DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-109-116

Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності

Анжеліка Сергіївна Крутова, Андрій Володимирович Янчев

Анотація


Доведено, що основним засобом, який забезпечить адекватність інформаційних ресурсів електронної економічної діяльності розвитку соціально-економічних відносин є контроль якості процесів документування як основи глобального інформаційного простору. Визначено напрямки вирішення проблем оцінювання якості формування інформаційних ресурсів у процесі документування, а саме: розробка інструментарію оцінки ефективності функціонування складових системи – якісна оцінка; розробка інструментарію методів математичного моделювання – кількісна оцінка. Запропоновано якісну оцінку документування електронної економічної діяльності здійснювати через систему показників ефективності: ефективність системи комунікації; ефективність управління документами; ефективність управління потоками робіт; ефективність управління взаємодією. Розроблено концепцію контролю якості процесу документообігу в електронній економічній діяльності до компонентів якої належать: рівні документообігу; форми адекватності інформації; споживча якість документообігу; атрибути якості; тип надходження даних; стан системи контролю; організаційні рівні процесу документування; атрибути якості, показники споживчої якості; тип системи документообігу; тип надходження даних; стан системи контролю. Обґрунтовано складові контролю систем документообігу суб’єктів електронної економічної діяльності. Визначено компоненти ІТ-аудиту системи документообігу електронної економічної діяльності: комплаєнс-аудит; аудит системи внутрішнього контролю; детальний багаторівневий аналіз; корпоративна методологія оцінки ризиків. Обґрунтовано етапи та способи обробки операцій електронної економічної діяльності при проведенні контролю технічного стану систем електронної економічної діяльності.

Ключові слова


електронна економічна діяльність; документування; контроль якості; ІТ-аудит; загрози

Повний текст:

PDF

Посилання


Strunin, P.A. (2014), «Tendencii' rozvytku informacijnoi' polityky mizhnarodnyh organizacij», Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova, Serija 22 Politychni nauky ta metodyka vykladannja social'no-politychnyh dyscyplin, Spec. Issue, pp. 163–169.

Zavarzin, A. (2011), «Atributy kachestva informacii», Nastol'nyj zhurnal rukovoditelja: Direktor informacionnoj sluzhby, No. 10, available at: http://www.osp.ru/cio/2011/10/13011191

Panfilova, O.Ju. (2013), Social'no-gumanitarna sfera Ukrai'ny pered global'nymy vyklykamy suchasnosti, monografija, Vydavnyctvo «Inzhek», Harkiv, 236 p.

Ligonenko, L.O. (2016), «Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom v umovah ekonomiky znan' ta intelektualizacii' menedzhmentu», Ekonomichnyj forum, No. 1, pp. 161–170.

Novikova, N.M. (2010), «Kontrol' v upravlins'kij dijal'nosti», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Spec. Issue 29, Part 1, Uzhgorod, pp. 179–182.

Zjan'ko, V.V. and Tes'olkina, A.O. (2016), «Rol' vnutrishn'ogo kontrolju v procesi upravlinnja pidpryjemstvom», Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 1, pp. 39–43.

Bardash, S.V. (2013), «Vnutrishnij kontrol' informacijnyh komp’juternyh tehnologij», Innovacijna ekonomika, No. 8, pp. 339–341.

Kіnnеy, W.R. (2000), Іnfоrmаtіоn Quаlіty Аssurаnсе Аnd Іntеrnаl Соntrоl. Fоr Mаnаgеmеnt Dесіsіоn Mаkіng, MсGrаw-Hіll Соmраnіеs, Nеw Yоrk, USА, 89 р.

Sokolova, E. (2010), «Teoreticheskie podhody k ocenke kachestva uchetoj informacii», Resursy. Informacija. Snabzhenie. Konkurencija, No. 4, pp. 458–464.

Sokolov, E.S. and Efimenko, V.V. (2016), Ocenka kachestva informacii pri raschete stoimosti kompanij, monografija, MJeSI, Moskva, 357 p.

Kostirko, R.O. (2010), «Vnutrіshnіj kontrol' v sistemі upravlіnnja pіdpriєmstva: metodologіchne zabezpechennja», Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Serіja Ekonomіchnі nauki, ZhDTU, Zhitomir, No. 3 (53), Part. 1, pp. 97–99.

Antanenkova, E. (2014), «Organizacija vnutrennego kontrolja v organizacii», Jekonomicheskij konsalting, No. 3 (112), available at: http://4do.4dk.ru/editions/

Chernelevs'kyj, L.M., Tkachenko, N.M. and Berenda, N.I. (2013), Udoskonalennja obliku, analizu i audytu v umovah globalizacii' svitovoi' ekonomiky, monografija, NUHT, Kyi'v, 215 p.

