DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-18-24

Підходи до дефініції поняття «фінансовий потенціал» як об’єкту економічного аналізу

Олег Миколайович Дзюбенко

Анотація


Було проаналізовано праці вчених, які досліджували питання фінансового потенціалу як економічної категорії. Проаналізувавши підходи вчених до поняття «фінансовий потенціал» визначено шість підходів до трактування його сутності: сукупність фінансовий ресурсів підприємства, джерела фінансування господарської діяльності підприємства, можливості розвитку господарської діяльності підприємства, фінансові показники підприємства, система управління фінансами підприємства, характеристика ефективності функціонування підприємства. Встановлено, що фінансовий потенціал є багатоаспектною категорією, яка характеризує фінансово-господарську діяльність підприємств. Запропоновано авторське визначення фінансового потенціалу в контексті його місця в складі об’єктів економічного аналізу. Встановлено, що фінансовий потенціал є об’єктом управління господарської діяльності підприємства та підлягає аналітичні оцінці для встановлення його стану та напрямів розвитку.


Ключові слова


економічний аналіз; фінансовий потенціал; фінансовий стан підприємства; лісогосподарські підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Altaeva, A.G. (2011), Mehanizm formirovanija finansovoj samostojatel'nosti municipal'nyh obrazovanij, diss. of kand. jekon. nauk, spec. 08.00.10, Ekaterinburg, 411 p.

Belins'ka, O.V. (2012), «Sutnist' finansovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Hmel'nyc'kogo Nacional'nogo universytetu, No. 4 (3), pp. 267–371.

Bykova, V.G. (2005), «Finansovo-ekonomichnyj potencial pidpryjemstv zagal'noderzhavnogo znachennja – ocinka i upravlinnja», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 56–61.

Borovikova, E.V. (2008), «Finansovyj potencial kak kompleksnyj pokazatel' jeffektivnosti finansovo-bjudzhetnoj politiki», Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, No. 18.

Boronos, V.G. (2012), «Analiz teoretyko-metodologichnyh zasad finansovogo potencialu», Visnyk UABS NBU, No. 1 (32), pp. 22–26.

Brazhko, O.V. (2011), «Finansovyj potencial pidpryjemstva jak rezul'tat vzajemodii' usih elementiv systemy finansovyh vidnosyn», Prometej, No. 3 (36), pp. 289–292.

Brytchenko, I.G. (2005), Upravlinnja potencialom pidpryjemstva, konspekt lekcij, DonGUET, Donec'k, 112 р.

Glushhenko, V.V. (2013), «Konceptual'ni osnovy formuvannja finansovogo potencialu sub’jektiv gospodarjuvannja v Ukrai'ni», Finansovyj potencial sub’jektiv gospodarjuvannja jak chynnyk stalogo rozvytku rynkovoi' ekonomiky, materialy Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 1 ljutogo, Harkiv, pp. 13–25.

Gnyp, N.O. (2012), Planuvannja finansovogo potencialu sub’jektiv real'nogo sektoru ekonomiky, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00. 08 Groshi, finansy i kredyt, Sumy, 24 p.

Dykan', V.L., Zubenko, V.O., Makovoz, O.V., Tokmakova, I.V. and Shramenko, O.V. (2013), Strategichne upravlinnja, CUL, Kyi'v, 272 p.

Jevdokymov, F.I. and Mizina, O.V. (2004), «Doslidzhennja kategorii' «ekonomichnyj potencial promyslovogo pidpryjemstva», Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomika, No. 75, pp. 54–59.

Kas'janova, N.V., Soloha, D.V., Morjeva, V.V., Bjeljakova, O.V. and Balakaj, O.B. (2013), Planuvannja marketyngu, 2nd ed., pererob. ta dop., CUL, Kyi'v, 248 p.

Kyrylova, L.I. and Todorova, D.D. (2012), «Finansovyj potencial pidpryjemstva ta jogo skladovi», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 11, pp. 298–302.

Kovalev, V.V. (1995), Finansovyj analiz: upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti, Finansy i statistika, Moskva, 432 p.

Kolomiec, A.L. and Novikova, A.I. (2000), «Sootnoshenii finansovogo i nalogovogo potencialov v regional'nom razreze», Nalogovyj vestnik, No. 3, pp. 4–7.

Kuncevych, V.O. (2004), «Ponjattja finansovogo potencialu rozvytku pidpryjemstva ta jogo ocinky», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 7, pp. 23–130.

Kucher, G.V. (2014), «Finansovyj potencial jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291

Kucher, G. (2014), «Naukova periodyka Ukrai'ny», Visnyk KNTEU, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vknteu_2014_4_9

Marshuk, L.M. (2016), «Pryncypy formuvannja finansovo-resursnogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk HDU, Serija Ekonomichni nauky, available at: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=56

Maslak, I.O. (2012), «Osoblyvosti ocinjuvannja finansovogo potencialu promyslovyh pidpryjemstv», Visnyk KrNU imeni Myhajla Ostrograds'kogo, Vol. 6 (77), pp. 124–129.

