DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-117-123

Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця

Тарас Юрійович Кулаковський

Анотація


У роботі вказано на неперспективність пошуку специфічних психологічних рис, які необхідні для ведення успішної підприємницької діяльності. Вказано на неможливість вичерпно пояснити негативний стан вітчизняного підприємництва впливом інвайроментальних факторів. Зазначено про необхідність зосередження наукового пошуку на когнітивних особливостях особистості, як факторах, що сприяють початку успішної підприємницької діяльності. Встановлено, що процес прийняття рішень щодо вирішення проблем підприємницької діяльності, від підприємницької ідеї до отримання відповідного результату, не може бути алгоритмізовано. Вказано на недосконалість спроб моделювання когнітивних процесів підприємців через спробу розглядати їх когнітивну діяльність як систему обробки інформації, що нагадує комп’ютер.
Проаналізовано результати, отримані в межах когнітивного підходу у вивченні феномена підприємця. Особливий акцент зроблено на особливостях евристики та когнітивних упередженнях. Вказано, що високі рівні невизначеності, новизни, дефіциту часу, інформаційного перевантаження та емоційного напруження сприяють підвищенню впливу когнітивних упереджень на когнітивні процеси підприємця. Розглянуто роль «евристики доступності», «ефекту якорування», «підтверджувального упередження», «упередження погляду у минуле» та рівня самоефективності у прийнятті рішень щодо початку підприємницької діяльності. Вказано на роль «віри в закон малих чисел» та ілюзії контролю, яка призводить до упередження оптимізму (надмірно позитивної самооцінки, надмірного оптимізму щодо майбутніх планів та подій), у зниженні суб’єктивного сприйняття підприємницького ризику.


Ключові слова


когнітивна психологія; когнітивний підхід; підприємець; підприємницька діяльність; евристика; інсайт; інвайроментальні фактори; евристика доступності; ефект якорування; упередження; самоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuravl'ova, L.P. (2008), «Empatija v systemi osobystisnyh chynnykiv uspishnoi' upravlins'koi' dijal'nosti», Aktual'ni problemy psyhologii', Vol. I, Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija. Social'na psyhologija, Part 20, pp. 92–95.

Kulakovs'kyj, T.Ju. (2013), «Nalezhne ocinjuvannja mozhlyvostej pidpryjemcja jak odyn iz krokiv do pidpryjemnyc'kogo uspihu», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu, No. 1 (63), pp. 279–283.

Kulakovs'kyj, T.Ju. (2009), «Osobystisna strategija formuvannja ta rozvytku zdibnostej, spryjajuchyh pidpryjemnyc'komu uspihu», Zbirnyk naukovyh prac' instytutu psyhologii' im. G.S. Kostjuka, Vol. 12, Issue 7, pp. 125–131.

Maksymenko, S.D. and Pasichnyk, I.D. (2013), «Do pytannja metodologii' kognityvnoi' psyhologii'», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Serija Psyhologija i pedagogika, Vol. 24, pp. 3–6.

«Nacional'noe bjuro statistiki Kitaja» (2013), available at: http://www.stats.gov.cn/english/InternationalCooperation/201311/t20131112_459590.html

Ponomarev, Ja.A. (1976), Psihologija tvorchestva, NAUKA, Moskva, 304 p.

Smul'son, M.L. (2009), «Intelekt i mental'ni modeli svitu», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Serija Psyhologija i pedagogika, Vol. 12, pp. 38–49.

Fejdimen, Dzh. and Frejdzher, R. (2004), Teorii lichnosti i lichnostnyj rost, OLMA PRESS, Moskva, 657 p.

Amabile, T.M. (1997), «Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do», California Management Review, No. 40 (1), pp. 39–58.

Aquino, K., Simon, M. and Houghton, S.M. (2000), «Cognitive Biases, Risk Perception, and Venture Formation», Journal of Business Venturing, No. 15 (2), pp. 113–134.

Bandura, A. (1977), «Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioural Change», Psychological Review, No. 84, pp. 191–215.

Barney, J.B. and Busenitz, L.W. (1997), «Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-making», Journal of Business Venturing, No. 2 (1), pр. 9–30.

Baron, R.A. (1998), «Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently than Other People», Journal of Business Venturing, No. 13 (4), pp. 275–294.

