DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-37-41

Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі

А. С. Крутова, Тетяна Олексіївна Тарасова

Анотація


Найбільш значущою і активно досліджуваною бухгалтерською інновацією сьогодення є формування резервної системи бізнес-одиниці в умовах сталого розвитку. Доведено необхідність формування резервів як елементу захисту бізнес-одиниці від ризиків втрати економічних вигід від знецінення активів. Запропоновано під час прийняття рішення про створення резерву під знецінення запасів виходити з рівня істотності не лише величини відхилення фактичної собівартості товарів від їх ринкової вартості, а й рівня істотності відхилення фактичної товарооборотності від його планованого значення. Розроблено алгоритм оцінювання рівня суттєвості під час формування резерву знецінення запасів підприємств торгівлі, який актуалізує два показника – відносні відхилення товарооборотності та собівартості товарів та дозволяє прийняти рішення про створення резервів під зниження вартості матеріальних цінностей з урахуванням суттєвості. Дослідження механізму застосування регуляторів оцінки активів і капіталу в системі резервування в частині резервів знецінення оборотних активів дозволило В якості основних чинників впливу на знецінення запасів в умовах безперервності визначено: зміну оцінки запасів у зв’язку з подіями після звітної дати, методику визначення ризику знецінення запасів, моральне знецінення та втрата якості. Для забезпечення безперервного циклу поповнення товарних запасів підприємства торгівлі розроблено схему облікового процесу формування і використання резерву знецінення запасів.


Ключові слова


безперервність діяльності; товарні запаси; товарні втрати; рівень суттєвості; резерв знецінення запасів

Повний текст:

PDF

Посилання


Babaev, Ju.A. (ed.) (2005), Buhgalterskij uchjot, Velbi Prospekt, Moskva, 392 р.

Bardash, S.V. and Kopchykova, I.V. (2016), «Klasyfikacija tovarnyh vtrat supermarketiv», Oblik i finansy, No. 3 (73), pp. 8–15.

Veryga, Ju.A. and Oryshhenko, M.M. (2011), Rezervuvannja kapitalu: oblik, audyt ta zvitnist', monografija, RVV PUET, Poltava, 177 p.

Kaplja, I.V. (2006), Oblik vlasnogo kapitalu v akcionernyh tovarystvah APK, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)», Kyi'v, 20 p.

Kozlova, M.O. (2006), Oblik i kontrol' procesu rezervuvannja (na prykladi dijal'nosti velykyh promyslovyh pidpryjemstv Ukrai'ny), dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)», Derzhavna akademija statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyi'v, 253 p.

Krupka, Ja.D. (2001), Oblik investycij, Ekonomichna dumka, Ternopil', 302 p.

Parhomchuk, O.O. (2015), «Ogljad ta analiz naukovyh dzherel z pytan' obliku rezerviv pidpryjemstva», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 2 (17), pp. 291–296.

Pikush, Ju.V. (2012), Pryncypy formuvannja rezerviv u systemah buhgalters'kogo obliku, available at: URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/ Me-negment/2012_721/40.pdf

Rudanovskij, A.P. (1928), Teorija balansovogo ucheta. Balans kak ob#ekt ucheta, MAKIZ, Moskva, 255 p.

Sokolov, Ja.V. (2003), Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta, monografija, Finansy i statistika, Moskva, 496 p.

Fomina, O.V. and Goncharenko, O.M. (2015), «Ocinka ryzykiv pidpryjemstva v systemi obliku», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, No. 3–4 (2), pp. 67–70.

Jaremko, I.J. (2002), Ekonomichni kategorii' v metodologii' obliku, monografija, Kamenjar, L'viv, 192 p.

Bayoumi, T. and Saborowski, C. (2014), «Accounting for Reserves», Journal of International Money and Finance, No. 41, pр. 1–29.

Basu, P. and Gavin, W. (2011), «What Explains the Growth in Commodity Derivatives ?», Federal Reserve Bank of St. Louis Review, pp. 37–48.

Jelasko, E. (2017), Commodities Trading Industry Methodology, from 19 January, available at: URL: https://www.standardandpoors.com/ja_JP/delegate/getPDF


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учёт : ученик / под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М. : Велби Проспект, 2005. – 392 с.
 2. Бардаш С.В. Класифікація товарних втрат супермаркетів / С.В. Бардаш, І.В. Копчикова // Облік і фінанси. – 2016. – № 3 (73). – С. 8–15.
 3. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.
 4. Капля І.В. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». – К., 2006. – 20 с.
 5. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 253 с.
 6. Крупка Я.Д. Облік інвестицій / Я.Д. Крупка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 302 с.
 7. Пархомчук О.О. Огляд та аналіз наукових джерел з питань обліку резервів підприємства / О.О. Пархомчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – № 2 (17). – С. 291–296.
 8. Пікуш Ю.В. Принципи формування резервів у системах бухгалтерського обліку / Ю.В. Пікуш [Електронний ресурс]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/ Me-negment/2012_721/40.pdf.
 9. Рудановский А.П. Теория балансового учета. Баланс как объект учета / А.П. Рудановский. – М. : МАКИЗ, 1928. – 255 с.
 10. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета : монография / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 496 с.
 11. Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2015. – № 3–4 (2). – С. 67–70.
 12. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія / І.Й. Яремко. – Львів : Каменяр, 2002. – 192 с.
 13. Bayoumi T. Accounting for Reserves / T.Bayoumi, C.Saborowski // Journal of International Money and Finance. – 2014. – № 41. – Pр. 1–29.
 14. Basu P. What Explains the Growth in Commodity Derivatives? / P.Basu, W.Gavin // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. – 2011. – Рp. 37–48.
 15. Jelasko E. Commodities Trading Industry Methodology / E.Jelasko. – 2017, January 19 [Online]. URL : https://www.standardandpoors.com/ja_JP/delegate/getPDF.
Copyright (c) 2017 А. С. Крутова, Тетяна Олексіївна Тарасова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.