvosti innovacijnogo rozvytku sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Velychko Efektyvna ekonomika, No. 3, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3386

Velychko, O.M. (2013), «Osoblyvosti innovacijnogo rozvytku sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Efektyvna ekonomika, No. 3, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3386

Didenko, Je.O. and Pavlenko, A.V., Osoblyvosti innovacijnogo rozvytku pidpryjemstv agropromyslovogo kompleksu Ukrai'ny, [On-line], available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9124/3/zvp34.pdf

Illjashenko, S.M. (2005), Upravlinnja innovacijnym rozvytkom, VDT «Universytets'ka knyga», Sumy, 324 p.

www.epravda.com.ua (2017), «Innovacii' abo smert': jak biznesu vyzhyty na tonuchomu korabli «Ukrai'na», [On-line], available at: htpp://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/

Kobryn, L.J. (20160, «Diagnostyka faktoriv innovacijnogo rozvytku pidpryjemstva», SCIENTIFIC PAPERS, No. 1 (52), pp. 152–157.

Kuz'mynchuk, N.V. (2014), «Innovacijnyj rozvytok jak skladova formuvannja konkurentospromozhnosti promyslovogo pidpryjemstva: teoretychnyj aspekt», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, No. 2 (43), pp. 11–16.

Lupenko, Ju.O. (2014), «Priorytetni naprjamy innovacijnoi' dijal'nosti v agrarnij sferi Ukrai'ny», Ekonomika APK, No. 12, pp. 5–11.

Maznjev, G.Je. (2017), «Upravlinnja innovacijnym rozvytkom agrarnyh pidpryjemstv», Aktual'ni problemy innovacijnoi' ekonomiky, No. 2, pp. 32–41.

Olijnyk, O.V. and Sidel'nikova, I.V. (2017), «Innovacijna dijal'nist': osoblyvosti rozvytku i aktyvizacii' v agrarnomu vyrobnyctvi», Zbirnyk naukovyh prac' Harkivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni G.S. Skovorody, Serija Ekonomika, Vol. 17, pp. 73–82.

Popova, I.A. (2012), «Konceptual'ni pidhody do sutnosti stymuljuvannja innovacijnoi' aktyvnosti pracivnykiv», Ekonomika ta derzhava, No. 7, pp. 46–49.

Prokopenko, O.V. (2011), «Motyvacijnyj mehanizm innovacijnogo rozvytku: skladovi ta stan jogo rynkovoi' struktury», Marketyng i menedzhment innovacij, No. 1, pp. 167–175.

Rud', V.O. (2010), Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva, [On-line], available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/8631/1/305-307.pdf

Skurs'ka, V.A. (2011), «Formuvannja motyvacijnogo mehanizmu aktyvizacii' innovacijnoi' dijal'nosti personalu», Marketyng i menedzhment innovacij, No. 4, Vol. 1, pp. 148–153.

Tanasyjchuk, Ju.V. (2014), «Innovacijnyj rozvytok agrarnoi' sfery v konteksti prodovol'choi' bezpeky Ukrai'ny», Ekonomika harchovoi' promyslovosti, No. 3 (23), pp. 71–74.

Tyvonchuk, O.I. (2009), «Analiz formuvannja systemy stymuljuvannja innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstv», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 647, pp. 234–238.

Tolmachova, O.V. and Bel'tjukov, Je.A. (2013), «Motyvacija innovacijnoi' aktyvnosti kadrovoi' skladovoi' innovacijnogo potencialu», Ekonomichni innovacii', Vol. 52, pp. 191–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ващенко Н.В. Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства / Н.В. Ващенко // Економічний вісник. – 2015. – № 2. – С. 153–160.
 2. Величко О.М. Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / О.М. Величко // Ефективна економіка. – 2013. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3386.
 3. Вініченко О.М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємства / О.М. Вініченко // Агросвіт. – 2015. – № 15. – С. 49–57.
 4. Діденко Є.О. Особливості інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу України / Є.О. Діденко, А.В. Павленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9124/3/zvp34.pdf.
 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник. / СМ. Ілляшенко. – Суми : ВДТ «Університетська книга», 2005. – 324 с.
 6. Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі «Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htpp:// www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/.
 7. Кобрин Л.Й. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства / Л.Й. Кобрин // SCIENTIFIC PAPERS. – 2016. – № 1 (52). – С. 152–157.
 8. Кузьминчук Н.В. Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект / Н.В. Кузьминчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2014. – № 2 (43). – С. 11–16.
 9. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5–11.
 10. Мазнєв Г.Є. Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств / Г.Є. Мазнєв // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 2. – С. 32–41.
 11. Олійник О.В. Інноваційна діяльність: особливості розвитку і активізації в аграрному виробництві / О.В. Олійник, І.В. Сідельнікова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія : Економіка. – 2017. – Вип. 17. – С. 73–82.
 12. Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників / І.А. Попова // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 46–49.
 13. Прокопенко О.В. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури / О.В. Прокопенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 167–175.
 14. Рудь В.О. Інноваційний розвиток підприємства / В.О. Рудь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/8631/1/305-307.pdf.
 15. Скурська В.А. Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу / В.А. Скурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. І. – С. 148–153.
 16. Танасийчук Ю.В. Інноваційний розвиток аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки України / Ю.В. Танасійчук // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3 (23). – С. 71–74.
 17. Тивончук О.І. Аналіз формування системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О.І. Тивончук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 234–238.
 18. Толмачова О.В. Мотивація інноваційної активності кадрової складової інноваційного потенціалу / О.В. Толмачова, Є.А. Бельтюков // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 52. – С. 191–197.
Copyright (c) 2019 Світлана Юріївна Бірюченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.