Bazerman, M.H. and Zajac, E.J. (1991), «Blind Spots in Industry and Computer Analysis: Implications of Interfirm (Mis) perceptions for Strategic Decisions», Academy of Management Review, No. 16 (1), pp. 37–56.

Beck, A.T. (1976), «Cognitive therapy and the emotional disorders», New York: International Universities Press, 46 p.

Brown, J.D. and Taylor, S.E. (1988), «Illusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health», Psychological Bulletin, 103 p.

Butterfield, E.С., Lachman, R. and Lachman, J.L. (1979), «Cognitive psychology and human information processing», Hillsdale, NJ Lawrence Erlbaum, 205 p.

Cooper, A.C., Woo, C.A. and Dunkelberg, W. (1988), «Entrepreneurs Perceived Chances for Success», Journal of Business Venturing, No. 3, pp. 97–108.

Chen, C.C., Greene, P. and Crick, A. (1998), «Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?», The Journal of Business Venturing, No. 13 (4), pp. 295–316.

«Doing Business» (2017), available at: http://doingbusiness.org/

Forgas, J.P. (1995), «Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM)», Psychological Bulletin, No. 117, pp. 39–66.

Fishburn, P.C. (1982), «The foundations of expected utility», Theory & Decision Library, 382 p.

Gartner, W.B. (1988), «Who is the entrepreneur? is the wrong question», American Journal of Small Business, No. 13 (2), pp. 47–67, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.371.5038

Hook, S. and Saks, A.M. (1997), «When Success Breeds Failure: The Role of Self-Efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action», Journal of Organizational Behaviour, No. 18 (5), pp. 415–432.

Kahneman, D. and Tversky, A. (1974), «Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases», Science, No. 185 (4157), pp. 1124–1131.

Kahneman, D. and Tversky, A. (1983), «Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment», Psychological Review, No. 90 (4), pp. 293–315.

Kahneman, D. and Tversky, A. (1992), «Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty», Journal of Risk and Uncertainty, No. 5 (4), pp. 297–323.

Kahneman, D.J. and Lovallo, D. (1979), «Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures», TIMS Studies in the Management Sciences, No. 12, pp. 313–327.

Klayman, J. and HA, Y.W. (1987), «Confirmation, Disconfirmation and Information in Hypothesis Testing», Psychological Review, No. 94 (2), pp. 211–228.

Loomes, G. and Sugden, R. (1982), «Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty», Economic Journal, No. 92 (4), pp. 805–824.

McClelland, D. (1999), The achieving society, Free Press, New York, 532 p.

Newell, A., Shaw, J.C. and Simon, H. (1958), «Elements of a theory of human problem solving», Psychological Review, pp. 65, 151–166.

