DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-81-89

Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні

Тетяна Олександрівна Завалій

Анотація


Проведено аналіз дисертацій, захищених в Україні зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», в яких піднімається економічна проблематика застосування Value-Based Management або вартісно-орієнтованого управління на українських підприємствах. Такі дисертаційні роботи з’явилися на початку 2000-х років і до сьогодні популярність даної тематики не спадає. Основною тенденцією розвитку економічної проблематики вартісно-орієнтованого управління в українських дисертаціях визначено поступовий перехід від загальної тематики дослідження основ концепції до поглиблення питань в розрізі специфікації галузей, об’єктів управління в системі, видів вартості підприємства тощо. Виявлено, що найбільшу увагу у науковців щодо процесів впровадження вартісно-орієнтованого управління привертають підприємства машинобудування, харчової та будівельної галузі, а найбільш популярними питаннями є фактори створення вартості та оцінка вартості підприємства. Представлено перелік завдань, що необхідно вирішити для уможливлення побудови уніфікованої концептуальної моделі вартісно-орієнтованого управління для українських компаній.


Ключові слова


Value-Based Management; вартісно-орієнтоване управління; фактори вартості; оцінка вартості підприємства; ринкова вартість підприємства; внутрішня вартість підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Zamazii, O.V. (2015), «Formuvannia tsinnisno-oriientovanoho upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy», Abstract of diss. d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Khmel. nats. un-t, Khmelnytskyi, 41 p.

Zapasna, L.S. (2009), Zastosuvannia rynkovoi vartosti v upravlinni rozvytkom mashynobudivnoho pidpryiemstva, Abstract of diss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Skhidnoukr. nats. un-t im. V.Dalia, Luhansk, 19 p.

Kolos, I.V. (2007), Vartisno-oriientovane upravlinnia pidpryiemstvom (na prykladi pidpryiemstv lehkoi promyslovosti), Abstract of diss. kand. ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (lehka promyslovist), Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu, Kyiv, 21 р.

Kurochkina, I.H. (2007), Otsinka vartosti biznesu subiektiv hospodariuvannia (na prykladi metalurhiinykh ta koksokhimichnykh pidpryiemstv), Abstract of diss. kand. ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Kharkiv. nats. ekon. un-t, Kharkiv, 22 р.

Mendrul, O.H. (2003), Upravlinnia vartistiu pidpryiemstv: teoretychni ta praktychni aspekty, Abstract of diss. d-ra ekon. nauk, speс. 08.06.01, Serija Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy, Kyiv. nats. ekon. un-t, Kyiv, 34 р.

Mnykh, O.B. (2009), Marketynhova kontseptsiia formuvannia vartosti mashynobudivnoho pidpryiemstva, Abstract of diss. d-ra ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (mashynobuduvannia ta pryladobuduvannia), Nats. un-t «Lviv. politekhnika», Lviv, 45 р.

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. I.V. Vernadskoho, «Abstract of diss.», available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21 CNR=20&Z21ID=

Ostrovska, H.I. (2007), Upravlinnia vartistiu vertykalno-intehrovanykh pidpryiemstv naftohazovoi promyslovosti, Abstract of diss. kand. ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Ternop. nats. ekon. un-t, Ternopil, 22 р.

Pankov, V.A. (2004), Upravlinnia vartistiu naukoiemkoho mashynobudivnoho pidpryiemstva, Abstract of diss. d-ra ekon. nauk, speс. 08.06.01, Serija Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy, In-t ekon. prom-sti NAN Ukrainy, Donetsk, 31 р.

Tomalia, T.S. (2009), Upravlinnia rynkovoiu vartistiu promyslovoho pidpryiemstva (na prykladi mashynobudivnoi haluzi), Abstract of diss. kand. ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), Khmel. nats. un-t, Khmelnytskyi, 21 р.

Ianchuk, H.I. (2007), Zastosuvannia vartisnoho pidkhodu v upravlinni vyrobnychymy malymy pidpryiemstvamy, Abstract of diss. kand. ekon. nauk, speс. 08.00.04, Serija Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (pidpryiemstva mashynobudivnoi ta metalurhiinoi haluzei), Skhidnoukr. nats. un-t im. V.Dalia, Luhansk, 19 р.

Wandahl, S. (2004), Value-Based Management as means for increasing effectiveness and efficiency in construction projects. Proceedings of CIB World Building Congress, available at: www.irbnet.de/daten/iconda /CIB1523.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Замазій О.В. Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О.В. Замазій. – Хмельницький : Хмел. нац. ун-т, 2015. – 41 с.
 2. Запасна Л.С. Застосування ринкової вартості в управлінні розвитком машинобудівного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л.С. Запасна. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2009. – 19 с.
 3. Колос І.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)» / І.В. Колос. – Київ : Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 2007. – 21 с.
 4. Курочкіна І.Г. Оцінка вартості бізнесу суб’єктів господарювання (на прикладі металургійних та коксохімічних підприємств) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І.Г. Курочкіна. – Харків : Харків. нац. екон. ун-т, 2007. – 22 с.
 5. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.Г. Мендрул. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2003. – 34 с.
 6. Мних О.Б. Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)» / О.Б. Мних. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2009. – 45 с.
 7. Національна бібліотека України ім. І.В. Вернадського : автореф. дис. … [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21CNR=20&Z21ID.
 8. Островська Г.Й. Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Г.Й. Островська. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т, 2007. – 22 с.
 9. Панков В.А. Управління вартістю наукоємного машинобудівного підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В.А. Панков. – Донецьк : Ін-т екон. пром-сті НАН України, 2004. – 31 с.
 10. Томаля Т.С. Управління ринковою вартістю промислового підприємства (на прикладі машинобудівної галузі) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Т.С. Томаля. – Хмельницький : Хмел. нац. ун-т, 2009. – 21 с.
 11. Янчук Г.І. Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей)» / Г.І. Янчук. Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2007. – 19 с.
 12. Wandahl S. Value-Based Management as means for increasing effectiveness and efficiency in construction projects. Proceedings of CIB World Building Congress / S.Wandahl. – 2004. – Acсess mode : www.irbnet.de/daten/iconda /CIB1523.pdf.
Copyright (c) 2017 Тетяна Олександрівна Завалій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.