Akademik, Slovari i jenciklopedii, available at: http://dic.academic.ru/

Prystupa, K.P. (2009), «Ekonomichna sutnist' ta harakterystyka informacii' v systemi operatyvnogo kontrolju», Naukovi praci KNTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 16, Part 1, pp. 73–80.

«ІT-audit: ocenka processov upravlenija i kontrolja ІT», available at: http://it-consulting.incom.ua/content/ view/370344/126/

Jancheva, L.M. (2011), Audyt z zastosuvannjam informacijno-komunikacijnyh tehnologij, monografija, Hark. derzh. un-t harch. ta torgivli, HDUHT, Harkiv, 231 p.

Maksimova, V.F. (2005), «Problematyka suchasnyh doslidzhen' u sferi vnutrishn'ogo kontrolju», Visnyk DonDUET, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 185–192.

«Compliance Audit Handbook» (2006), Department of Environment and Conservation NSW (DEC), Goulburn Street, Sydney, 24 р.

«The Information Security Standard (ISO 17799)», available at: http://www.standardsdirect.org/iso17799.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Струнін П.А. Тенденції розвитку інформаційної політики міжнародних організацій / П.А. Струнін // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Спец. вип. – С. 163–169.
 2. Заварзин А. Атрибуты качества информации / А.Заварзин // Настольный журнал руководителя: Директор информационной службы. – 2011. - № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.osp.ru/cio/2011/10/13011191.
 3. Панфілова О.Ю. Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності : монографія / О.Ю. Панфілова. – Харків : Видавництво «Інжек», 2013. – 236 с.
 4. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту / Л.О. Лігоненко // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 161–170.
 5. Новікова Н.М. Контроль в управлінській діяльності / Н.М. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – Ужгород, 2010. – Спец. вип. 29. – Ч. 1. – С. 179–182.
 6. Зянько В.В. Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством / В.В. Зянько, А.О. Тесьолкіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 1. – С. 39–43.
 7. Бардаш С.В. Внутрішній контроль інформаційних комп’ютерних технологій / С.В. Бардаш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 339–341.
 8. Kіnnеy W.R. Іnfоrmаtіоn Quаlіty Аssurаnсе Аnd Іntеrnаl Соntrоl. Fоr Mаnаgеmеnt Dесіsіоn Mаkіng / W.R. Kіnnеy, Jr. – Nеw Yоrk : MсGrаw-Hіll Соmраnіеs, 2000. – 89 р.
 9. Соколова Е. Теоретические подходы к оценке качества учетой информации / Е.Соколова // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2010. – № 4. – С. 458–464.
 10. Соколова Е.С. Оценка качества информации при расчете стоимости компаний : монография / Е.С. Соколова, В.В. Ефименко. – М. : МЭСИ, 2016. – 357 с.
 11. Костирко Р.О. Внутрішній контроль в системі управління підприємства: методологічне забезпечення / Р.О. Костирко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. - № 3 (53). – Ч. 1. – С. 97–99.
 12. Антаненкова Е. Организация внутреннего контроля в организации / Е.Антаненкова // Экономический консалтинг. – 2014. ‒ № 03 (112) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://4do.4dk.ru/editions/.
 13. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки : колектив. монографія / Л.М. Чернелевський, Н.М. Ткаченко, Н.І. Беренда та інші. – К. : НУХТ, 2013. - 215 с.
 14. Академик. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/.
 15. Приступа К.П. Економічна сутність та характеристика інформації в системі оперативного контролю / К.П. Приступа // Наукові праці КНТУ. Серія : Економічні науки. – 2009. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 73–80.
 16. ІТ-аудит: оценка процессов управления и контроля ІТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://it-consulting.incom.ua/content/ view/370344/126/.
 17.  Янчева Л.М. Аудит з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / Л.М. Янчева ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 231 с.
 18.  Максімова В.Ф. Проблематика сучасних досліджень у сфері внутрішнього контролю / В.Ф. Максімова // Вісник ДонДУЕТ. Серія : Економічні науки. – 2005. – № 4. – С. 185–192.
 19. Compliance Audit Handbook // Department of Environment and Conservation NSW (DEC). – Sydney : Goulburn Street. – 2006. – 24 р.
 20. The Information Security Standard (ISO 17799) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standardsdirect.org/iso17799.htm.
Copyright (c) 2017 Анжеліка Сергіївна Крутова, Андрій Володимирович Янчев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.