Maslygan, O.O. (2009), Sutnist' finansovogo potencialu vyrobnychogo pidpryjemstva jak ekonomichnoi' kategorii', available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_24/masligan.pdf

Micenko, N.G. (2012), «Metodychni pidhody do ocinjuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 22 (7), pp. 213–219.

Mojsejenko, I.P. and Machkur, L.A. (2006), «Analiz finansovogo potencialu pidpryjemstva», NU «L'vivs'ka politehnika», Vol. 16.2, pp. 201–206.

Nazarenko, A.S. (2009), «Teoretychni pidhody do vyznachennja sutnosti ekonomichnoi' kategorii' «finansovyj potencial pidpryjemstva», Ekonomika finansy i pravo, No. 8, pp. 22–29.

Onyshko, S.V. (2003), «Finansovyj potencial innovacijnogo rozvytku ekonomiky», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 67–74.

Partyn, G.O., Zaderec'ka, R.I. and Gracijan, O.V. (2016), «Formuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva», Efektyvna ekonomik, No. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754

Puzyr'ova, P.V. (2008), «Udoskonalennja upravlinnja finansovym potencialom pidpryjemstv shljahom minimizacii' ekonomichnogo ryzyku», Nacional'nyj doslidnyj ekonomichnyj instytut Ministerstva ekonomiky Ukrai'ny «Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni», zb-k nauk. prac', Vol. 11, NDEI MEU, Kyi'v, pp. 43–46.

Putjatyn, Ju.O., Pushkar, O.I. and Trydid, O.M. (1999), Finansovi mehanizmy strategichnogo upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva, monografija, Osnova, Harkiv, 488 p.

Ruda, R.V. (2011), «Zbalansovana systema ocinky finansovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 4 (16), pp. 170–172.

Sauh, I.V. (2015), «Finansovyj potencial pidpryjemstva: pryncypy ta osoblyvosti jogo formuvannja», Biznes-Inform., No. 1, available at: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2015_01_0&lang=ua&stqa=40

Svirs'kyj, V. (2007), «Finansovyj potencial: teoretyko-konceptual'ni zasady», Svit finansiv, No. 4 (13), pp. 43–51.

Selivanova, Ju.V. (2013), «Finansovyj potencial kak faktor razvitija biznesa v konkurentnoj rynochnoj srede», Vіsnik DNU, Serіja B Ekonomіka і pravo, Vol. 1, pp. 149–155.

Sytnyk, G.V. (2012), «Finansovyj potencial jak ob’jekt finansovogo planuvannja: sutnist' ta harakterystyka elementiv», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 14 (4), pp. 319–323.

Stecjuk, P.A. (2007), «Ekonomichna sut' finansovyh resursiv», Finansy Ukrai'ny, No. 1, pp. 129–143.

Tanklevs'ka, N.S. (2009), «Finansovyj potencial jak kategorija upravlinnja finansamy pidpryjemstva», Visnyk Donbas'koi' derzhavnoi' mashynobudivnoi' akademii', No. 2, pp. 257–262.

Tereshhenko, E.Ju. and Andreeva, V.G. (2010), «Koncepcija mehanizma upravlenija finansovym potencialom predprijatija», Vіsnik Donec'kogo nacіonal'nogo unіversitetu, No. 1, pp. 188–291.

Fedonin, O.S., Rjepina, I.M. and Oleksjuk, O.I. (2004), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka, KNEU, Kyi'v, 316 p.

Mytrofanov, G.V. (ed.), Kravchenko, G.O., Barabash, N.S. and others (2002), Finansovyj analiz, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyi'v, 301 p.

Fomin, P.A. and Starovojtov, M.K., Osobennosti ocenki potenciala promyshlennyh predprijatij, available at: http://www.cfin.ru/management/manufact/ manufact_potential.shtml

Shkromida, V.V. (2011), «Metodichnі zasadi monіtoringu fіnansovogo potencіalu pіdpriєmstva», Aktual'nі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, nauk. zbіrnik, in Tkachuk, І.G. (ed.), Issue 7, Vol. 2, Vid-vo Prikarpats'kogo nac. un-tu іm. V.Stefanika, Іvano-Frankіvs'k, pp. 188–192.

