DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-76-83

Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств

Валентина Валеріївна Ясишена

Анотація


Виокремлено і проаналізовано спірні питання, які виникають у зв’язку з переходом вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти. Проведено порівняння визначення поняття «нематеріальний актив» (далі НМА) в нормативно-правових документах за 25 років і встановлено розвиток цього поняття в ретроспективі. Запропоновано шість рівнів нормативного регулювання бухгалтерського обліку НМА і на їх основі згруповано зовнішні і внутрішні нормативні документи, які сьогодні регулюють облік НМА. Досліджено питання визнання внутрішньо генерованих НМА за міжнародними стандартами. Підкреслено існування розбіжностей у міжнародній і вітчизняній практиці щодо вживання термінів «товарні знаки», «знаки обслуговування», «торговельна марка» і «знаки для товарів і послуг». Встановлено існування розбіжностей в підході до розуміння облікової політики за НП(С)О 1 і МСБО 8. Обґрунтовано проблемні сторони обрання моделі переоцінки НМА. Висвітлено питання оцінки і амортизації НМА в обліковій політиці підприємства.

Ключові слова


нематеріальний актив; нормативно-правові акти; М(С)БО; МСФЗ; оцінка; переоцінка; облікова політика; амортизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryl', I.V. and Buljejev, I.P. «Formuvannja ta vykorystannja nematerial'nyh aktyviv pidpryjemstv dlja pidvyshhennja i'h kapitalizacii'», Naukova dopovid', available at: http://iep.donetsk.ua/uch_sovet/contents/09_04_2015/Bryl.pdf

Zadorozhnyj, Z. (2009), «Problemy zakonodavchogo reguljuvannja buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni», Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. prac' kaf. ekon. analizu TNEU, Ternopil', Iss. 4, Рр. 350–353.

Kucyk, P.O., Drogobyc'kyj, I.M., Plysa, Z.P. and Skop, X.I. (2016), Oblikova koncepcija upravlinnja vartistju nematerial'nyh aktyviv pidpryjemstva, monografiya, L'viv, Rastr-7, 268 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy», Zatverdzheno Nakazom MFU, stanom na 18 zovtnya, No. 242, Baza danyh «Zakonodavstvo Ukrai'ny», available at: http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Legenchuk, S.F. (2005), «Nematerial'ni aktyvy ta intelektual'nyj kapital v buhgalters'komu obliku pidpryjemstv: vzajemozv’jazok ponjat'», Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 1 (31), Рр. 131–137.

VRU (2012), Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 38 «Nematerial'ni aktyvy», Mizhnarodnyj dokument vid 01 sichnya, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050/page2

Parhomenko, V.M. (2002), Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni: metodologichne ta normatyvne zabezpechennja, abstract of diss. k.e.n., Spec. 08.06.04 – Buh. Oblik, In-t agrar. ekonomiky UAAN, K., 19 p.

Zhuravky, F.O. (ed.) (2015), Suchasni tendencii' rozvytku obliku, kontrolju j analizu nematerial'nyh aktyviv, monografija, Jaroslavna, Sumy, 208 p.

Harlamova, O. (2018), «Transformacija oblikovo-zvitnoi' informacii' pid sam skladannja MSFZ – zvitnosti: instruktazh dlja finansovoi' sluzhby», Audytor Ukrai'ny, No. 7–8 (272–273), Р. 30–37.

Jasyshena, V.V. (2013), «Oblikovi kryterii' ocinky nematerial'nyh aktyviv», Ekonomichnyj prostir, No. 75, Рр. 276–285, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19393/1/oblikovi_kryterii'_ocinky_nematerial'nyh_aktyviv.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бриль І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації / І.В. Бриль, І.П. Булєєв. – Наукова доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iep.donetsk.ua/uch_sovet/contents/09_04_2015/Bryl.pdf.
  2. Задорожний З. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні / З.Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 350–353.
  3. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : монографія / П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса, X.І. Скоп. – Львів : Растр-7, 2016. – 268 с.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Наказом МФУ : станом на 18.10.1999 р. : № 242 / Міністерство фінансів України / База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
  5. Легенчук С.Ф. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку підприємств: взаємозв’язок понять / С.Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2005. – № 1 (31). – С. 131–137.
  6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» / Міжнародний документ : станом на 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050/page2.
  7. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення : автореф. дис. ... к.е.н. : Спец. 08.06.04 – Бух. Облік / В.М. Пархоменко / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2002. – 19 с.
  8. Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : монографія / за заг. ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 208 с.
  9. Харламова О. Трансформація обліково-звітної інформації під сам складання МСФЗ – звітності: інструктаж для фінансової служби / О.Харламова // Аудитор України. – 2018. – № 7–8 (272–273). – С. 30–37.
  10. Ясишена В.В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В.В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276–285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19393/1/облікові_критерії_оцінки_нематеріальних_активів.pdf
Copyright (c) 2018 Валентина Валеріївна Ясишена

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.