DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-3-7

Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства

Ніна Анатоліївна Волкова

Анотація


Досліджено основні тенденції формування фінансового стану підприємств сільськогосподарської галузі України за період 2012–2017 років. З метою виявлення сучасних тенденцій формування фінансового стану наведена структура активів і пасивів підприємств, виділенні специфічні особливості формування ресурсів підприємств та джерел їх формування. Досліджена динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності підприємств галузі. Аналіз дозволив зробити висновки, що структура активів та джерел їх формування має негативні тенденції, зростає залежність від зовнішніх коштів, знижується рівень платоспроможності,частка необоротних активів зменшується, зростає вартість зношених основних засобів, що негативно впливає на рівень ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємств сільського господарства. Тому підвищується значність проведення своєчасного оперативного и комплексного аналізу підприємств галузі з метою розробки відповідних управлінських рішень, спрямованих на запобігання кризисних явищ у господарсько-фінансової діяльності.

Ключові слова


сільське господарство; активи; пасиви; фінансовий стан; оборотні активи; автономія; платоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Финансов-экономическая безопасность предприятий Украины: стратегия и механизмы обеспечения: монографія / Т.Г. Васильцев, И.Волошин, А.Г. Бойкевич, В.В. Каркавчук ; под ред. Т.Г. Васильцева. – Львов : ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2012. – 385 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М. : Омега-Л ; Эльга, 2011. – 768 с.
  2. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК / М.І. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 278 с.
  3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2005. – 394 с.
  4. Статистический сборник Украины (2017) / Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua.
  5. Финансов-экономическая безопасность предприятий Украины: стратегия и механизмы обеспечения: монографія / Т.Г. Васильцев, И.Волошин, А.Г. Бойкевич, В.В. Каркавчук ; под ред. Т.Г. Васильцева. – Львов : ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2012. – 385 с.
  6. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік та інші ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. Економіки; за ред. Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяка. – 2-ге вид, перероб. і доп. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.
  7. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mіnаgrо.kіеv.uа.
  8. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції : монографія / А.Д. Діброва та інші ; за ред. А.Д. Діброви, В.Є. Андрієвського. – Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Інтердрук, 2014. – 572 с.
  9. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: аналіт. доп. / за заг. ред. Я.А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2011. – 104 с.
  10. Гнатьєва Т.М. Аналіз рівня захищеності економічних інтересів аграрного виробництва в умовах інтеграції України до світового економічного простору / Т.М. Гнатьєва, О.О. Давидюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – № 6. – С. 110–123.
Copyright (c) 2018 Ніна Анатоліївна Волкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.