Формування соціальної складової звітності сталого розвитку як елемент управління економічною безпекою

Valeriі Victorovych Nonik, Olena Mykolaivna Baryshnikova

Анотація


У даній роботі проаналізовано різні підходи науковців до бухгалтерського обліку, що дало змогу встановити відсутність єдиного механізму класифікації об’єктів соціальної діяльності, які ідентифікуються як облікові об’єкти, що, в свою чергу, призводить до формування недостовірної, непорівняльної, неповної та незрозумілої для зацікавлених користувачів інформації для прийняття релевантних рішень. Було запропоновано перелік об’єктів бухгалтерського обліку соціальної діяльності підприємства, які виокремлено на вимогу формування звітності зі сталого розвитку. Проаналізовано процес документування об’єктів соціальної діяльності, визначено напрямки, за якими необхідно вдосконалити існуючі первинні документи, наведено аналітичні розрізи на рахунках бухгалтерського обліку операцій соціальної діяльності підприємства. Запропоновано облікове відображення господарських операцій соціальної діяльності, як основне інформаційне забезпечення формування показників соціальної складової звітності зі сталого розвитку. Представлено форму внутрішнього звіту, який пропонуємо складати з метою узагальнення соціальних аспектів діяльності суб’єктів господарювання.


Ключові слова


сталий розвиток; звітність сталого розвитку; об’єкти бухгалтерського обліку; соціальна діяльність; облікове відображення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Mikulska, T. and Michalczuk, G. (2014), «Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 69, pp. 209–219.

Bedzaj, O.V. and Fedchenko, T.V., «Social'na vidpovidal'nist' biznesu: problemy rozvytku ta buhgalters'kogo obliku», Problemы materyal'noj kul'turы. Эkonomycheskye nauky, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/92349/18-Bedzai.pdf?sequence=1

Bezverhyj, K.V. (2015), «Zvitnist' pro rezul'taty social'noi' dijal'nosti pidpryjemstva», BIZNESINFORM, No. 8, pp. 165–174.

Gerasymenko, O. (2012), «Social'nyj oblik ta nefinansova zvitnist' jak instrumenty realizacii' social'noi' vidpovidal'nosti», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, No. 137, pp. 39–43.

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 p.

Derun, I.A. (2015), «Korporatyvna social'na zvitnist' jak dodatok do finansovoi' zvitnosti», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, Issue No. 10 (175), pp. 10–16.

Zhyglej, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik social'no vidpovidal'noi' dijal'nosti sub’jektiv gospodarjuvannja: neobhidnist' ta orijentyry rozvytku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 496 p.

Kraevskij, V.N., «Social'nyj uchet: problemy i perspektivy razvitija», available at: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya

Kukoba, V.P. (2012), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist' pidpryjemstva: aspekty suchasnogo obliku ta audytu vytrat», Efektyvna ekonomika, No. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1312

Levyc'ka, S.O. (2014), «Social'na skladova pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti jak ob’jekt obliku», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Serija Ekonomika, zbirnyk naukovyh prac', in Pasichnyk, I.D. and Dem’janchuk, O.I. (ed.), Vyd-vo Nac. un-tu «Ostroz'ka akademija», Ostrog, Vol. 26, pp. 114–118.

Pacula, O.I. (2008), Oblik i kontrol' social'nyh vytrat pidpryjemstva, avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v, 25 p.

Petrenko, S.M. and Besarabov, V.O. (2013), «Formuvannja ob’jektiv social'no orijentovanogo obliku ta rozkryttja informacii' pro nyh u finansovij ta social'nij zvitnosti», available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdnuete_2013_4_23.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Mikulska T. Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / T.Mikulska, G.Michalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014. – Nr. 69. – S. 209–219.
  2. Бедзай О.В. Соціальна відповідальність бізнесу: проблеми розвитку та бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О.В. Бедзай, Т.В. Федченко // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/92349/18-Bedzai.pdf?sequence=1.
  3. Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства / К.В. Безверхий // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2015. – № 8. – С. 165–174.
  4. Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності / О.Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2012. – № 137. – С. 39–43.
  5. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
  6. Дерун І.А. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності / І.А. Дерун // Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченка. Серiя : Економiка. – 2015. – Вип. № 10 (175). – С. 10–16.
  7. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія / І.В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 496 с.
  8. Краевский В.Н. Социальный учет: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / В.Н. Краевский. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya.
  9. Кукоба В.П. Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: аспекти сучасного обліку та аудиту витрат / В.П. Кукоба // Ефективна економіка. – № 8. – 2012. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1312.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-133-141

Copyright (c) 2017 Valeriі Victorovych Nonik, Olena Mykolaivna Baryshnikova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.