Shubіn, O.O., Azarjan, M.V., Soloha, D.V. and Bєljakova, O.V. (2011), Potencіal regіonu: vektori formuvannja ta vikoristannja, monografіja, SPD Kuprіjanov V.S., Donec'k, 658 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Алтаева А.Г. Механизм формирования финансовой самостоятельности муниципальных образований : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.10 / А.Г. Алтаева. – Екатеринбург, 2011. – 411 с.
 2. Белінська О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства / О.В. Белінська // Вісник Хмельницького Національного університету. – 2012. – № 4 (3). – С. 267–371.
 3. Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка і управління / В.Г. Бикова // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 56–61.
 4. Боровикова Е.В. Финансовый потенциал как комплексный показатель эффективности финансово-бюджетной политики / Е.В. Боровикова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 18.
 5. Боронос В.Г. Аналіз теоретико-методологічних засад фінансового потенціалу / В.Г. Боронос // Вісник УАБС НБУ. – 2012. – № 1 (32). – С. 22–26.
 6. Бражко О.В. Фінансовий потенціал підприємства як результат взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин / О.В. Бражко // Прометей. – 2011. – № 3 (36). – С. 289–292.
 7. Бритченко І.Г. Управління потенціалом підприємства : конспект лекцій / І.Г. Бритченко. – Донецьк : ДонГУЕТ, 2005. – 112 с.
 8. Глущенко В.В. Концептуальні основи формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання в Україні / В.В. Глущенко // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 лютого 2013 р., Харків. – Х., 2013. – С. 13–25.
 9. Гнип Н.О. Планування фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.О. Гнип. – Суми, 2012. – 24 с.
 10. Стратегічне управління : навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 272 с.
 11. Євдокимов Ф.І. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства» / Ф.І. Євдокімов, О.В. Мізіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Економіка. – 2004. – № 75. – С. 54–59.
 12. Планування маркетингу : підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 248 с.
 13. Кирилова Л.І. Фінансовий потенціал підприємства та його складові / Л.І. Кирилова, Д.Д. Тодорова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 11. – С. 298–302.
 14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
 15. Коломиец А.Л. Соотношении финансового и налогового потенциалов в региональном разрезе / А.Л. Коломиец, А.И. Новикова // Налоговый вестник. – 2000. – No 3. – С. 4–7.
 16. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 123–130.
 17. Кучер Г.В. Фінансовий потенціал як економічна категорія / Г.В. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291.
 18. Кучер Г. Наукова періодика України / Г.Кучер // Вісник КНТЕУ. – 2014 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vknteu_2014_4_9.
 19. Маршук Л.М. Принципи формування фінансово-ресурсного потенціалу підприємства / Л.М. Маршук // Вісник ХДУ. Серія : Економічні науки. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=56.
 20. Маслак І.О. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислових підприємств / О.І. Маслак // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Вип. 6 (77). – С. 124–129.
 21. Маслиган О.О. Сутність фінансового потенціалу виробничого підприємства як економічної категорії / О.О. Маслиган [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_24/masligan.pdf.
 22. Міценко Н.Г. Методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу підприємства / Н.Г. Міценко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22 (7). – С. 213–219.
 23. Мойсеєнко І.П. Аналіз фінансового потенціалу підприємства / І.П. Мойсеєнко, Л.А. Мачкур // НУ «Львівська політехніка». – 2006. – Вип. 16.2. – С. 201–206.
 24. Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» / А.С. Назаренко // Економіка фінанси і право. – 2009. – № 8. – С. 22–29.
 25. Онишко С.В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки / С.В. Онишко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 67–74.
 26. Партин Г.О. Формування фінансового потенціалу підприємства / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, О.В. Граціян // Ефективна економік. – 2016. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754.
 27. Пузирьова П.В. Удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику / П.В. Пузирьова // Національний дослідний економічний інститут Міністерства економіки України «Формування ринкових відносин в Україні» : зб-к наук. праць. – 2008. – Вип. 11. – Київ : НДЕІ МЕУ, 2008. – С. 43–46.
 28. Путятин Ю.О. Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства : монографія / Ю.О. Путятин, О.І. Пушкар, О.М. Тридід. – X. : Основа, 1999. – 488 с.
 29. Руда Р.В. Збалансована система оцінки фінансового потенціалу підприємства / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4 (16). – С. 170–172.
 30. Саух І.В. Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування / І.В. Саух // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2015_01_0&lang=ua&stqa=40.
 31. Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В.Свірський // Світ фінансів. – 2007. – № 4 (13). – С. 43–51.
 32. Селиванова Ю.В. Финансовый потенциал как фактор развития бизнеса в конкурентной рыночной среде / Ю.В. Селиванова // Вісник ДНУ. Серія В : Економіка і право. – 2013. – Вип. 1. – С. 149–155.
 33. Ситник Г.В. Фінансовий потенціал як об’єкт фінансового планування: сутність та характеристика елементів / Г.В. Ситник // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14 (4). – С. 319–323.
 34. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів / П.А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129–143.
 35. Танклевська Н.С. Фінансовий потенціал як категорія управління фінансами підприємства / Н.С. Танклевська // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – № 2. – С. 257–262.
 36. Терещенко Е.Ю. Концепция механизма управления финансовым потенциалом предприятия / Е.Ю. Терещенко, В.Г. Андреева // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 288–291.
 37. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.
 38. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 301 с.
 39. Фомин П.А. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий / П.А. Фомин, М.К. Старовойтов [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/management/manufact/ manufact_potential.shtml.
 40. Шкромида В.В. Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства / В.В. Шкромида // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник / за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника. – 2011. – Вип. 7, Т. 2. – С. 188–192.
 41. Потенціал регіону: вектори формування та використання : монографія / О.О. Шубін, М.В. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2011. – 658 с.
Copyright (c) 2017 Олег Миколайович Дзюбенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.