Russo, J.E. and Schoemaker, P.J.H. (1992), «Managing Overconfidence», Sloan Management Review (Winter), pp. 7–1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Журавльова Л.П. Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності / Л.П. Журавльова // Актуальні проблеми психології. – 2008. – Т. I. – Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Ч. 20. – С. 92–95.
 2. Кулаковський Т.Ю. Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху / Т.Ю. Кулаковський // Вісник Житомирського державного університету. – 2013. – № 1 (63). – С. 279–283.
 3. Кулаковський Т.Ю. Особистісна стратегія формування та розвитку здібностей, сприяючих підприємницькому успіху / Т.Ю. Кулаковський // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка. – 2009. – Том 12. – Випуск 7. – С. 125–131.
 4. Максименко С.Д. До питання методології когнітивної психології / С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 3–6.
 5. Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.stats.gov.cn/english/InternationalCooperation/201311/t20131112_459590.html.
 6. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. – М. : НАУКА, 1976. – 304 с.
 7. Смульсон М.Л. Інтелект і ментальні моделі світу / М.Л. Смульсон // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – 2009. – Вип. 12. – С. 38–49.
 8. Фейдимен Дж. Теории личности и личностный рост / Дж.Фейдимен, Р.Фрейджер. – М. : ОЛМА ПРЕСС, 2004. – 657 с.
 9. Amabile T.M. Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do / T.M. Amabile // California Management Review. – 1997. – No. 40 (1). – Pp. 39–58.
 10.  Aquino K. Cognitive Biases, Risk Perception, and Venture Formation / M.Simon, S.M. Houghton and K.Aquino // Journal of Business Venturing. – 2000. – No. 15 (2). – Pp. 113–134.
 11. Bandura A. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioural Change / А.Bandura // Psychological Review. – 1977. – No. 84. – Pp. 191–215.
 12.  Barney J.B. Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-making / L.W. Busenitz, J.B. Barney // Journal of Business Venturing. – 1997. – No. 2 (1). – Pр. 9–30.
 13. Baron R.A. Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently than Other People / R.A. Baron // Journal of Business Venturing. – 1998. – No. 13 (4). – Pp. 275–294.
 14.  Bazerman M.H. Blind Spots in Industry and Computer Analysis: Implications of Interfirm (Mis) perceptions for Strategic Decisions / E.J. Zajac, M.H. Bazerman // Academy of Management Review. – 1991. – No. 16 (1). – Pp. 37–56.
 15. Beck A.T. Cognitive therapy and the emotional disorders / A.T. Beck // New York: International Universities Press. – 1976. – 46 p.
 16. Brown J.D. Illusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health / S.E. Taylor, J.D. Brown // Psychological Bulletin. – 1988. – 103 p.
 17. Butterfield E.С. Cognitive psychology and human information processing / R.Lachman, J.L. Lachman, E.С. Butterfield // Hillsdale. – NJ : Lawrence Erlbaum. – 1979. – 205 p.
 18. Cooper A.C. Entrepreneurs Perceived Chances for Success / A.C. Cooper, C.A. Woo, W.Dunkelberg // Journal of Business Venturing. – 1988. – No. 3. – Pp. 97–108.
 19.  Chen C.C. Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers? / C.C. Chen, P.Greene, A.Crick // The Journal of Business Venturing. – 1998. – No. 13 (4). – Pp. 295–316.
 20.  Doing Business. – 2017. – Режим доступa : http://doingbusiness.org/.
 21. Forgas J.P. Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM) / J.P. Forgas // Psychological Bulletin. – 1995. – No. 117. – Pp. 39–66.
 22.  Fishburn P.C. The foundations of expected utility / P.C. Fishburn // Theory & Decision Library. – 1982. – 382 p.
 23. Gartner W.B. Who is the entrepreneur? is the wrong question / W.B. Gartner // American Journal of Small Business. – No. 13 (2). – 1988. – Pp. 47–67. – Access mode : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.371.5038.
 24. Hook S. When Success Breeds Failure: The Role of Self-Efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action / A.M. Saks, S.Hook // Journal of Organizational Behaviour. – 1997. – No. 18 (5). – Pp. 415–432.
 25.  Kahneman D. Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases / A.Tversky, D.Kahneman // Science. – 1974. – No. 185 (4157). – Pp. 1124–1131.
 26. Kahneman D. Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment / A.Tversky, D.Kahneman // Psychological Review. – 1983. – No. 90 (4). – Pp. 293–315.
 27. Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty / A.Tversky, D.Kahneman // Journal of Risk and Uncertainty. – 1992. – No. 5 (4). – Pp. 297–323.
 28. Kahneman D.J. Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures / D.J. Kahneman, D.Lovallo // TIMS Studies in the Management Sciences. – 1979. – No. 12. – Pp. 313–327.
 29.  Klayman J. Confirmation, Disconfirmation and Information in Hypothesis Testing / J.Klayman, Y.W. HA // Psychological Review. – 1987. – No. 94 (2). – Pp. 211–228.
 30. Loomes G. Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty / G.Loomes, R.Sugden // Economic Journal. – 1982. – No. 92 (4). – Pp. 805–824.
 31.  McClelland D. The achieving society / D.McClelland. – N.Y. : Free Press, 1999. – 532 p.
 32. Newell A. Elements of a theory of human problem solving / A.Newell, J.C. Shaw, H.Simon // Psychological Review. – 1958. – Pp. 65 ; 151–166.
 33. Russo J.E. Managing Overconfidence / J.E. Russo, P.J.H. Schoemaker // Sloan Management Review (Winter). – 1992. – Pp. 7–17.
Copyright (c) 2017 Тарас Юрійович Кулаковський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.