Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання

Валентина Олександрівна Галямар

Анотація


Робота присвячена розгляду сутності урбанізації та встановленню урбанізаційних факторів економічного зростання. Розглядаються основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення поняття урбанізація. Показано, що урбанізація – багатогранний глобальний процес, який повязаний з різноманітними факторами дослідження та на даний момент розглядається за різними науковими напрямами. В процесі дослідження окреслені теоретичні підходи до визначення економічної природи даного процесу. Проаналізовано сучасний рівень урбанізації в Україні, охарактеризовані особливості урбанізаційних процесів в розрізі регіонів. Констатовано, що Україні властиві формальні або кількісні ознаки урбанізації. Визначена невідповідність українських міст світовим стандартам та нормам, в зв’язку з цим сформульовані основні завдання просторового розвитку. Встановлені урбанізаційні фактори економічного зростання. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що масштабні урбанізаційні процеси впливають на економічне зростання, тому подальший їх розвиток необхідно формувати, враховуючи урбанізаційні фактори економічного зростання. 


Ключові слова


урбанізація; рівень урбанізації; кількісна урбанізація; урбанізаційні фактори; економічне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Burjachenko, A.Je. (2013), «Urbanizacija v konteksti finansovogo, demografichnogo ta social'nogo rozvytku», Vcheni zapysky, zb. nauk. prac', in Pavlenko, A.F. (ed), Vol. 15, KNEU, Kyi'v, 208 p.

Gonchar, O.M. (2016), «Sutnist' urbanizacii' jak global'nogo ekonomichnogo procesu», Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu, No. 2 (6), 196 p.

Gosstat Ukraynы [Derzhstat Ukrai'ny] (2017), «Chysel'nist' postijnogo naselennja», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

Gukalova, I.V. and Omel'chenko, N.V. (2015), «Kategorija «urbanizacija» u ponjatijnij ploshhyni social'noi' geografii' ta inshyh nauk», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Geografichni ta geologichni nauky, Vol. 20, No. 2 (25), 190 p.

Blum, D.I. and Tarun, H. (2007), «Urbanisticheskaja revoljucija», Finansy & razvitie, No. 3, available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/09/.pdf

Zastavec'kyj, T.B. (2005), Systema mis'kyh poselen' agropromyslovogo regionu v umovah transformacii' suspil'stva, monografija, Ternopil', 180 p.

Mizhnarodnyj bank rekonstrukcii' ta rozvytku (2015), «Zvit Svitovogo banku na osnovi doslidzhennja urbanizacijnyh procesiv v Ukrai'ni u 1989–2013 rokah. Ukrai'na: Ogljad urbanizacii'», No. ACS15060, 196 p., available at: https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065.pdf

Komarnyc'ka, G.O., Shypulina, Ju.S. and Illjashenko, N.S. (2017), «Vplyv urbanizacii' na innovacijnyj rozvytok regioniv Ukrai'ny», Marketyng i menedzhment innovacij, No. 3, pp. 336–345.

Kuz'menko, D.M., Definicija ponjattja «urbanizacija» v suspil'nij geografii', available at: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc

Matvjejeva, V. (2014), «Urbanizacija ta innovacii': vzajemnyj vplyv i shljahy rozv’jazannja spil'nyh problem», Naukovyj visnyk Shidnojevropejs'kogo nacional'nogo universytetu im. Lesi Ukrai'nky, Serija Mizhnarodni vidnosyny, p. 291.

Percik, E.N. (2009), Georbanitistika, Izd. centr «Akademija», Moskva, 423 p.

Pivovarov, Ju.L. (2007), Rossija i mirovaja urbanizacija: antropokul'turnaja i prostranstvennaja dinamika, RAN, Poligrafservis i T, Mosk. centr Rus. geogr. o-va, Nal'chik, 334 p.

Global'ni mista za versijeju GaWC» (2016), sajt naukovo-doslidnyc'koi' merezhi GaWC, available at: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html

Glushkova, V.G. (ed.), Smagin, Ju.A. (2005), Territorial'naja organizacija naselenija, 2nd ed., ispr. i dop., Izd.-torg. korporacija «Dashkov i K°», Moskva, 244 p.

Harvey, D. (1985), The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Basil Blackwell, Oxford, 239 p.

«UN report: World’s biggest cities merging into «mega-regions» (2010), Guardian News, available at: http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions/

«United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division» (2014), World Urbanization Prospects, The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), available at: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf

Van den Berg, L., Drewett, R., Klaassen, L.H., Rossi, A. and Vijverberg, C.H.T. (1982), Urban Europe: а study of growth and decline, Pergamon Press, New York, Oxford, 162 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Буряченко А.Є. Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку / А.Є. Буряченко // Вчені записки : зб. наук. праць ; редкол. : А.Ф. Павленко (відп. ред.) та ін. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – 208 с.
 2. Гончар О.М. Сутність урбанізації як глобального економічного процесу / О.М. Гончар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2016. – № 2 (6). – 196 с.
 3. Госстат Украины (Держстат України) : Чисельність постійного населення (2017) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.
 4. Гукалова І.В. Категорія «урбанізація» у понятійній площині соціальної географії та інших наук / І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, Вип. 2 (25). – 190 с.
 5. Блум Д.И. Урбанистическая революция / Д.И. Блум, Х.Тарун // Финансы & развитие. – 2007. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/09/.pdf.
 6. Заставецький Т.Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства : монографія / Т.Б. Заставецький. – Тернопіль, 2005. – 180 с.
 7. Звіт Світового банку на основі дослідження урбанізаційних процесів в Україні у 1989–2013 роках. Україна Огляд урбанізації / Міжнародний банк реконструкції та розвитку. – 2015. – № ACS15060. – 196 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065.pdf.
 8. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України / Г.О. Комарницька, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 3. – С. 336–345.
 9. Кузьменко Д.М. Дефініція поняття «урбанізація» в суспільній географії / Д.М. Кузьменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc.
 10. Матвєєва В. Урбанізація та інновації: взаємний вплив і шляхи розв’язання спільних проблем / В.Матвєєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – С. 291.
 11. Перцик Е.Н. Георбанитистика : учебник / Е.Н. Перцик. – М. : Изд. центр «Академия», 2009. – 423 с.
 12. Пивоваров Ю.Л. Россия и мировая урбанизация: антропокультурная и пространственная динамика / Ю.Л. Пивоваров. – Нальчик : РАН ; Моск. центр Рус. геогр. о-ва : Полиграфсервис и Т, 2007. – 334 с.
 13. Сайт науково-дослідницької мережі GaWC «Глобальні міста за версією GaWC» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html.
 14. Смагин Ю.А. Территориальная организация населения : учеб. пособие / Ю.А. Смагин ; под общ. ред. В.Г. Глушковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2005. – 244 с.
 15. Harvey D. The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization / D.Harvey. – Oxford : Basil Blackwell, 1985. – 239 p.
 16. UN report: World’s biggest cities merging into «mega-regions» // Guardian News [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions/.
 17. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division / World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352) [Online]. – Access mode : http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf.
 18. Urban Europe: а study of growth and decline / L.Van den Berg, R.Drewett, L.H. Klaassen, A.Rossi, C.H.T. Vijverberg. – New York : Oxford : Pergamon Press, 1982. – 162 p.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-72-76

Copyright (c) 2017 Валентина Олександрівна Галямар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.